مقایسه ریسک فاکتورهای ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی مونتاژکاران با استفاده از روش های MFA و NERPA در یک شرکت قطعات الکتریکی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

از جمله فاکتورهای مهم ایجاد کننده اختلالات اسکلتی- عضلانی در صنایع، آسیب های شغلی و ناتوانی مرتبط با کار می باشد. ایستگاه کاری نامناسب و پوسچر نامطلوب منجر به افزایش بار خستگی و در نهایت بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی می شود. اختلالات اسکلتی- عضلانی علاوه بر کاهش قوای جسمانی، موجب کاهش دقت، افزایش حوادث و کاهش بهره وری شغلی می شود. لذا، هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجاد کننده اختلالات اسکلتی- عضلانی در مونتاژکاران قطعات الکتریکی با استفاده از روش   MFAو NERPA می باشد.

روش بررسی

این پژوهش مطالعه ای موردی می باشد که در مونتاژکاران قطعات الکتریکی یک کارگاه تولیدی در استان خوزستان با 84 کارگر زن، انجام گرفت. در این کارگاه 13 شغل و 32 پوسچر انتخاب گردید. به منظور تعیین فراوانی اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه نوردیک استفاده گردید. سپس با استفاده از دو روش MFA و NERPA سطوح ریسک در افراد مورد مطالعه تعیین گردید. داده های بدست آمده در نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل گردید.

یافته ها

یافته های حاصل از MFA  نشان داد، مچ دست راست و کمر با  7/66 % ، گردن و شانه راست با 60% کارگران و در روش NERPA  مچ دست راست 3/67 % ، کمر  4/65 % ،گردن 3/61 % و شانه راست 8/60 % در سطح "خیلی زیاد"  اولویت اقدام اصلاحی قرار دارند که بی درنگ باید اقدامات اصلاحی صورت گیرد. همچنین نتایج آماری نشان داد همبستگی معنی داری بین نتایج پرسشنامه نوردیک ، MFA و NERPA دیده شده است.

نتیجه گیری

با توجه به نوع فعالیت، عدم استفاده از تکیه گاه، بالاترین درصد ریسک در مچ دست راست، کمر و گردن مشاهده گردیده است. لذا به منظور حداقل رساندن خستگی عضلانی، طراحی مناسب ایستگاه کاری و اجرای اقدامات مدیریتی پیشنهاد می گردد. این دو روش نیز شباهت هایی به هم داشته اند و زمانیکه لازم به بررسی تمام اعضای بدن باشد روش MFA ارجحیت دارد. اما در بررسی جزییات بیشتر می توان از NERPA استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
577 -584
لینک کوتاه:
magiran.com/p2125207 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.