اثر مقدار کاربرد و زمان مصرف اختلاط علف کش های ریم سولفورون، اگزادیارژیل و متری بوزین بر زیست توده علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی (Solanum tuberosum)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی اثر اختلاط علف کش های ریم سولفورون و اگزادیارژیل و همچنین ریم سولفورون و متری بوزین بر زیست توده علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی، آزمایش در مزرعه تحقیقاتی بابلان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1395 و به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل نسبت اختلاط علف کش های مذکور (100 به صفر ، 75:25، 50:50، 25:75 و صفر به 100)، زمان های مصرف علف کش در مراحل پیش کاشت و سبز شدن سیب زمینی و اختلاط علف کش های ریم سولفورون با اگزادیارژیل و ریم سولفورون با متری بوزین بود. همچنین تیمار بدون وجین (با علف هرز)، به صورت نیمه شاهد متناظر در هر کرت و یک تیمار وجین کامل (بدون علف هرز)، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد کاهش وزن خشک کل علف های هرز در نسبت اختلاط 25 درصد اگزادیارژیل + 75 درصد ریم سولفورون و 25 درصد متری بوزین + 75 درصد ریم سولفورون در مرحله سبز شدن سیب زمینی بدست آمد. همچنین بعد از تیمار وجین کامل که نسبت به اختلاط علف کش ها، عملکرد کل غده سیب زمینی را 33/1 برابر افزایش داد، بیشترین عملکرد کل غده سیب زمینی (با 16/69 درصد افزایش عملکرد کل غده سیب زمینی نسبت به شاهد)، در نسبت اختلاط 25 درصد اگزادیارژیل + 75 درصد ریم سولفورون در مرحله پیش از کاشت سیب زمینی به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2126403 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!