تقییم المحتوی الثقافی للکتب التعلیمیه العربیه للمستوی الثانوی بإیران ومصر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یشتمل المحتوی التعلیمی للکتب المدرسیه علی مفاهیم یعبر عنها بالمحتوی الثقافی إضافه إلی المفاهیم اللغویه. تهدف هذه الدراسه إلی تناول المحتوی الثقافی للکتب العربیه للمرحله الثانویه فی إیران ومصر ومدی استجابته لمتطلبات المتعلمین، والکشف عن نقاط الاختلاف بین مدی توظیفه فی الکتب المذکوره طبق نطاق الجداول العددیه والرسوم البیانیه مع تحلیل تتبعی له کظاهره اجتماعیه معتمدا علی المنهج التوصیفی النقدی. یعمد تصنیف القیم الثقافیه فی هذه المقاله  إلی ثلاث نظریات: 1. القیم الست لسبرانجر. 2.التصنیف المقصدی (الوسایلیه والنهاییه) لروکیش. 3. نوع من التصنیف الشایع الذی یبحث عن القیم من حیث الشیوعیه والوضوحیه والدیمومیه والشده وبعد الشکل. اظهرت النتایج ان القیم الدینیه فی الکتب الوطنیه اکثر تداولا وتکرارا حیث جاءت بالمرتبه الاولی بنسبه ما تقارب 40.54 ٪ من مجموع 74 القیم المتضمنه فی الکتب المذکوره. تلیها القیم الاجتماعیه وتبلغ نسبتها 35.13 ٪ ، ثم القیم النظریه بنسبه 13.51 ٪. .وفیما یتعلق بالکتب المدرسیه المصریه کان مجموع نسب القیم بحدود 95 %، فمنها للقیم النظریه 40.54 ٪ من مجموع القیم المتضمنه فی تلک الکتب، وللقیم السیاسیه والوطنیه 31.08 ٪، وللقیم الإنسانیه- الاجتماعیه ما یعادل 21.62 ٪ تقریبا. وبملاحظه هذه البیانات المذکوره، فالنقد الموجه إلی مولفی الکتب الدراسیه فی کلا البلدین، انهم لم یعالجوا بعض القضایا الجدیده  والظواهر الاجتماعیه والثقافیه الناشیه فی المجتمع المعاصر مثل الطلاق والبطاله والإدمان، وان بعض القیم مثل القیم البیییه والاقتصادیه لم یتم تناولها علی الإطلاق، وقد تم إهمال بعضها تماما مثل القیم الجمالیه.
زبان:
عربی
صفحات:
49 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135947 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.