عارضه یابی صنایع کوچک و متوسط با مدل 7S مکنزی (مطالعه موردی: صنایع شهرستان سقز)

پیام:
چکیده:

این تحقیق با هدف عارضه یابی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط شهرستان سقز با مدل 7S مکنزی انجام گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شاغل در صنایع کوچک و متوسط شهرستان سقز می باشد. حجم جامعه آماری 1000 نفر، روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه طراحی شده بر اساس ابعاد 7S مکنزی بود. باتوجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ برای همه ابعاد بیشتر از 7/0 به دست آمد، پایایی ابزار تحقیق مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون، صنایع شهرستان سقز در همه ابعاد 7S مکنزی وضعیت نامطلوبی دارند. برای رتبه بندی ابعاد مورد مطالعه در صنایع شهرستان سقز نیز از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه فریدمن استفاده گردید. نتایج این آزمون نشان داد مهارت ها بیشترین میانگین رتبه بندی شده و ساختار کمترین میانگین را دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138162 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.