بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد مدیریت دانش در ارتقاء چابکی مدیریت زنجیره تامین

پیام:
چکیده:
امروزه رقابت برای چابک سازی سازمان و بهبود کیفیت خدمات، به عنوان یک مسیله راهبردی برای سازمان هایی که در بخش خدمات نظامی فعالیت می کنند، شناخته شده است. بررسی و کنکاش در زمینه چابکی با تاکید بر دانش محوری و مدیریت دانش، می تواند جهش بزرگی را در چابک سازی و عملکرد بالای مدیریت زنجیره تامین سازمان های نظامی و انتظامی ایجاد نماید. مطالعه حاضر در نظر دارد تا بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد مدیریت دانش در ارتقاء چابکی مدیریت زنجیره تامین سازمان های نظامی و انتظامی بپردازد. هدف این پژوهش تبیین ابعاد مختلف چابک سازی وچگونگی انجام آن در سیستم لجستیک از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مسیله اصلی این پژوهش این است که آیا بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ارتقا مولفه های چابکی آماد می شود. در این مطالعه توصیفی همبستگی، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با نظر خبرگان که مبتنی بر مطالعات جعفری و همکاران (2007) و شریفی و ژآنگ (2001) استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران آماد و پشتیبانی یکی از سازمان های نظامی و انتظامی می باشد که از این تعداد، 100 نفر از خبرگان بعنوان نمونه آماری، در نظر گرفته شدند. برای انجام این تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روش اصلی جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها در این تحقیق آمار توصیفی (تنظیم جداول توصیفی، میانگین، نمودار های آماری) می باشد که از آزمون های آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون، آزمون تی استیودنت، فرید من با استفاده از ابزار اس.پی.اس.اس) استفاده شد.
بر اساس نتایج بدست آمده، متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد مدیریت دانش به ترتیب قابلیت تاثیرگذاری را بر ایجاد و ارتقا انعطاف پذیری، پاسخگویی، سرعت، شایستگی و ایجاد چابکی در سیستم لجستیک را دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138212 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.