بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر هماهنگی زنجیره تامین با نقش میانجی یادگیری سازمانی؛

پیام:
چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر هماهنگی زنجیره تامین با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان، مدیران وکارمندان ستادی در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر می باشد. تعداد افراد این جامعه در حدود 570 نفر است. نمونه آماری پژوهش حاضر بر اساس تناسب حجم نمونه با جمعیت مورد مطالعه و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 230 نفر انتخاب شدند. این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی - پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی قرار دارد که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. مقدار ضریب پایایی برای این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ محاسبه و در تمامی موارد میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ها 0/90. بوده که از لحاظ آماری مورد تایید است. داده ها پس از جمع آوری به کمک نرم افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفته و از این رو نتیجه گیری شد که رهبری تحول گرا بر هماهنگی زنجیره تامین با نقش میانجی یادگیری سازمانی در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهرتاثیر دارد. همچنین، رهبری تحول گرا بر هماهنگی زنجیره تامین در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهرتاثیر مثبت و معنی داری دارد و در نهایت رهبری تحول گرا بر یادگیری سازمانی در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهرتاثیر مثبت و معنی داری دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138214 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.