ارزیابی وضعیت بهداشتی استخرهای شنای شهر مشهد در نه ماه اول سال 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه

استخرهای شنا یکی از فضاهای ورزشی مهم بوده ومحلی تفریحی و ورزشی است که عدم رعایت نکات بهداشتی در آن می تواند اثرات ناگواری بر سلامت جامعه داشته باشد.

هدف

این مطالعه با هدف شناسایی و ارزیابی وضعیت بهداشتی فضای داخلی استخرها ، وضعیت سلامت آب دراستخرهای عمومی شهر مشهددر9 ماهه اول سال 1396انجام شد.

روش کار

این مطالعه کاربردی بمنظور شناسایی خطرات، بصورت مشاهدات میدانی جهت بررسی بهداشتی فضای داخلی 64 باب استخرعمومی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه های روایی و پایایی شده اطلاعات عمومی و نیروی انسانی(14 سیوال) و ارزیابی بهداشت(37سیوال) و پرسشنامه کنترل کیفی آب استخرهای شنای مشهد استفاده شد. برای تحلیل داده های نرمال از آزمون پارامتری آنالیز واریانس و داده های غیرنرمال از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شدو در سطح 0/05 >P تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

ارزیابی کیفیت آب توسط مراکز بهداشت وضعیت درصد مطلوبیت نتایج آزمایشات کلرباقیمانده،PH،دمای آب ،کدورت آب، کلیفرم گرماپای، باکتریهای هتروتروف ،کیفیت شیمیایی آب به ترتیب86، 96، 44/44،95/49،92/96، 96/31،94/95درصد بوده است. میزان کلرباقیمانده ، کدورت آب و باکتریهای هتروتروف کمتراز حد انتظار95٪ بوده است. نتایج آزمایشات مراکز بهداشت مشهد و آزمایشات خودکنترلی مدیران استخرها نشان داد که نتایج آزمایشات PHآب، درجه حرارت آب، آزمایشات میکروبی از نظر کلیفرم گرماپای و آزمایشات شیمیایی آب با استاندارد مطابقت داشت.

نتیجه گیری

نتایج بررسی ها نشان داد که بیشترین خطرات بهداشتی مربوط به میزان کلرباقیمانده ، کدورت و آلودگی میکروبی آب ازنظر باکتریهای هتروتروف است. آموزش شناگران وفرهنگ سازی بهداشتی نقش موثری در کنترل خطرات بهداشتی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
292 -302
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138312 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.