مدل یابی تاثیر رهبری خدمتگزار و توزیعی بر رفتار های پویای شغلی و ارتقاء عملکرد سازمانی

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر مدل یابی تاثیر رهبری خدمت گزار و توزیعی بر رفتار های پویای شغلی و ارتقاء عملکرد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بود. جهت مطالعه رهبری خدمت گزار، رهبری توزیعی، رفتارهای پویای شغلی و عملکرد سازمانی ابتدا پژوهش های موجود درمنابع اطلاعاتی و کتابخانه ایی مطالعه و پس از چندین جلسه مشاوره و بررسی؛ عوامل موثر شناسایی شد و در قالب پرسشنامه و مدل مفهومی پژوهش در دو مرتبه بصورت روش دلفی به نظر سنجی خبرگان گذاشته شد. بطوری که پرسشنامه ای در قالب 9 سوال برای رهبری خدمتگزار، 6 سوال برای رهبری توزیعی، 7 سوال برای رفتار های پویای شغلی و 5 سوال برای عملکرد سازمانی در حوزه ورزش تنظیم و تدوین شد. برای تحلیل سوالات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج برازش مدل (91/0AGFI=، 90/0GFI=، 91/0CFI=، 92/0TLI=، 94/0NFI=) نشان از مناسب بودن مدل داشت. همچنین نتایج تحلیل مسیر نیز تاثیر رهبری خدمت گزار و رهبری توزیعی را بر رفتار های پویای شغلی و عملکرد سازمانی تایید کرد. دانش حاصل از این پژوهش به مدیران و برنامه ریزان سازمان های ورزشی کمک می کند تا برنامه های ارتقاء عملکرد سازمان را با توسعه رفتارهای خاص رهبری مورد توجه قرار دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138375 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.