تاثیر اسید آسکوربیک و سالیسیلات پوشش دار بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین تازه زا تحت تنش گرمایی

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی اثرات اسید آسکوربیک و سالیسیلات پوشش دار شده در تغذیه گاوهای شیری تازه زا تحت تنش گرمایی از تعداد 44 راس گاو هلشتاین در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 11 تکرار در هر تیمار به مدت 30 روز استفاده شد. تیمارها شامل: 1) شاهد (جیره بدون افزودنی)، 2) جیره حاوی 30 گرم اسید آسکوربیک پوشش دار به ازای هر راس در روز، 3) جیره حاوی 10 گرم سالسیلات پوشش دار به ازای هر راس در روز و 4) جیره حاوی 30 گرم اسید آسکوربیک پوشش دار + 10 گرم سالسیلات پوشش دار به ازای هر راس در روز بود. میانگین تولید شیر گروه دریافت کننده سالسیلات پوشش دار از سایر تیمارها بیشتر بود (0/05>P). اسید آسکوربیک پوشش دار توانست باعث افزایش معنی دار درصد چربی شیر، غلظت گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیرات و اسیدهای چرب غیراستریفه و کاهش معنی دار سلول های سوماتیک شیر نسبت به دیگر تیمارها شد (0/05>P). کل مواد جامد شیر، مقدار شیر اصلاح شده براساس انرژی و چربی و نیتروژن اوره ای شیر در گروه دریافت کننده اسید آسکوربیک پوشش دار بیشتر از گروه شاهد بود (0/05>P). غلظت اوره خون در تیمار دریافت کننده اسید آسکوربیک به علاوه سالیسیلات پوشش دار نسبت به تیمار شاهد کمتر بود (0/05>P). نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن اسید آسکوربیک و سالسیلات پوشش دار می تواند موجب افزایش عملکرد تولیدی گاوهای تازه زا نژاد هلشتاین تحت تنش گرمایی شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
211 -221
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139256 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.