شناسائی ملکولی گونه های بیماریزای آناپلاسما در گوسفندان استان مازندران

پیام:
چکیده:

هدف از این مطالعه تعیین گونه های آناپلاسما در گوسفندان استان مازندران بود. برای این منظور تعداد 95 نمونه خون از طریق رگ وداج گوسفند بطور تصادفی از نقاط مختلف استان مازندران جمع آوری گردید. در ابتدا DNA استخراجی از نمونه های خونی با جفت آغازگری که قطعه 1468 جفت بازی از ژن 16S rRNA جنس آناپلاسما را تکثیر می کرد، تکثیر شد. سپس جهت افزایش حساسیت آزمون، محصول PCR اولیه با جفت آغازگری که قطعه 345 جفت بازی از ژن 16S rRNA جنس آناپلاسما را تکثیر می کرد، تکثیر شد. 70 نمونه (7/73%) از 95 نمونه اخذ شده در اولین PCR و nested-PCR از نظر جنس آناپلاسما مثبت شدند. تمامی نمونه های مثبت با nested-PCR اختصاصی از نظر وجود آناپلاسما فاگوسیتوفیلم بررسی شدند و22 نمونه (2/23 %) از نظر آناپلاسما فاگوسیتوفیلم مثبت تشخیص داده شد. DNA استخراجی نمونه های مثبت با استفاده از جفت آغاز گرهای اختصاصی که قطعه 866 جفت بازی از ژن msp4 آناپلاسما اوویس را تکثیر می کرد، تکثیر شد. 56 نمونه (9/58%) از95 نمونه از نظر آناپلاسما اوویس مثبت بودند. این مطالعه اولین تشخیص ملکولی گونه های آناپلاسما در گوسفندان در استان مازندران است. نتایج نشان می دهد که در بین درصد آلودگی گوسفندان به آناپلاسمافاگوسیتوفیلوم، در فصول مختلف سال اختلاف معنی دار وجود دارد (05 /0 <p). همچنین از نظر آلودگی به آناپلاسما اوویس، از میان متغییر های مورد بررسی، بین فصول مختلف، ارتفاع از سطح دریا، جنس و طول جغرافیایی، اختلاف معنی دار وجود دارد (05/0 <p).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.