فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک - سال سی و سوم شماره 6 (پیاپی 127، تابستان 1399)
 • سال سی و سوم شماره 6 (پیاپی 127، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • موسی جاودانی*، ابوالفضل برزگر بفروئی صفحات 2-12

  درد در مراقبت های بحرانی یا در مواقع پیش از جراحی، در بسیاری از موارد مولفه ای از سیمای بالینی بیمار است- که غالبا خاستگاه التهابی دارد- زیرا تمام واسطه های شیمیایی از تحریک التهابی یا از حساسیت گیرنده های درد آزاد می شوند. درد همچنین می تواند منشا مکانیکی نیز داشته باشد (به طور مثال هنگامی که درد مرتبط با اتساع اندام های توخالی، فشردگی، پارگی یا تخریب بافتی همراه است). درد در این گونه موارد و بلافاصله پس از جراحی شدید به نظر می رسد و با شروع التهاب شدیدتر می شود. در نهایت درد می تواند از طریق انتقال مستقیم در نورون های نخاعی انتقال دهنده درد از ساقه مغز نشات گیرد. مدیریت ضعیف در باب کنترل درد سبب منبعی از عوارض گردیده که یک پیش آگهی بی ثبات و غیر قابل اتکا را باعث می شود. بی دردی چندگانه بر پایه یک مفهوم کلی در بی هوشی عمومی و درمان سرطان نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این مولفه ساده است: هنگامی که بر یک فرآیند پیچیده و چند عاملی غلبه شد، نسبت مزایا به خطرات با به کار گیری ترکیبی از رویکردهای متفاوت، بهتر است. تاثیرات سودمند موارد مذکور، افزاینده بوده و هریک از آن ها برای کاهش محدوده اثرات نامطلوب وابسته، مورد استفاده قرار می گیرند. در یک مدت زمان طولانی ، داروهای ضد التهاب غیر استروییدی و داروهای ضد درد مخدر به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از یک یا چند نوع از آن ها، وابسته به شدت درد ایجاد شده است. ترکیبی از چندین مولکول در تمام موارد مورد استفاده قرار می گیرد و بسته به نوع درد تغییر می کند

  کلیدواژگان: مدیریت درد، هایپرآلجزیا، داروهای ضد درد مخدر، داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی
 • عدنان مرادپور، ذوالفقار رجبی*، غلامرضا دهقان، مهدی وصفی مرندی صفحات 13-20
  آنفلوانزای پرندگان یک بیماری بسیار واگیر ویروسی است. در حال حاضر تحت تیپ H9N2 عامل بیماری در ایران بومی است و خسارت زیادی به صنعت طیور وارد می کند. لذا کنترل این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. واکسیناسیون یکی از این راهکارهای کنترلی می باشد. روغن هایی که در واکسن های تجاری بعنوان ادجوانت استفاده می-شوند روغن های معدنی هستند. از مهمترین معایب این روغن ها، متابولیسم پایین و باقیمانده در بافت، ایجاد واکنش های شدید بافتی، و همچنین سرطان زایی آنها است. لذا محققان در تلاش هستند در واکسن ها بجای روغن های معدنی از روغن-های گیاهی بعنوان ادجوانت استفاده کنند. در مطالعه حاضر، خاصیت ادجوانتی عصاره ی هگزانی میوه های انجیر و زیتون بطور جداگانه به همراه ویروس غیرفعال آنفلوانزا تحت تیپ H9N2 در بدن 50 قطعه جوجه گوشتی تجاری در مقایسه با واکسن تجاری بررسی شد. برای ارزیابی از روش پاسخ آنامنستیک استفاده شد. نتایج نشان داد مخلوط ها نمی توانند مانع از عفونت و پاسخ آنامنستیک در پرندگان شوند. درحالی که واکسن تجاری پاسخ آنامنستیک را مهار کرد و ایمنی مناسب تری را ایجاد نمود. با توجه به نتایج به نظر می رسد که حتی نتوان بصورت جداگانه از عصاره های هگزانی حاصل از میوه های انجیر و زیتون به عنوان ادجوانت در تهیه واکسن آنفلوانزای طیور استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آنفلوانزا، انجیر، زیتون، ادجوانت، واکسن
 • لیلا پیشرفت ثابت*، شهین مسعودی، علیرضا باهنر، شهلا شاهسوندی، بهمن خالصی صفحات 21-28
  برونشیت عفونی یک بیماری حاد و بسیار مسری در ماکیان می باشد که منجر به زیان های مالی فراوانی در صنعت طیور می شود. انواع واکسن های کشته و زنده تخفیف حدت یافته حاوی سروتیپ های مختلف ویروس (از جمله H-120) به طور وسیع برای کنترل بیماری مورد استفاده قرار می گیرد. واکسن ها باید به طور دوره ای در جوجه های واکسینه شده مورد ارزیابی قرار گیرند. هدف از این مطالعه، ارزیابی پاسخ های سرمی نسبت به تجویز واکسن زنده برونشیت عفونی طیور سویه H-120 تولید موسسه رازی در جوجه های صنعتی گوشتی و مقایسه آن با نتایج حاصل از واکسن تجاری وارداتی مشابه بود. برای این منظور، یک واحد پرورش مرغ گوشتی با دو سالن مجزا انتخاب شد. جوجه ها در هر سالن با یکی از واکسن های IBV موسسه رازی و وارداتی مایه کوبی شدند. از 20 جوجه هر سالن به-طور جداگانه در فواصل زمانی 4، 10، 20، 30 و 40 روز پس از مایه کوبی خون گیری شد. پاسخ های سرمی القاء شده علیه IBV در جوجه های مایه کوبی شده با آزمایش های الایزا و خنثی سازی سرمی (SN) اندازه گیری شدند. در این مطالعه، تفاوت معنی داری در عیار آنتی بادی الایزا مابین دو گروه مایه کوبی شده با واکسن H-120 موسسه رازی و واکسن وارداتی در هیچ کدام از نوبت های خونگیری مشاهده نگردید. نتایج آزمایش خنثی سازی سرم نیز تایید کننده داده های آزمایش الایزا بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که واکسن IBV سویه H-120 تولید موسسه رازی همانند واکسن وارداتی مشابه (شرکت CEVA) از توانمندی لازم برای ایجاد پاسخ ایمنی در گله های گوشتی برخوردار است.
  کلیدواژگان: برونشیت عفونی، واکسن، سویه H120، پاسخ سرمی، جوجه گوشتی
 • نصرالله واحدی نوری*، وحید نعمان صفحات 29-41

  هدف از این مطالعه تعیین گونه های آناپلاسما در گوسفندان استان مازندران بود. برای این منظور تعداد 95 نمونه خون از طریق رگ وداج گوسفند بطور تصادفی از نقاط مختلف استان مازندران جمع آوری گردید. در ابتدا DNA استخراجی از نمونه های خونی با جفت آغازگری که قطعه 1468 جفت بازی از ژن 16S rRNA جنس آناپلاسما را تکثیر می کرد، تکثیر شد. سپس جهت افزایش حساسیت آزمون، محصول PCR اولیه با جفت آغازگری که قطعه 345 جفت بازی از ژن 16S rRNA جنس آناپلاسما را تکثیر می کرد، تکثیر شد. 70 نمونه (7/73%) از 95 نمونه اخذ شده در اولین PCR و nested-PCR از نظر جنس آناپلاسما مثبت شدند. تمامی نمونه های مثبت با nested-PCR اختصاصی از نظر وجود آناپلاسما فاگوسیتوفیلم بررسی شدند و22 نمونه (2/23 %) از نظر آناپلاسما فاگوسیتوفیلم مثبت تشخیص داده شد. DNA استخراجی نمونه های مثبت با استفاده از جفت آغاز گرهای اختصاصی که قطعه 866 جفت بازی از ژن msp4 آناپلاسما اوویس را تکثیر می کرد، تکثیر شد. 56 نمونه (9/58%) از95 نمونه از نظر آناپلاسما اوویس مثبت بودند. این مطالعه اولین تشخیص ملکولی گونه های آناپلاسما در گوسفندان در استان مازندران است. نتایج نشان می دهد که در بین درصد آلودگی گوسفندان به آناپلاسمافاگوسیتوفیلوم، در فصول مختلف سال اختلاف معنی دار وجود دارد (05 /0 <p). همچنین از نظر آلودگی به آناپلاسما اوویس، از میان متغییر های مورد بررسی، بین فصول مختلف، ارتفاع از سطح دریا، جنس و طول جغرافیایی، اختلاف معنی دار وجود دارد (05/0 <p).

  کلیدواژگان: ملکولی، گونه های آناپلاسما، گوسفندان، مازندران
 • فائزه صدیقی، نادر مصوری*، حسن روان سالار، کیوان تدین صفحات 42-49

  عامل مایکوباکتریوز، گونه های مختلف جنس مایکوباکتریوم، می باشد. مایکوباکتریوز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که ممکن است تمام بافت های ماهی را درگیر کند. علایم خارجی در ماهی شامل از دست دادن پولک ها، زخم های پوستی، ناهنجاری های اسکلتی و... می-باشد. علایم داخلی عفونت شامل بزرگ شدن کبد، طحال، کلیه و وجود ندول های سفید رنگ در اندام های داخلی می باشد. مایکوباکتریوز یک بیماری زیونوز مرتبط با شغل است و بیشتر افرادی که با ماهی سرو کار دارند، در معرض خطر هستند. هدف از این تحقیق جداسازی و تعیین هویت مولکولی مایکوباکتریوم از ماهی های قزل آلای پرورشی شهرستان سبزوار می باشد. در این تحقیق تعداد 50 ماهی قزل آلای پرورشی به صورت تصادفی از هفت استخر پرورش ماهی در مناطق مختلف شهرستان سبزوار جمع آوری شد. پس از کالبدگشایی و کشت اختصاصی نمونه ها در شرایط استریل، به منظور تشخیص اسیدفست بودن باکتری، رنگ آمیزی ذیل نلسن انجام شد. سپس استخراج DNA صورت پذیرفت و PCR-16s rRNA  برای تایید عفونت مایکوباکتریومی انجام شد. برای تعیین هویت، نتایج سکونسینگ محصول PCR با استفاده از برنامه BLAST مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق، سه جدایه اسیدفست رشد نمود که سکانس هر سه جدایه با 99 درصد شباهت به گونه Mycobacterium peregrinum تعلق داشت. این بررسی نشان داد که در ماهیان مورد مطالعه، مایکوباکتریوم وجود دارد و انتقال آن به انسان و ایجاد بیماری های پوستی محتمل است. با توجه به اینکه M. peregrinum از آبزیان و موارد عفونت تنفسی انسان جداسازی شده، لذا ضروری است به افرادی که به هر نحوی با ماهی سروکار دارند، هشدارهای لازم داده شود.

  کلیدواژگان: مایکوباکتریوز، ماهی قزل آلا، Mycobacterium peregrinum
 • لعیا شمسی*، سعید سمائی نسب صفحات 50-55
  برخی از کنه های سخت از ناقلین مهم عوامل بیماری زا به حیوانات و انسان ها هستند. این مطالعه به منظور تعیین شیوع آلودگی کنه های گوسفند و تغییرات فصلی جمعیت کنه ها در شهرستان سبزوار انجام شد. این مطالعه در بهار 95 تا زمستان 95 انجام شد. در مجموع 800 راس گوسفند به طور تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 400 کنه بالغ جمع آوری شد و سپس در الکل اتانول 70% و 5% گلیسیرین نگهداری شده و با استفاده از کلیدهای تشخیصی تعیین گونه گردید. براساس نتایج حاصله در این بررسی، دو جنس و چهار گونه از جمله هیالوما آناتولیکوم (Hyalomma anatolicum) (40%)، ریپی سفالوس تورانیکوس (Rhipicephalus turanicus) (30%)، هیالوما اگسکاواتوم (Hyalomma excavatum) (25/16%) و ریپی سفالوس بورسا (Rhipicephalus bursa) (75/13%) شناسایی گردید. شایع ترین کنه، هیالوما آناتولیکوم بود. شیوع کنه ها در گوسفندان 5/22% بود و بیشترین میزان آلودگی در فصل بهار (53%) مشاهده گردید. در این مطالعه بیشترین میزان آلودگی کنه ای در ناحیه سر و گوش (5/49%) گزارش گردید. کنه ها در انتقال بیماری هایی مانند تیلریوز، بابزیوز، آناپلاسموز و ارلیشیوز نقش دارند. بنابراین نتیجه این مطالعه می تواند در پایش برنامه های کنترل آن ها و در نتیجه پیشگیری از بیماری های منتقله بسیار حایز اهمیت و مفید باشد.
  کلیدواژگان: کنه، گوسفند، سبزوار، ایران
 • مظاهر خسروی، بهمن پریزادیان کاوان*، حشمت اله خسروی نیا صفحات 56-67

  به منظور بررسی اثر عصاره خارمریم و تزریق دگزامتازون بر عملکرد تولیدی، فراسنجه‎های سرم، و کیفیت تخم در مرغ‎های تخمگذار، تعداد 72 قطعه مرغ تخمگذار سویه های‎ لاین (36W) با سن 75 هفته مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل 2×3 برای بررسی اثرات شش تیمار متشکل از سه سطح عصاره خارمریم (صفر، 100 و mg/kg 200) و دو سطح تزریق دگزامتازون (صفر و چهار میلی‎گرم) در چهار تکرار و سه پرنده در هر تکرار در قالب طرح کامل تصادفی به مدت شش هفته اجرا شد. تزریق دگزامتازون موجب کاهش درصد تولید و تولید توده‎ای تخم‎مرغ در کل دوره آزمایش شد (05/0>P). مرغ‎های تخمگذار تحت تنش با تزریق دگزامتازون ضریب تبدیل خوراک بالاتری در مقایسه با گروه بدون تزریق در کل دوره نشان دادند (05/0>P). شمارش لنفوسیت در خون مرغ‎های تغذیه شده با mg 200 عصاره خارمریم بیشتر از سایر پرندگان بود (05/0>P). غلظت لیپوپروتیین‎های با چگالی بالا در سرم پرندگان تغذیه شده با mg 200 عصاره خارمریم بالاتر از سایر گروه‎ها بود (05/0>P). افزودن عصاره خارمریم به جیره مرغ‏های تخمگذار سبب کاهش غلظت لیپوپروتیین‎های با چگالی پایین سرم شد (05/0>P). نتیجه‎گیری شد که القاء تنش با تزریق دگزامتازون سبب کاهش شاخص‎های تولید و افزایش ضریب تبدیل غذایی شد و افزودن عصاره خارمریم به جیره غذایی تاثیری در تعدیل اثرات منفی تنش بر عملکرد مرغ‎های تخمگذار نداشت.

  کلیدواژگان: استرس، ایمنی، خارمریم، دگزامتازون، مرغ تخمگذار
 • رضا اسماعیل زاده دیزجی، محمد جهانتیغ*، احمد راشکی صفحات 68-74

  اینتگرون ها از جمله عوامل ژنتیکی متحرکی هستند که توانایی حمل ژن های مربوط مقاومت به ترکیبات ضدباکتریایی در باکتری های مختلف مانند اشریشیا کلی را دارند. در سال های اخیر تعیین الگوی حساسیت دارویی در باکتری های بیماری زا به منظور درمان موثرتر بیماری ها، اهمیت شایانی پیدا کرده است. هدف از این تحقیق بررسی حضور و فراوانی ژن اینتگرون کلاس یک در اشریشیا کلی جداسازی شده از ضایعات کلی باسیلوز طیور و مطالعه الگوی مقاومت دارویی این باکتری ها می باشد. بدین منظور تعداد 100 نمونه اشریشیا کلی از ضایعات بافتی جوجه های گوشتی مشکوک به عفونت کلی باسیلوز، از طریق روش کشت میکرویی جداسازی و با استفاده از آزمایش های بیوشیمیایی شناسایی گردید. برای بررسی مقاومت های آنتی بیوتیکی باکتری، از روش دیسک دیفیوژن با هفت دیسک آنتی بیوتیکی و طبق دستورالعمل CLSI استفاده گردید. ژنوم باکتری ها با روش جوشانیدن استخراج گردید و نمونه های DNA به وسیله واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای حضور ژن اینتگرون کلاس یک مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج تعیین الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها، میزان مقاومت به نالیدیکسیک اسید (100 درصد)، تتراسیکلین (96 درصد)، سیپروفلوکساسین (91 درصد)، نورفلوکساین (88 درصد)، لینکوسپکتین (53 درصد)، سفروکسیم (50 درصد) و جنتامایسین (17 درصد) مشاهده گردید. بعلاوه، 97 درصد باکتری های اشریشیا کلی جداسازی شده، حامل ژن اینتگرون کلاس یک بودند. بر اساس یافته های این تحقیق، میزان بالایی از شیوع ژن اینتگرون و مقاومت به ترکیبات ضدباکتریایی در بین سویه های بیماری زای اشریشیا کلی در طیور منظقه مورد مطالعه وجود دارد.

  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، مقاومت دارویی، اشریشیا کلی، ژن های اینتگرون، شیوع
 • محمدباقر حاج کاظمی، علیرضا باهنر*، بهار نیری فسایی، عباس رحیمی فروشانی صفحات 75-83

  بروسلوز یکی از شایع ترین بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام در ایران می باشد. بر اساس بروز سالانه بروسلوز انسانی، استان زنجان در گروه با خطر بالا طبقه بندی شده که به نظر می رسد مربوط به شیوع بالای بیماری در دام های اهلی استان باشد. این مطالعه مقطعی در نیمه اول سال 1397 جهت برآورد میزان شیوع، تعیین و سنجش عوامل خطر موثر بر آن در دام های روستایی استان زنجان در سطح انفرادی و گله ای صورت گرفت. برای این منظور از آزمایش های سرم شناسی رزبنگال (Rose Bengal)، رایت (Wright) و 2- مرکاپتواتانول (2-Meraptoetanol) همراه با تفسیر متوالی آن ها استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان شیوع سرمی انفرادی و گله ای بیماری به ترتیب 4.0 درصد و 33.2 درصد بوده و در 51.9 درصد روستاها دام دارای تیتر آنتی بادی علیه بروسلا وجود داشت. برآورد نسبت شانس (Odds Ratio:OR) نشان داد که دفن یا سوزاندن جنین، جفت و پرده های جنینی سقط شده (0.21=OR) و جمع آوری روزانه کود درفصل زایش (0.3=OR) از عوامل محافظت کننده در شیوع بیماری بوده درحالی که وجود بز در ترکیب گله (9.0=OR)، وجود سگ گله اختصاصی در دامداری (7.9=OR)، معرفی دام جدید به گله (5.0=OR)، جنین، جفت و پرده های جنینی سقط شده را در اختیار سگ قرار دادن (3.6=OR)، رها نمودن این اندام ها در محیط (5.2=OR)، دانش ناکافی دامدار در مورد روش های انتقال بیماری (3.3=OR)، نبود سابقه واکسیناسیون علیه بروسلوز (10.3=OR) و وجود سابقه سقط جنین در دام (3.7=OR) به عنوان عوامل خطر مهم برای ابتلاء سرمی بروسلوز شناخته شد. لذا در کنار اقدامات کنترلی معمول، به منظور مبارزه هدفمند با بروسلوز در استان ضروری است در جهت تقویت عوامل محافظت کننده و نیز در راستای تضعیف عوامل خطر بیماری اقدامات کنترلی اختصاصی را تعریف و اجرا نمود.

  کلیدواژگان: بروسلوز، شیوع سرمی، عوامل خطر، نشخوارکنندگان، زنجان
 • حسین خاج*، محمود دشتی زاده، عبدالمهدی کبیری فرد، امیرارسلان کمالی، محمدهادی صادقی، سید ابوطالب صادقی، محمد اسلام پناه صفحات 84-92

  تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف جلبک سارگاسوم آنگوستیفولیوم (Sargassum Angustifolium) بر شاخص های رشد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی عدنی صورت گرفت. در این مطالعه، از 24 راس بزغاله نر بومی عدنی با میانگین وزن 3/2±6/15 کیلوگرم و سن شش ماه در قالب یک طرح کاملا تصادفی با استفاده از سه سطح جلبک و هشت تکرار، به مدت 75 روز استفاده شد. تیمار های آزمایشی دریافت کننده جلبک، با جیره حاوی جلبک سارگاسوم آنگوستیفولیوم و گروه شاهد نیز در این مدت با جیره پایه تغذیه شدند. نتایج حاصل نشان داد که افزایش معنی داری در وزن نهایی و افزایش وزن روزانه بین تیمار های آزمایشی دریافت کننده جلبک و تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>P). همچنین درصد استفاده از جلبک، اثر معنی داری بر بازده لاشه بزغاله ها داشت (05/0>P). نتایج حاصل از بررسی تغییرات فراسنجه های خونی در دوره های مختلف آزمایشی، هیچگونه اختلاف معنی داری را بین تیمارهای تغذیه شده با جلبک و تیمار شاهد، نشان نداد (05/0<P). در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد که از جلبک سارگاسوم آنگوستیفولیوم می توان به عنوان یک خوراک غیرمرسوم تا 20 درصد علوفه مصرفی بزغاله های بومی عدنی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بزغاله بومی عدنی، جلبک سارگاسوم آنگوستیفولیوم، شاخص های رشد، فراسنجه های خونی
 • علی طاهری*، زینب باوی صفحات 93-99

  امروزه بررسی ترکیبات آنتی اکسیدان طبیعی مستخرج از موجودات دریایی مورد توجه می باشد. لذا در این مطالعه خواص آنتی اکسیدانی اسیدین Phallusia nigra سواحل چابهار بررسی شد. خواص آنتی اکسیدانی با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد Diphenyl Picrylhydrazyl (DPPH) i، قدرت کاهشی و فعالیت کلاته کنندگی با استفاده از حلال های متانول، اتانول و کلروفرم بررسی شد. از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن جهت آنالیز آماری استفاده شد. بیشترین درصد مهار رادیکال DPPH مربوط به غلظت mg/ml 1 عصاره متانولی با مهار 5/1± 09/93 درصد بود. در روش سنجش قدرت کاهشی، غلظت mg/ml 1 عصاره متانولی بیش از سایر عصاره ها بود (01/0±35/0). فعالیت کلاته کنندگی عصاره کلروفرمی در همه غلظت ها بالاترین درصد را داشت. در هر سه روش رابطه مستقیمی بین غلظت، توانایی مهار و جذب عصاره ها برقرار بود. نتایج نشان داد خواص آنتی اکسیدانی Phallusia nigra بسیار قابل توجه و می تواند مبنایی برای انجام مطالعات بعدی به منظور دستیابی به مواد دارویی جدید برای درمان بسیاری بیماری ها از جمله سرطان باشد. همچنین پس از انجام مطالعات درون تنی، پیش کلینیکی و کلینیکی می توان از عصاره آن در صنایع آرایشی و بهداشتی و دامپزشکی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: رادیکال آزاد، آنتی اکسیدان، آسیدین، عصاره، چابهار
 • زهرا موسوی*، مرجان ازغندی، مجتبی طهمورث پور، فهیمه محمدی صفحات 100-109
  متاسفانه استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماری ورم پستان دام منجر به ایجاد اثرات جانبی نامطلوبی شده است. از جایگزین های آنتی بیوتیک می توان به پروتیین های ضد میکروبی نظیر لاکتوپراکسیداز اشاره کرد. هدف از این پژوهش پیش بینی پپتیدهای پروتیین لاکتوپراکسیداز و مقایسه ی آن ها در گونه های انسان، شتر، گوسفند، بز، گاومیش و گاو و بررسی خواص ضد باکتریایی آن در برابر باکتری های Staphylococcus aureus و Escherichia coli مولد ورم پستان از طریق داکینگ مولکولی است. از این رو، خواص فیزیکوشیمیایی پروتیین لاکتوپراکسیداز و پپتیدهای زیست فعال حاصل از آن با استفاده از نرم افزار CLC Main Workbench 5 بررسی و سپس ساختار سوم آن برای شتر و انسان از طریق نرم افزار Swiss-Model پیش بینی شد. در ادامه پپتیدهای این پروتیین پیش بینی و در نهایت برهمکنش های پروتیین لاکتوپراکسیداز و پپتیدهای حاصل از آن با پروتیین های سطحی دو باکتری مذکور با استفاده از نرم افزار آنلاین ClusPro2.0 صورت گرفت. نتایج داکینگ مولکولی نشان داد که مناسب ترین موقعیت اتصال که در آن پروتیین لاکتوپراکسیداز حاصله با منفی ترین انرژی به پروتیین سطحی غشاء این دو باکتری متصل شده است، به ترتیب مربوط به گاو و بز می باشد. بررسی بیوانفورماتیکی هفت پپتید حاصل از این پروتیین نیز نشان داد که پپتید شماره ی سه مربوط به گاو، بز، گاومیش، گوسفند عملکرد بهتری در اتصال و تخریب پروتیین سطحی غشاء این دو باکتری داشته و با انرژی اتصال منفی تری نسبت به فرم کامل پروتیین لاکتوپراکسیداز به این باکتری ها متصل شده است. امید است بتوان در آینده از این پپتیدها به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها در بخش درمان بیماری ورم پستان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ورم پستان، پپتید، بیوانفورماتیک، داکینگ مولکولی
 • محسن کاظمی*، الیاس ابراهیمی صفحات 110-120
  کلپوره گیاهی از خانواده نعناعیان بوده که دارای مصارف دارویی فراوانی در طب سنتی بوده ولی اثرات آن بر ویژگی های تخمیر شکمبه ای تابحال ناشناخته مانده است. از اینرو این آزمایش با هدف بررسی تاثیر عصاره هگزانی استخراج شده از گیاه کامل کلپوره با دستگاه سوکسله بر برخی فراسنجه های تخمیری میکروارگانیسم های شکمبه ای (شامل باکتری ها، پروتوزوآ و قارچ ها) و با کمک یک جیره بالانس شده، در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. عصاره هگزانی کلپوره با نسبت های صفر، 150، 300 و 450 قسمت در میلیون به یک محیط کشت تهیه شده از مایع شکمبه گوسفند و بزاق مصنوعی (با نسبت یک به دو) اضافه و سرانجام برخی فراسنجه های تخمیری اندازه گیری شدند. با افزایش سطح عصاره از صفر به 450 قسمت در میلیون، میزان نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار کل (TVFA)، افزایش معنی داری (خطی) نسبت به تیمار شاهد نشان دادند ولی سایر موارد شامل pH، فراسنجه های تولید گاز (گاز 24 و 48 ساعت، پتانسیل و ثابت نرخ تولید گاز)، گوارش پذیری ماده خشک و ماده آلی تغییر ننمودند. ضریب تفکیک پذیری (PF)، توده میکروبی تولیدی و بازده تولید توده میکروبی در سطح 450 قسمت در میلیون، از کمترین مقدار برخوردار بودند. نتایج کلی نشان داد که عصاره هگزانی کلپوره قادر است برخی فراسنجه های تخمیری را در محیط کشت (مانند افزایش نیتروژن آمونیاکی و TVFA)، دستخوش تغییراتی نموده و تا حدودی بهبود بخشد به طوری که بیشترین این تغییرات در سطح 450 قسمت در میلیون عصاره مشاهده گردید. همچنین به نظر می رسد که سطوح کمتر از 450 قسمت در میلیون، قادر به تغییر معنی دار پارامترهای تخمیری مورد مطالعه در مقایسه با تیمار شاهد نیستند.
  کلیدواژگان: جیره، شکمبه، محیط کشت، ویژگی های تخمیر
 • تکتم سادات وفا*، مژده عمادی صفحات 121-127
  دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیک است که با اختلال در عملکرد غدد اندوکرین سبب بروز اختلالات باروری می شود. با توجه به نقش کروسین در تعدیل سیستم دفاع آنتی اکسیدانی، هدف از این مطالعه تعیین اثر کروسین بر هورمون های محور هیپوفیز- تخمدان در مدل موش های صحرایی دیابتی نوع یک انجام شد. در این مطالعه تجربی، 28 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه های شاهد، شاهد دیابتی و دو گروه دیابتی تحت تیمار با کروسین (غلظت های 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم). دیابت در گروه های شاهد دیابتی و دیابتی تحت تیمار، با یک بار تزریق داخل صفاقی آلوکسان القاء شد. چرخه استروس موش های صحرایی توسط هورمون های جنسی یکسان شد. کروسین به مدت 25 روز به صورت داخل صفاقی به گروه های دیابتی تحت تیمار تزریق شد. به حیوانات گروه های شاهد و شاهد دیابتی محلول سالین تزریق شد. در پایان دوره تیمار، غلطت سرمی LH، FSH، استروژن و پروژسترون توسط روش الایزا اندازه گیری شد. تحلیل آماری توسط آزمون های One-way ANOVA و تعقیبی Tukey انجام شد. در مقایسه با گروه شاهد دیابتی، تجویز وابسته به دوز کروسین با غلظت های 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم غلظت سرمی هورمون های LH، FSH، استروژن و پروژسترون را به طور معنی داری افزایش داد (05/0>p). نتایج این آزمایش نشان داد کروسین با افزایش سطح سرمی هورمون های LH، FSH استروژن و پروژسترون احتمالا موجب بهبود اختلالات هورمونی در بیماران دیابتی می شود.
  کلیدواژگان: کروسین، LH، FSH استروژن، پروژسترون، موش صحرایی
 • امین مخلص آبادی فراهانی، سالار درافشان*، فاطمه پیکان حیرتی صفحات 128-135
  هدف از مطالعه بهبود سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و شاخص های بیوشیمیایی پلاسمای ماهی پرت در طی دوره محرومیت غذایی بود. 198 قطعه ماهی پرت (میانگین وزنی2/6±5/25 گرم و میانگین طولی43/0±34/6 سانتی متر) در سه تیمار شامل تیمار شاهد (جیره پایه)، تیمار آستاگزانتین (جیره حاوی 4 گرم بر کیلوگرم آستاگزانتین) و تیمار آستاگزانتین- نمک صفراوی (جیره حاوی 4 گرم بر کیلوگرم آستاگزانتین و 1200 میلی گرم بر کیلوگرم نمک صفراوی) به مدت 90 روز تغذیه، سپس به مدت 7 روز در معرض محرومیت غذایی قرارگرفتند. خونگیری از ماهیان در پایان دوره تغذیه (قبل از تنش محرومیت غذایی) و پس از آن صورت گرفت و آنزیم های اکسیداتیو و برخی پارمترهای بیوشیمیایی خون ماهیان سنجیده شد. نتایج نشان داد تغذیه با جیره حاوی آستاگزانتین به تنهایی می تواند باعث کاهش سطح آنزیم های اکسیداتیو در مقایسه با گروه شاهد در پایان دوره تغذیه شود، در حالی که کاهش سطح آنزیم های کبدی آسپارات آمینوترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز پلاسما، تنها در گروه ماهیان تغذیه شده با آستاگزانتین و نمک صفراوی مشاهده شد (05/0>p). محرومیت غذایی منجر به افزایش معنادار آنزیم های اکسیداتیو پلاسما در گروه شاهد شد (05/0>p). درحالی که چنین تغییراتی در تیمارهای تغذیه شده با آستاگزانتین و یا آستاگزانتین- نمک صفراوی مشاهده نشد (05/0>p). به طورکلی می توان بیان داشت که محرومیت غذایی منجر به افزایش معنادار آنزیم های اکسیداتیو و کاهش سطح آنزیم های کبدی و پروتیین پلاسمای ماهی پرت می شود، بااین وجود می توان با افزودن آستاگزانتین به تنهایی یا در تلفیق با نمک صفراوی به جیره، اثرات محرومیت غذایی را حداقل در برخی شاخص ها، کاهش داد.
  کلیدواژگان: ماهی پرت، آستاگزانتین، نمک صفراوی، محرومیت غذایی
 • فرنوش بخشائی شهربابکی، مهدیه رضائی*، شهرزاد عزیزی صفحات 136-141

  بیماری ویروسی پریتونیت عفونی گربه سانان (FIP) مشابه پن لکوپنی یکی از علل مهم مرگ و میر گربه ها بشمار می آید. این بیماری به دو شکل خشک و مرطوب مشاهده می شود. به طور معمول تظاهر چشمی بیماری همراه با شکل خشک است. این گزارش درمانگاهی دربرگیرنده دو مورد گربه مبتلا به بیماری FIP به شکل مرطوب و خشک با علایم چشمی است. کموز، ترشحات فیبرینی، پرخونی عروق ملتحمه، گلوکوم دو طرفه چشم، خونریزی شبکیه و در نهایت کوری، علایم گربه اول این گزارش با درگیری شکل خشک بیماری بود که به دلیل عدم توجه، منجر به انتقال ویروس به گربه دوم و شکل گیری فرم مرطوب گردیده بود. تشخیص قطعی بیماری در شکل مرطوب FIP با هیستوپاتولوژی تایید شد. سپس، احتمال انتقال آلودگی به گربه دوم توسط گربه اول با علایم چشمی با آزمایش کروماتوگرافی ارزیابی شد که کرونا ویروس مثبت بود. علایم چشمی FIP به دلیل تشابه با سایر بیماری های سیستمیک مانند ویروس لوسمی گربه سانان (FeLV)، ویروس نقص ایمنی گربه سانان (FIV)، توکسوپلاسموز و برخی از بیماری های قارچی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. عدم توجه به بیماری، انتقال به سایر حیوانات را به همراه خواهد داشت. این مطالعه اولین گزارش علایم چشمی شکل خشک FIP است.

  کلیدواژگان: پریتونیت عفونی گربه سانان، شکل مرطوب، شکل خشک، علایم چشمی
|
 • M. Javdani *, A. Barzegar Bafrouei Pages 2-12

  In critical care, and/or in the perioperative setting, pain is often a major component of the clinical picture. It is often of inflammatory origin, because all the chemical mediators of inflammation stimulate or sensitize the nociceptors. It can also be of mechanical origin, for example when it is associated with dilatation of a hollow organ or with compression, laceration or destruction of tissue. In such cases, intensive pain appears soon after the injury and is amplified later when inflammation sets in. Finally, pain can arise from the brain stem, through direct excitation of the pain-transmitting spinal neurons. When pain is poorly managed it is a source of complications that make the prognosis more uncertain. Multimodal analgesia is based on a concept that is also used in general anesthesia and in cancer therapy. The principle is simple: when tackling a complex and multifactorial process, the benefit/risk ratio is improved by using a combination of different approaches. Their beneficial effects are additive, and each one is used more sparingly to limit their individual adverse effects. For a long time, non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioids were used alone singly, and it was proposed to use one or other type depending on the intensity of the pain. The problem is no longer put in these terms. A combination of several molecules is used in all cases and the analgesic protocol changes depending on the type of pain.

  Keywords: pain management, Hyperalgesia, opioids, non-steroidal anti-inflammatory drugs
 • A. Moradpoor, Z. Rajabi *, Gh. Dehghan, M. Vasfi Marandi Pages 13-20
  Avian influenza is a contagious viral disease. The H9N2 subtype of the agent is endemic in Iran and causes a lot of losses in poultry industry at the moment. Therefore, the control of the disease is particularly important. Vaccination is one of the control measures. Oils that are used as adjuvant in commercial vaccines are mineral oils. The most disadvantages of these oils include; low metabolism and residuals in tissues, severe tissue reactions, and carcinogenesis. So, researchers are trying to use vegetable oils as adjuvants in vaccines instead of mineral oils. In the present study, the adjuvant property of hexane extract of fig and olive fruits were evaluated. For this reason, the effect of mixture of inactivated avian influenza subtype H9N2 and fig or olive extract was separately examined in 50 commercial broiler chickens in comparison with a commercial vaccine. The anamnestic response method was used for evaluation. Results indicated that the mixtures could not inhibit infection and anamnestic response in the chickens, while the commercial vaccine inhibited anamnestic response and induced better immunity. According to the results, it seems that we cannot even use the hexane extract of fig and olive separately, as an adjuvant in preparation of avian influenza vaccine.
  Keywords: Influenza, Fig, Olive, Adjuvant, vaccine
 • L. Pishraft-Sabet *, Sh. Masoudi, A. Bahonar, Sh. Shahsavandi, B. Khalesi Pages 21-28
  Infectious bronchitis is an avian acute and highly contagious disease that causes heavy economic losses in poultry industry. Inactivated and live attenuated vaccines containing different virus serotypes (e.g. H-120) are widely used to control the disease. These vaccines should be periodically evaluated in the vaccinated chickens. The purpose of this study was to evaluate the serum responses following administration of Razi infectious bronchitis virus (IBV) H-120 strain vaccine and compare them with the results of the same commercial imported vaccine. In this case, a farm of broiler chickens includes two poultry house was selected. The groups of chickens in each house were administrated with one of the imported or RAZI IBV vaccines. Twenty chickens per group were bleeded at 4, 10, 20, 30 and 40 days after vaccination. The induced serum responses against IBV were evaluated in vaccinated chickens by ELISA and serum neutralization (SN) tests. In this research, no significant differences were found in ELISA antibody titer between the two groups that vaccinated with Razi H-120 vaccine and similar imported vaccine (CEVA Company) in any of the blood transfusion episodes. The results of the serum neutralization test confirmed the ELISA data. The result of this study was showed that IBV H-120 Razi vaccine, like the same imported vaccine, has potency to induce immunity in broiler flocks.
  Keywords: Infectious bronchitis, vaccine, H-120, Antibody response, Broiler chicken
 • N. Vahedi Noori *, V. Noaman Pages 29-41

  The aim of this study was to determinate the variety of Anaplasma species among sheep of Mazandaran province, Iran .For this purpose, a total of 95 blood samples were collected via the jugular vein from healthy sheep randomly.The extracted DNA from blood cells were amplified by Anaplasma-all primers, which amplify an approximately 1468bp DNA fragment from region of 16S rRNA gene from various members of the genus Anaplasma. 70 (73.7%) out of 95 sheep blood samples were Anaplasma spp. positive by first PCR and nested PCR. All sheep positive samples were analysed for the presence of A. phagocytophilum and 22 of sheep blood samples (23.2%) were positive for A.phagocytophilum. The extracted DNA from positive Anaplasma spp. samples were amplified by Anaplasma ovis specific primers, which amplify an approximately 866bp DNA fragment from region of msp4 gene. 56 out of 95 sheep blood samples (58.9%) were positive for Anaplasma ovis. This study is the first molecular detection of Anaplasma species from sheep in Mazandaran province. The results show that there is a significant difference among the percentage of sheep infection to Anaplasma phagocytophilum with different seasons of the year (P<0.05).Also, there are a significant difference among the percentage of sheep infection to anaplasma ovis with different seasons of the year, above sea level, Sex and longitude. (P<0.05).

  Keywords: Molecular, Anaplasma Species, Sheep, Mazandaran
 • F. Sedighi, N. Mosavari*, H. Ravansalar, K. Tadayon Pages 42-49

  The members of the genus Mycobacterium, are the causative agents of mycobacteriosis, Mycobacteriosis is a chronic and progressive disease that may affect all tissues of the fish. Clinical signs include scale loss, dermal ulceration, spinal defects and etc. Mycobacteriosis is a zoonosis disease, and most people who deal with fish, are at risk. Due to the expansion of Rainbow fish breeding in the city of Sabzevar and having awareness the disease caused by Mycobacterium in fish and as a result of mortality and economic damage and also possibility of transferring this bacterium from fish to humans, it is necessary to study Mycobacterium in Sabzevar Rainbow fish. The purpose of this research is isolation and molecular identification of Mycobacterium from Rainbow fishes in Sabzevar pools. In this research 50 Rainbow fishes with clinical signs collected from seven different fish breeding pools in Sabzevar city. After autopsy and culture of the specimens in sterile conditions, in order to confirm acid-fast of the bacteria, was performed Ziel-Neelsen staining. Then, DNA extraction was performed and PCR-16s rRNA was performed to confirm mycobacterium infection. To determine identity, the results of the sequencing of the PCR product were evaluated using the BLAST program. In this research, three acidfast isolates grew, that the sequence of all three isolates belonged with 99% similar to Mycobacterium peregrinum. Given that M. peregrinum is isolated from aquatic and human respiratory tract infections, Therefore, it is necessary to warn people who deal with fish in any way.

  Keywords: Mycobacteriosis, Rainbow, Mycobacterium peregrinum
 • L. Shamsi *, S. Samaeinasab Pages 50-55
  Some of ticks are major vectors of pathogens for animals and humans. This study was conducted to determine tick infestation rate of sheep and seasonal variations of tick population in Sabzevar city. This survey was carried out during April 2016 until March 2017. A total of 800 sheep were randomly selected and examined. A total number of 400 adult ticks were collected and then were preserved in 70% Ethanol alcohol with 5% glycerin and were identified using diagnostic keys. Based on the results obtained in this study, two Genera and four species including Hyalomma anatolicum (40%), Rhipicephalus turanicus (30%), Hyalomma excavatum (16.25%) and Rhipicephalus bursa (13.75%) were identified. The most prevalent tick was Hyalomma anatolicum. The prevalence of ticks on sheep was 22.5%. The highest amount of infestation was observed in spring (53%). In this study, the highest infestation rate was reported in the head and ear area with 49.5%. Ticks are important due to their role in transmission of diseases such as theileriosis, babesiosis, anaplasmosis and ehrlichiosis. So the result of this study can be useful for implementation of disease control.
  Keywords: Nigella sativa, Parascaris equorum, equid, anthelmintic drugs
 • M. Khosravi, B., Parizadian Kavan *, H. Khosravinia Pages 56-67

  The aim of the current study was to determine the effects of different levels of milk thistle extract on productive performance, blood parameters and egg quality in laying hens imposed to dexamethasone-induced stress. The 2×3 factorial experiment was managed in a completely randomized design with 72 Hy- Line (W36) laying hens in 6 treatments and 4 replicates of 3 birds each. The experiment was carried out from the age of 75 to 81 weeks. Hens were weighed and either remained uninjected or received injections dexamethasone (0 and 4 mg per bird). The milk thistle extract were included at 0, 100 and 200 mg/kg in diets. The dexamethasone injections caused reductions in egg production percentage and egg mass in the throughout the experimental period (P<0.05). Laying hens imposed to dexamethasone-induced stress had the highest feed conversion ratio (P<0.05). The highest amount of lymphocytes in blood were observed in groups supplemented with 200 mg/kg of milk thistle extract (P<0.05). HDL content in serum was increased by the inclusion of milk thistle extract (200 mg/kg) (P<0.05). Adding of milk thistle extract to the diet of laying hens caused a significant decrease in LDL content in serum (P<0.05). In general, stress induced by dexamethasone injection reduced egg production and increased feed conversion ratio and addition of milk thistle extract to the diet had no positive impact on performance in laying hens.

  Keywords: Dexamethasone, Egg, Laying hen, Milk thistle, Stress
 • R. Esmaeelzadeh Dizaji, M. Jahantigh *, A. Rashki Pages 68-74

  Integrons are mobile genetic factors that are able to carry resistance gene in some bacteria like Escherichia coli. Drug resistance study in pathogenic bacteria is important. The aim of this study was to investigate the prevalence of integron class 1 and antibiotic susceptibility pattern in Escherichia coli strains isolated from broilers with colibacillosis infection. A total of 100 Avian Pathogenic Escherichia coli (APEC) were isolated from the lesions of the birds suspected to colibacillosis by sampling aseptically from internal organs. All isolates of Escherichia coli were confirmed by biochemical tests. To evaluate antimicrobial resistance, the disc diffusion method on Mueller-Hinton agar was used in accordance with the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines by using of seven antibacterial paper discs. The DNA of these isolates was extracted by a boiling method and was screened for the presence of class 1 integron gene by conventional polymerase chain reaction (PCR). Antimicrobial resistance test showed resistance to nalidixic acid (100%), tetracycline (96%), ciprofloxacin (91%), norfloxacin (88%), lincospectin (53%), cefuroxime (50%) and gentamicin (17%). Furthermore, 97% of the isolates contained integron class 1. According to the results of this study, there is high prevalence of integron gene in Escherichia coli isolated from colibacillosis lesions. Besides, high prevalence of drug resistance was observed among the isolated pathogenic Escherichia coli.

  Keywords: Broiler Chickens, Drug resistance, Escherichia coli, Integron genes, PREVALENCE
 • M. B. Hajkazemi, A. R. Bahonar *, B. Nayeri Fasaei, A. Rahimi Foroushani Pages 75-83

  Brucellosis is one of the most common zoonoses in Iran. Zanjan province has been categorized as a high-risk region based on annual human Brucellosis incidence reports. It seems the high prevalence of the disease is related to the morbidity of disease in the domestic animals. This cross-sectional survey was carried out between January and December 2018, to estimate the seroprevalence and related risk factors in rural domestic ruminants in Zanjan province at individual and herd levels. For this purpose, Rose Bengal, Wright and 2-Mercaptoethanol serological tests with serial interpretation were used. The results showed that the seroprevalence of the disease at individual and herd-level were 4.0% and 33.2% respectively. In 51.9% of the villages there were animals with antibody titres against Brucella. Estimating of odds ratio (OR) showed that aborted fetal and related membranes burial (Odds Ratio: OR=0.2) and daily removing of manure in Livestock breeding season (OR=0.3) were protective factors. leaving aborted fetuses, fetal placenta and embryonic layers for the dogs (OR=3.6), disposal of the organs in the environment (OR=5.2), presence of goats in the herd/flock composition (OR=9.0), Abortion history (OR=3.7), the presence of herd dogs in farm (OR=7.9) , inadequate knowledge of farmer about the disease transmission routes (OR=3.3) , introduction of new animal to the herd(OR=5.0) and lack of vaccination history against brucellosis(OR=3.7) were significant risk factors. Therefore, it is essential to define and execute specified measures in order to strengthen protective factors and also weaken the risk factors of the disease in the province.

  Keywords: Brucellosis, Seroprevalence, risk factors, ruminant, Zanjan
 • H. Khaj *, M. Dashtizadeh, A. M. Kabirifard, A. A. Kamali, M. H. Sadeghi, S. A. Sadeghi, M. Eslampanah Pages 84-92

  This experiment was conducted to evaluate the effect of feeding different levels of Sargassum angustifolium on the growth performance and some blood indices of adani native goat kids. In this study, 24 native male goat kids with 15.6 ± 2.3 kg and 6 months old in a completely randomized design with three levels of Sargassum angustifolium and 8 replicates, 75 days were used. Experimental groups were fed with Sargassum angustifolium for 75 days and the control group was fed with basal diet during this period. The present results showed a significant increase were observed in final weight (FW) and weight gain (WG) in treatment groups compared with control (P<0.05). The percentage use of Sargassum angustifolium had a significant effect on the carcass yield of goat kids (P<0.05). blood factors changes in different experimental periods, did not show any significant difference between treatment groups compared with control (p>0.05). Finally, the present results suggested that Sargassum angustifolium can be used as an unusual feed for up to 20% of the feedstuff for adani goat kids.

  Keywords: Adani native goat kid, Sargassum angustifolium, Growth performances, Blood parameters
 • A. Taheri *, Z. Bavi Pages 93-99

  Antioxidants are free radical scavengers, which protect the body against oxidative damages. Marine organism have also attracted attention in research on natural antioxidants. Therefore antioxidative properties of ascidian (Phallusia nigra) extracts from Oman Sea were investigated. DPPH free radical scavenging, reduction power and metal chelating activity were employed to identify the antioxidant properties by using methanol, ethanol and chloroform solvents. Experimental results of this study were presented as mean ± standard deviation of three replications and for analyzing data were analyzed by one-way ANOVA and Duncan multiple range test. The concentration of (1 mg/ml) methanol gained the highest percentage of DPPH radical scavenging (i.e. 93.09 ± 1.5 %). In reduction power assay, concentration of (1 mg/ml) methanol (0.35 ± 0.01) was higher in comparison with other extracts. In all the concentrations, Metal chelating activity of chloroform extract was reported to have the highest percentage. In all three assays, there was a direct relationship between concentration, control and absorption power of extract. In this study, the antioxidant properties of Phallusia nigra showed to be significant and could be used for further studies in order to find new pharmaceutical compounds for treating many diseases like cancer. Moreover After preclinical and clinical studies, the extract can be used in cosmetic and veterinary medicine industries.

  Keywords: free radical, Antioxidant, Phallusia nigra, DPPH, Extract
 • Z. Mousavi *, M. Azghandi, M. Tahmourespour, F. Mohammadi Pages 100-109
  Unfortunately, using the antibiotics to treat mastitis is increasing in which leads to undesirable side effects. One of the antibiotics alternatives with high potential are antimicrobial proteins like lactoperoxidase. The aim of this study was to predict the peptides of lactoperoxidase protein and compare them in six different species (human, camel, sheep, goat, buffalo and cattle) and also investigate its antibacterial properties against Staphylococcus aureus and Escherichia coli strains through Molecular docking. The study of physicochemical properties of the lactoperoxidase protein and the derived bioactive peptides has been done using the CLC Main Workbench 5 software. The Swiss-model server was applied to predict the third (three-dimensional) structure of lactoperoxidase protein for camel and human. The peptides of lactoperoxidase protein were predicted and ultimately, the interactions of this protein and its derived peptides with the outer membrane proteins of the mentioned names were survived using ClusPro2.0 online software. The results of the position and energy of bonding assessment using molecular docking show that the most suitable binding location, in which the derived lactoperoxidase protein is bound to the outer membrane proteins of bactria membrane, with the lowest energy, related to cattle and goat, respectively. Bioinformatics study of the seven derived peptides from this protein showed that the third peptide of cattle, goat, buffalo, and sheep has a better performance in binding and degrading the outer membrane protein of these bacteria. These peptides can be proposed as replacement antibiotics for the treatment of mastitis in the future.
  Keywords: mastitis, Peptide, Bioinformatics, Molecular Docking
 • M. Kazemi *, E. Ibrahimi Khorram Abadi Pages 110-120
  Teucrium polium L. is a plant from the Lamiaceae family which is very important in Folk Medicine, however, its effects on fermentation characteristics are still unknown. In this experiment, the effect of hexane oil extracted of Teucrium polium L. by soxhlet device was investigated on some fermentation activities of ruminal microorganism (bacteria, protozoa, and fungi) with a balanced ration, in vitro. The hexane extract of Teucrium polium L. was added to a culture medium prepared from sheep's rumen fluid and artificial saliva (ratio of 1 to 2) with proportions of 0, 150, 300, and 450 ppm, and some fermentation parameters were finally measured. With an increase in the extract level from 0 to 450 ppm, NH3-N and total volatile fatty acids (TVFA) showed a significant increase (linear) compared to the control, but other parameters such as pH, gas production parameters (24 and 48 h gas, potential and constant rate of gas production), degradability of dry matter and organic matter were not differ. The partitioning factor (PF), microbial mass yield, and efficiency of microbial mass yield were lowest at 450 ppm. The overall results showed that the hexane extract of Teucrium polium L. was able to modify and improve some of the fermentation parameters in the culture medium (e.g. increase in ammonia nitrogen and TVFA. Also, the highest changes were observed at 450 ppm. It also seems that levels of less than 450 ppm are not able to significantly change the studied fermentation parameters compared to control.
  Keywords: Culture medium, fermentation characteristics, Ration, Rumen
 • T. S. Vafa *, M. Emadi Pages 121-127
  Diabetes mellitus is a metabolic disease that causes reproductive disorders by dysfunction of the endocrine glands. Due to the role of crocin in modulation of antioxidant defense system, the aim of this study was to determine the effects of crocin on hormones of pituitary-ovarian axis in type one diabetic rat’s model. In this experimental study, 28 wistar female rats were allocated into 4 equal groups. Groups of control, diabetic control and two treated diabetic group with crocin (concentrations of 50 and 100 mg/kg). The diabetes in diabetic control and treated diabetic groups was induced using an intraperitoneal injection of alloxan. Estrous cycle in rats was identical by sex hormones. Crocin was intraperitoneally injected into treated diabetic groups for 25 days. Saline solution was injected to the animals of control and diabetic control groups. At the end of treatment period, the serum levels of LH, FSH, estrogen and progesterone was measured by ELISA. The statistical analysis was carried out using one-way ANOVA and Post Hoc Tukey tests. In comparison with diabetic control group, dose-dependent administration of crocin with concentrations of 50 and 100 mg/kg was significantly increased serum levels of LH, FSH, estrogen and progesterone (p<0.05). Based on results, crocin probably improves endocrine disorders in patients with diabetes by increases serum levels of LH, FSH, estrogen and progesterone.
  Keywords: Crocin, FSH, LH, Estrogen, Progestrone, rat
 • A. Mokhlesabady Farahany, S. Dorafshan *, F. Paykan Heyrati Pages 128-135
  This study was aimed to improve Parrot fish fitness, respecting antioxidant defense system and plasma biochemical parameters affected by starvation. 198 parrot fish (average weight 25.5±6.2 g and length 6.34± 0.43 cm) were randomly distributed in three different treatments, including control (basic diet), astaxanthin (diet enriched with 4g/kg astaxanthin) and astaxanthin-bile salt treatment (diet enriched with 4g/kg astaxanthin and 1200 mg/kg bile salt). The fish were fed for 90 days and then subjected to starvation for 7 days. Bleeding was done at the end of feeding period (before starvation stress) and after starvation phase and some plasma oxidative stress enzymes and blood biochemical parameters were analyzed. Results showed that feeding fish with astaxanthin alone, can reduce the levels of oxidative stress enzymes in fish in comparison to the control at the end of the feeding period while reduced levels of liver enzymes such as asparat aminotransferase and alanine aminotransferase were only observed in fish fed on diet enriched with astaxanthin-bile salt (P<0.05). Starvation caused significant elevation of plasma oxidative stress enzymes in the control group (P<0.05), while such changes were not observed in fish fed on astaxanthin and/or astaxanthin-bile salt treatments (P>0.05). In general, it can be concluded that starvation can cause plasma oxidative stress enzymes elevation, plasma total protein and liver enzymes reduction in parrot fish; nevertheless, by dietary astaxanthin supplementation alone or in combination with bile salt, the negative effects of starvation on parrot fish, at least for some physiological parameters, can minimized.
  Keywords: Parrot fish, Astaxanthin, Bile salt, Starvation
 • F. Bakhshaei Shahrbabaki, M. Rezaei *, Sh. Azizi Pages 136-141

  Feline infectious peritonitis (FIP), same as panleukopenia, is one of the most fatal diseases in cats. This disease is observed in two forms: wet (effusive) and dry (noneffusive). This clinical report involves two cats with dry and wet forms of FIP with ocular signs.The ocular manifestation of this disease is usually alongside with the dry form. Chemosis, fibrinous discharges, congestion of the conjunctiva, bilateral glaucoma, retinal hemorrhage and finally blindness, were the symptoms of the first cat in this report. Due to the lack of paying attention to these symptoms, the infection was transmitted to the second cat which led to the wet form of disease. The definitive diagnosis of the wet form of FIP was confirmed with histopathology. Then, a chromatography experiment was performed in order to assess the main viral diseases in the first cat which was found to be positive for coronavirus. The ocular symptoms of FIP are often paid less attention, because they are similar to the other systemic diseases such as FeLV, FIV, toxoplasmosis and a number of fungal diseases.

  Keywords: Feline infectious peritonitis, Wet form, Dry form, Ocular symptoms, Cat