تاثیر تغذیه جلبک سارگاسوم آنگوستیفولیوم (Sargassum Angustifolium) بر رشد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های نر عدنی

پیام:
چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف جلبک سارگاسوم آنگوستیفولیوم (Sargassum Angustifolium) بر شاخص های رشد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی عدنی صورت گرفت. در این مطالعه، از 24 راس بزغاله نر بومی عدنی با میانگین وزن 3/2±6/15 کیلوگرم و سن شش ماه در قالب یک طرح کاملا تصادفی با استفاده از سه سطح جلبک و هشت تکرار، به مدت 75 روز استفاده شد. تیمار های آزمایشی دریافت کننده جلبک، با جیره حاوی جلبک سارگاسوم آنگوستیفولیوم و گروه شاهد نیز در این مدت با جیره پایه تغذیه شدند. نتایج حاصل نشان داد که افزایش معنی داری در وزن نهایی و افزایش وزن روزانه بین تیمار های آزمایشی دریافت کننده جلبک و تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>P). همچنین درصد استفاده از جلبک، اثر معنی داری بر بازده لاشه بزغاله ها داشت (05/0>P). نتایج حاصل از بررسی تغییرات فراسنجه های خونی در دوره های مختلف آزمایشی، هیچگونه اختلاف معنی داری را بین تیمارهای تغذیه شده با جلبک و تیمار شاهد، نشان نداد (05/0<P). در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد که از جلبک سارگاسوم آنگوستیفولیوم می توان به عنوان یک خوراک غیرمرسوم تا 20 درصد علوفه مصرفی بزغاله های بومی عدنی استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
84 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139279 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.