نیازهای راهنمایی و مشاوره ای دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 شناسایی نیازهای مشاوره‌ای دانشجویان به یهبود فرآیند مشاوره و راهنمایی دانشجویان در دانشگاه کمک نموده و بستر مناسبی برای پیشرفت تحصیلی آنان فراهم می-آورد. این مطالعه با هدف تعیین نیازهای مشاوره دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1396 انجام شده است.

روش بررسی

 این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 193 نفر از دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 34 سوال با مقیاس1 تا4 بود که نظر دانشجویان را در مورد شدت نیاز آنان به مشاوره در زمینه‌های مختلف مورد پرسش قرار می‌داد .روایی پرسشنامه با روایی محتوا و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.

یافته‌ ها

 میانگین اولویت نیازهای مشاوره‌ای دانشجویان به ترتیب اهمیت عبارت بودند از:در زمینه نیازهای شغلی (80/0± 59/2)،در زمینه رشد و ارتقای فردی (73/0± 55/2)،در زمینه نیازهای آموزشی (75/0± 54/2)، در زمینه عاطفی و روانی (76/0±47/2) و در زمینه نیازهای خانوادگی و ازدواج (82/0± 42/2). دانشجویان دختر در تمام زمینه‌ها نیاز بیشتری به مشاوره داشتند (018/0=P). بین میانگین نیازهای مشاوره و راهنمایی دانشجویان درمتغیرهای رشته و معدل تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه ‌گیری

  از دیدگاه دانشجویان بالاترین نیازهای مشاوره در حیطه  نیاز‌های شغلی و رشد و ارتقای فردی  بود؛ لذا توصیه می‌شود دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در راستای فراهم نمودن زمینه‌های رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و جلوگیری از افت تحصیلی، این عوامل را در طراحی برنامه‌های مشاوره دانشجویی مورد توجه قرار دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139778 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.