بررسی بافت شناسی برخی اجزای دستگاه گوارش، کبد و هماتولوژی جوجه‎های گوشتی تحت تیمار با اسانس آویشن خالص و محافظت شده

پیام:
چکیده:

امروزه به دلایل مختلف استفاده از اسانس گیاهان دارویی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها در جیره گسترش یافته است که افزایش کارایی استفاده از اسانس ها می تواند استفاده را توسعه بیش تر بدهد.  این آزمایش به منظور بررسی اسانس آویشن خالص و محافظت شده با مواد بیولوژیک بر برخی مولفه‎های بافت شناختی دستگاه گوارش و هماتولوژی در جوجه‎های گوشتی صورت گرفت.  آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 192 جوجه ی گوشتی سویه ی راس 308 در 4 تیمار، 4 تکرار و 12 جوجه ی گوشتی در هر تکرار انجام شد.  تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره ی پایه بدون افزودنی (کنترل) ، 2) جیره ی پایه دارای 2/0 گرم در کیلوگرم اسانس آویشن، 3) جیره ی پایه دارای 2/0 گرم در کیلوگرم اسانس آویشن محافظت شده با مواد بیولوژیک، 4) جیره ی پایه دارای 1/0 گرم در کیلوگرم اسانس آویشن محافظت شده با مواد بیولوژیک بودند.  مولفه‎ی طول ویلی در دیودنوم روده ی جوجه‎های گوشتی بدین صورت بود که تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بودند.  همچنین نسبت طول ویلی به عمق کریپت دیودنوم بین تیمار‎های حاوی افزودنی نسبت به تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بودند.  نسبت طول ویلی به عمق کریپت ژژنوم روده ی جوجه‎های گوشتی در تیمار حاوی 1/0 گرم در کیلوگرم اسانس آویشن محافظت شده دارای تاثیری برابر با تیمار 2/0 گرم در کیلوگرم خالص آویشن بود و با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بودند.  درصد لنفوسیت، هتروفیل، مونوسیت، ایوزینوفیل و بازوفیل بین تیمارهای آزمایشی دارای اختلاف معنی‎داری نشد.  نسبت هتروفیل به لنفوسیت نیز با عدم معنی‎داری همراه بود.  در مجموع می‎توان بیان داشت که بهبود در وضعیت صفات هیستومورفولوژیک تحت تاثیر تیمار آزمایشی 1/0 گرم در کیلوگرم نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد و محافظت کردن اسانس آویشن می‎تواند منجر به بهبود صفات بافت شناسی شده و بازدهی استفاده از اسانس های گیاهی را در جیره بهبود دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139843 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.