بررسی وضعیت آلودگی سیستم خارجی تولید مثل مادیانهای اطراف تهران به مایکوپلاسما اکوئی جنیتالیوم

پیام:
چکیده:
اندومتریت عفونی در مادیان ناشی از مایکوپلاسما اکویی جنیتالیوم باعث کم باروری، ناباروری، سقط، کاهش کره زایی و ضرر اقتصادی در صنعت پرورش اسب می شود.  هدف از این مطالعه، بررسی شیوع و آلودگی مادیان ها به مایکوپلاسما اکویی جنیتالیوم در اطراف تهران بود.  در این مطالعه از 138 راس مادیان به ظاهر سالم، به طور تصادفی در باشگاه های پرورش و نگهداری اسب، اسب های مستقر در مراکز تحقیقاتی اطراف تهران و مادیان های دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در دو گروه آبستن و غیرآبستن نژادها و سنین مختلف نمونه برداری به عمل آمد.  نمونه ها از دو ناحیه ی گودی و سینوس کلیتورال (138 نمونه) و واژینال (138 مورد) با استفاده از سوآب استریل تهیه گردید سپس در محیط انتقالی و در کنار یخ به آزمایشگاه میکروب شناسی حمل شدند.  موارد تهیه شده، در محیط PPLO آگار و براث کشت داده شدند.  از تعداد 276 نمونه ی اخذ شده، تعداد 7 نمونه از 5 راس (62/3 درصد) مادیان دارای کلونی مایکوپلاسما اکویی جنیتالیوم بود و 23 (6/16 درصد) راس از کل نمونه ها مشکوک بودند که با آزمون های مولکولی تایید تشخیص داده شدند.  مادیان های 2> سال، فاقد آلودگی بوده و سن دام های آلوده بین 2 الی 20 سال بود.  دام های غیرآبستن آلوده به مایکوپلاسما اکویی جنیتالیوم بودند و دام های آبستن فاقد هرگونه آلودگی می باشند.  فقط 2 (44/1 درصد) راس از مادیان های دارای آلودگی از ناحیه ی کلیتورال و واژینال بودند.  چهار (89/2 درصد) راس از مادیان ها دارای سابقه ی تلقیح بوده که 3 (03/3 درصد) راس از آن ها دارای تلقیح طبیعی بودند.  سه (17/2 درصد) راس از دام های آلوده از اسب های نژاد تروبرد بودند.  کلیه ی اسب های آلوده، به منظور سوارکاری استفاده می شدند.  نتیجه گرفته می شود که تعدادی از مادیان های به ظاهر سالم غیرآبستن باشگاه های سوارکاری اطراف تهران که دارای سابقه ی جفت گیری بودند، آلوده به مایکوپلاسما اکویی جنیتالیوم بودند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139848 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.