تبیین باروری زنان متاهل واقع در سنین تولیدمثل در ایران با استفاده از مدل خطی سلسله مراتبی

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به تغییرات باروری زنان در ایران و ضرورت سیاست گذاری در این زمینه در سال های اخیر در مطالعه حاضر تلاش شد که تغییرات باروری زنان دارای همسر 49-15 ساله در دو سطح فردی و استانی تبیین شود.

مواد و روش کار

برای حصول هدف فوق داده های فردی دو درصد سرشماری 1395 و نیز برخی اطلاعات استانی در قالب مدل خطی سلسله مراتبی دو سطحی در محیط نرم افزار HLM تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که اثر مشخصه های سطح فردی بر باروری بیشتر از اثر مشخصه های سطح استانی است. تفاوت باروری زنان در بین استان های کشور معنادار بوده است. تمامی مشخصه های فردی زنان اثر معنادار بر باروری آنها داشته است و حدود 44 درصد از واریانس باروری زنان را تبیین نمودند. حدود 46 درصد از واریانس بین استانی باروری زنان به وسیله متغیرهای استفاده شده در تحقیق حاضر، تبیین شد.

نتیجه گیری

از سویی افزایش دوباره باروری مغایر با روند تغییرات اجتماعی جامعه و وضعیت خود زنان است زیرا زنان خود را با تغییرات سطح کلان انطباق خواهند داد، و از سویی دیگر از آنجایی که تغییرات اجتماعی و اقتصادی روشن شده است بنابراین کاهش شدیدتر باروری در نتیجه تغییرات فوق چندان محتمل نیست و تداوم نسبی سطح فعلی باروری قابل انتظار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
289 -297
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141772 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.