فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 91، خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد خمرنیا، سیده زکیه هاشمی کارغش، مصطفی پیوند*، شیرین کوشش، فرزاد رمضانی صفحات 243-254
  مقدمه

  موفقیت در دنیای رقابتی سازمان ها به توانایی توسعه روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد. فقدان این عامل در سازمان ها به خصوص بیمارستان، به عنوان یکی از مهمترین سازمان های مدنی، ممکن است پیامد های غیر قابل جبرانی برای خدمت گیرندگان به دنبال داشته باشد. لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان اعتماد بیماران به خدمات بیمارستانی پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت انجام شد.

  مواد و روش کار

  این پژوهش مقطعی و کاربردی با رویکرد تحلیلی در سال 1397 در بیمارستان های شهر  زاهدان انجام شد. جامعه آماری کلیه مراجعان به 9 بیمارستان شهر زاهدان (دانشگاهی و غیر دانشگاهی) بود که تعداد 535 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه استاندارد اعتماد به خدمات بیمارستانی بود. داده ها به صورت دستی و با کمک نرم افزار SPSS-22  در فایل رایانه ای ثبت شد. جهت تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید.

  یافته ها

  جنسیت اکثر افراد مورد مطالعه زن بود. میانگین سنی 215 نفر بین 21 تا 40 سال و افراد بالای 60 سال 78 نفر بودند. میانگین (انحراف معیار)  نمره اعتماد بیماران به خدمات بیمارستانی (18/7) 56 و در سطح اعتماد پایین بود. بالاترین میانگین نمره مربوط به بعد اعتماد مردم به بیمارستان غیردانشگاهی (84/04) و کمترین اعتماد مربوط به بیمارستان غیر دانشگاهی (49/74) بود. بعدکیفیت خدمات با نمره 14/8 بالاترین نمره و بعد اعتماد به تخصص حرفه ای ارایه دهنده گان خدمت پایین ترین نمره را داشت.

  نتیجه گیری

  بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان زاهدان اعتماد پایینی به خدمات این بیمارستان ها داشتند. این موضوع نیازمند مداخله های کافی جهت بررسی شناخت علل این مشکل است. بنابر این لازم است مدیران سطوح بالای سازمان جهت تحقق اهداف سازمانی از نظرات کارشناسان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: اعتماد، بیمارستان، طرح تحول نظام سلامت
 • علی محمد مصدق راد، حامد دهنوی، علیرضا دررودی* صفحات 255-266
  مقدمه

  عدالت به عنوان یکی از اهداف نظام سلامت به معنای دسترسی مردم به خدمات سلامت و استفاده از آن بر اساس نیاز، پرداخت هزینه های سلامت بر اساس توان مالی و برخورداری از سطح سلامتی قابل قبول است. توزیع عادلانه تخت های بیمارستانی منجر به افزایش دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای سلامتی مردم می شود. این پژوهش با هدف سنجش عدالت در توزیع جغرافیایی تخت های بیمارستانی استان زنجان انجام شده است.

  مواد و روش کار

  از داده های وزارت بهداشت و مرکز آمار ایران برای انجام این پژوهش مقطعی (توصیفی تحلیلی) استفاده شد. در این پژوهش تمام بیمارستان ها و تخت های بیمارستانی استان زنجان در سال 1395 مورد توجه قرار گرفت. میزان عدالت در توزیع تخت های بیمارستانی استان زنجان با استفاده از ضریب جینی محاسبه شد. از نرم افزار اکسل برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  جمعیت استان زنجان در سال 1395 برابر با  1,057,461 نفر بود. تعداد 12 بیمارستان با  1,538 تخت فعال در این سال در استان زنجان وجود داشت (تعداد 1/13 بیمارستان به ازای هر صد هزار نفر جمعیت و 1/45 تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر جمعیت). بیشترین تعداد تخت بیمارستانی به ازای جمعیت مربوط به شهرستان های زنجان، ابهر و خرمدره بود. حدود 42 درصد بیمارستان ها و 72 درصد تخت های بیمارستانی استان زنجان در شهرستان زنجان قرار دارد. ضریب جینی توزیع تخت های بیمارستانی در شهرستان های استان زنجان برابر با 0/26 بود.

  بحث و نتیجه گیری

  توزیع تخت های بیمارستانی در استان زنجان با استفاده از شاخص جینی نسبتا عادلانه است. تخصیص عادلانه منابع سلامت به ویژه در شهرهای کم برخوردار استان برای دستیابی به هدف عدالت در سلامت ضروری است.

  کلیدواژگان: بیمارستان، تخصیص منابع، توزیع تخت بیمارستانی، ضریب جینی، عدالت
 • افسون آیین پرست*، علی اصغر حائری مهریزی، حامد زندیان، فرزانه مفتون، فرانک فرزدی، فاطمه ریاضی صفحات 267-274
  مقدمه

  افزایش امید به زندگی برای کشورها و به تبع آن کاهش باروری یکی از عوامل اصلی سالمندی جوامع و کشورها است. روند سالمندی در کشورهای جهان رو به رشد است. این پدیده نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه، مساله ای است که توجه سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. تغییرات الگوی سنی جمعیت و حرکت به سمت سالمندی می تواند بر الگوی بیماری ها و خدمات سلامتی مورد نیاز جامعه تاثیر گذارد. هدف از این مطالعه بررسی هزینه های داروی سرپایی گروه سالمندان مراجعه کننده به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی و برآورد نرخ تغییرات آن در آینده بود

  مواد و روش کار

  این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی (توصیفی - تحلیلی) بود که به صورت مقطعی بر روی داده های مراجعات سرپایی سال 96 مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند، انجام شده است. داده ها پس از دریافت و پالایش مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی داده ها از نرم افزارهای SPSS جهت شناسایی شاخص های پراکندگی و تحلیل وضعیت ارتباط بین متغیرها استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی یافته ها نشان داد که از کل 14،418،911 بیمار استفاده کننده از خدمات سرپایی، 6/5 درصد سالمند بودند. گروه سالمندان به طور متوسط 6/8 بار در طول سال برای دریافت خدمات سرپایی به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده بودند. نتایج مقایسه میانگین مراجعه به تفکیک گروه های سنی نشان داد، اختلاف معناداری بین گروه های سنی از نظر مراجعه به مراکز ملکی تامین اجتماعی وجود داشته است. سالمندان بالای 85 سال نسبت به کودکان زیر 2 سال 48/1 درصد و سالمندان بین 65 تا 85 سال 78/3 درصد بیشتر از کودکان زیر 2 سال به پزشک مراجعه کرده اند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر و مستندات ارایه شده می توان نتیجه گیری کرد که بخش قابل ملاحظه ای از بار اقتصادی و هزینه های نظام سلامت در حوزه تامین اجتماعی متعلق به گروه سالمندان است که در آینده نیز همچنان به روند افزایش خود ادامه خواهد داد. در این راستا لازم است ضمن تدارک خدمات لازم برای این گروه سنی، تلاش شود با رویکرد پیشگیرانه مراجعات و تقاضای خدمات این گروه مدیریت شود.

  کلیدواژگان: سالمندی، خدمات سرپایی، هزینه دارو، تامین اجتماعی
 • محبوبه هروی، محمد حاتمی*، حسن احدی صفحات 275-287
  مقدمه

  بیماری های قلبی و عروقی در سالمندان به عنوان یکی از مشکلات اساسی سلامتی در قرن حاضر بر کیفیت زندگی و طول عمر آنها تاثیر نامطلوب می گذارد . بیماری حاد کرونری قلب شایع ترین علت مرگ در سالمندان است. شواهد بیانگر آن است معنویت درمانی به عنوان یک روش درمانی مهم در درمان بیماری های مزمن شناحته شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی معنویت درمانی در کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب انجام شده است.

  مواد و روش کار

  در این پژوهش نیمه تجربی جامعه آماری شامل 54 سالمند مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب در شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی ساده در دو گروه شامل  27 نفر آزمون و کنترل تقسیم بندی شدند. گروه آزمون طی 8 جلسه ی 60 دقیقه ای تحت مداخله ی معنویت درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل این مداخله را دریافت ننمودند. جهت سالمندان مشارکت کننده در پژوهش قبل ، یک هفته و یک ماه بعد از اتمام دوره ی مداخله، پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان CASP-19 و پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی آنژین سیاتل (SAQ) تکمیل گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تاثیر معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب با استفاده از نمره کل هر دو پرسشنامه سیاتل و همچنین پرسشنامه کیفیت زندکی سالمندان بیانگر آن است که اثر متقابل بین گروه و زمان معنادار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر آموزش معنویت درمانی بر ارتقای کیفیت زندگی مخاطبان این مطالعه از معنویت درمانی می توان به عنوان یک مداخله موثر در ارتقای کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری نام برد.

  کلیدواژگان: معنویت درمانی، کیفیت زندگی، سالمندان، بیماری حاد کرونری قلب
 • سراج الدین محمودیانی* صفحات 289-297
  مقدمه

  با توجه به تغییرات باروری زنان در ایران و ضرورت سیاست گذاری در این زمینه در سال های اخیر در مطالعه حاضر تلاش شد که تغییرات باروری زنان دارای همسر 49-15 ساله در دو سطح فردی و استانی تبیین شود.

  مواد و روش کار

  برای حصول هدف فوق داده های فردی دو درصد سرشماری 1395 و نیز برخی اطلاعات استانی در قالب مدل خطی سلسله مراتبی دو سطحی در محیط نرم افزار HLM تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر مشخصه های سطح فردی بر باروری بیشتر از اثر مشخصه های سطح استانی است. تفاوت باروری زنان در بین استان های کشور معنادار بوده است. تمامی مشخصه های فردی زنان اثر معنادار بر باروری آنها داشته است و حدود 44 درصد از واریانس باروری زنان را تبیین نمودند. حدود 46 درصد از واریانس بین استانی باروری زنان به وسیله متغیرهای استفاده شده در تحقیق حاضر، تبیین شد.

  نتیجه گیری

  از سویی افزایش دوباره باروری مغایر با روند تغییرات اجتماعی جامعه و وضعیت خود زنان است زیرا زنان خود را با تغییرات سطح کلان انطباق خواهند داد، و از سویی دیگر از آنجایی که تغییرات اجتماعی و اقتصادی روشن شده است بنابراین کاهش شدیدتر باروری در نتیجه تغییرات فوق چندان محتمل نیست و تداوم نسبی سطح فعلی باروری قابل انتظار است.

  کلیدواژگان: باروری، زنان، مشخصه های فردی، بستر اجتماعی، ایران
 • فریبا زمانخانی*، افسون تیزویر، زهرا داداشی عین شیخ، سعیده عطاء الهی صفحات 299-309
  مقدمه

  درک صحیح مدیریت از انتظارات مشتری برای دستیابی به خدماتی با کیفیت بهتر لازم است. هدف مطالعه بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده توسط مراکز مشاوره پیش از ازدواج، از دیدگاه داوطلبان ازدواج بود.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه مقطعی، 679 نفر داوطلبان ازدواج مراجعه کننده به مراکزمشاوره پیش از ازدواج استان البرز در تابستان 1397 به روش تصادفی در مطالعه شرکت کردند. انتظارات و ادراکات آنان درباره خدمات آموزشی مراکز مشاوره با پرسشنامه سروکوال در پنج بعد تضمین، همدلی، پاسخگویی، اطمینان و ملموس قبل و بعد برگزاری کلاس ها سنجیده شد. از آزمون های ویلکاکسون، تی، تحلیل واریانس و همبستگی برای تجزیه تحلیل استفاده شد.

  یافته ها

  بین کیفیت آموزش مورد انتظار و آموزش ارایه شده شکاف کیفیت منفی وجود داشت. در چهار بعد از پنج بعد کیفیت خدمت شکاف کیفیت منفی وجود داشت. بیشترین اختلاف منفی مربوط به بعد همدلی وکمترین اختلاف کیفیت منفی مربوط به بعد اطمینان بود. تفاوت مشاهده شده در سه بعد همدلی، ملموس و تضمین معنادار بود. شکاف کیفیت با سن و تحصیلات زوجین داوطلبان ازدواج ارتباط داشت.

  نتیجه گیری

  به سیاستگذاران توصیه می شود برای ارتقای کیفیت کلاسهای آموزشی مشاوره پیش از ازدواج به ویژه در ابعاد همدلی، تضمین و ملموس برنامه ریزی و مداخله کنند و از این طریق گام موثری در جهت کاهش طلاق و افزایش رضایتمندی از ازدواج در استان البرز برداشته شود.

  کلیدواژگان: شکاف کیفیت، کلاسهای مشاوره پیش از ازدواج، استان البرز
 • لیلا بصیر، ماشاالله خانه مسجدی، مرضیه عربان، سمانه خانه مسجدی* صفحات 311-318
  مقدمه

  هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه عوامل  مرتبط با خطر پوسیدگی دندان در دانش آموزان 12 تا 15 ساله شهر اهواز در پاییز سال 1398 بود.

  مواد و روش کار

  شرکت کنندگان این مطالعه ی مقطعی شامل 254 دانش آموز 12 تا 15 ساله ی مدارس دوره اول متوسطه بودند. ارزیابی خطر پوسیدگی دندان توسط پرسشنامه معتبر و معاینه بالینی انجام گرفت. داده ها توسط برنامه SPSS نسخه 23 و با استفاده از آزمون های تی مستقل، من ویتنی و مربع کای تحلیل گردیدند. سطح معنا داری 95% در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از 254 شرکت کننده، 123 نفر دختر و 131 نفر پسر بودند. 75/6% از شرکت کنندگان حداقل یک پوسیدگی داشتند و 76/4% آن ها در معرض خطر بالای پوسیدگی قرار داشتند. شیوع پوسیدگی دندان در میان دختران بیشتر از پسران برآورد گردید؛ در حالی که طبق پرسشنامه پسران بیشتر از دختران در معرض خطر بالای پوسیدگی قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از آن بود که پوسیدگی دندان در میان دختران بیشتر بود و اکثر دانش آموزان بویژه پسران در معرض خطر بالای پوسیدگی قرار داشتند. این امر می تواند نشان دهنده لزوم تدارک برنامه های آموزشی بهداشتی دهان و دندان در این گروه جمعیتی باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی خطر پوسیدگی، دانش آموزان، پوسیدگی دندان
 • سید علیرضا علوی، محمد حسین پور*، یدالله مهرعلی زاده صفحات 319-336
  مقدمه

  با توجه به ماموریت جهاددانشگاهی در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور از طریق آموزشهای مهارتی و تکالیف قانونی این نهاد در برنامه ششم توسعه کشور در حوزه توسعه آموزش، هدف از انجام این پژوهش ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز آموزش جهاددانشگاهی به عنوان مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی بود.

  مواد و روش کار

  این پژوهش با رویکردی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. داده ها از طریق مصاحبه های  نیمه ساختار یافته جمع آوری شده و در این راستا، با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی با 21 نفر از سیاست گذاران، اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی جهاددانشگاهی، مصاحبه به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شده و براساس این فرآیند، 485 کد باز، 104 مفهوم و 24 مقوله استخراج شد.

  یافته ها

  در الگوی نهایی مقوله ها در ذیل مولفه های اساسی نظریه داده بنیاد شامل مقوله محوری «ارایه الگوی توانمندسازی مدیران » با توجه به شرایط علی (سه مقوله)، شرایط زمینه ای (چهار مقوله)، شرایط میانجی (سه مقوله)، راهبردها (هفت مقوله) و پیامدها (شش مقوله) به دست آمد.

  نتیجه گیری

  توسعه آموزشهای مهارتی و حرفه ای توسط جهاددانشگاهی در سطح ملی و بین المللی به عنوان یک تکلیف قانونی، نیازمند توجه فزآینده و جدی تر برای فرآیند توانمندسازی مدیران مراکز مجری این آموزشها در این نهاد است.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، جهاددانشگاهی، آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی، نظریه داده بنیاد
 • هدی تفضلی هرندی، کامران حاجی نبی*، لیلا ریاحی، کیوان مجیدزاده اردبیلی صفحات 337-347
  مقدمه

  شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی باعث گردیده مزیت رقابتی سازمان ها دیگر بر پایه دارایی های مشهود آن ها نباشد و سرمایه های فکری به عنوان مهم ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی گردیده است. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر سرمایه انسانی بر سرمایه فکری، در پژوهشکده های حوزه بهداشت و درمان جهاد دانشگاهی شهر تهران بود.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاضر مطالعه ای موردی و به لحاظ بعد نتیجه، کاربردی بود. جامعه پژوهش، کلیه اعضای هییت علمی و کارشناسان پژوهشی پژوهشکده های حوزه بهداشت و درمان جهاد دانشگاهی شهر تهران بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگرساخته بوده که روایی آن به تایید نظر خبرگان حوزه مدیریت بهداشت و درمان رسیده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/84 محاسبه گردیده است. ابزار تحلیل مورد استفاده نرم افزارهای SPSS20 و PLS3 است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد سرمایه انسانی به طور معنی دار بر سرمایه فکری تاثیر دارد. از میان مولفه های سرمایه انسانی، بیشترین وزن مربوط به متغیر نگرش و انگیزش با ضریب 0/897 بود. مقدار شاخص GOF برای برازش کلی مدل برابر با 0/535 به دست آمد که حصول این مقدار برای این شاخص، برازش بسیار مناسب مدل کلی را تایید می کند.

  نتیجه گیری

  توجه به اهمیت مولفه سرمایه انسانی به عنوان یکی از اجزای سرمایه فکری در سازمان های دانش محور، مدیران باید زمینه ای فراهم کنند تا بهره برداری از این سرمایه به خوبی انجام گیرد و موجب خلق ارزش افزوده و نوآوری شود.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، پژوهشکده ها، بهداشت و درمان
 • پریسا مختاری حصاری، بهناز معزی، علی منتظری* صفحات 349-353

  شیوع ویروس کرونا در جهان مسایل و مشکلات زیادی را در عصر اطلاعات به همراه آورده است. مواجهه بیش از حد اطلاعاتی و همچنین اطلاعات گمراه کننده در مهار بیماری COVID-2019 ابعاد زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده و سلامت روانی افراد را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به حساسیت این موضوع و توجه سازمان سلامت جهان (سازمان جهانی بهداشت) به موضوع مواجهه بیش از حد اطلاعاتی و اطلاعات گمراه کننده در مقابله با این ویروس، این مقاله به معرفی این چالش ها و راهکارهای موجود در این زمینه می پردازد.

  کلیدواژگان: عالم گیری، بیماری کرونا، مواجهه بیش از حد اطلاعاتی، اطلاعات گمراه کننده
|
 • Mohammad Khammarnia, Zakiye Hashemi Karghash, Mostafa Peyvand*, Shirin Kooshesh, Farzad Ramezani Pages 243-254
  Objective (s)

  Success in competitive situation among organizations requires the ability to develop trust-based relationships and lack of that in organizations, especially hospital as one of the most important organization, may have irreparable consequences for the consumers. Therefore, this study aimed to determine trsust of patients to hospital services after implementation of the health Transformation plan (HTP).

  Methods

  A cross -sectional study carried out at Zahedan University of Medical Sciences (ZAUMS) in 2019. Study population consist of all patients who referred to the nine hospitals in Zahedan. About 535 participants were selected by a multi-stage cluster sampling method. Data was collected using a standard questionnaire.

  Results

  Most patients were female (51/5 %). The mean trust score in all hospitals was 56.5(18.7) (low confident). A non-university hospital had the highest trust mean score (84.04). Also, the lowest trust score belonged to a-none university hospital  (49.740. Service quality dimension and trust to specialty of physician had the highest and the lowest score, respectively (14.8 and 4.8).

  Conclusion

  Patients had low trust to hospitals. This requires sufficient interventions to examine the causes of the problem.

  Keywords: Trust, Hospital, Health Transformation Plan
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Hamed Dehnavi, Alireza Darrudi* Pages 255-266
  Objective (s)

  Health equity as a health system objective means having fair access to needed healthcare services, paying healthcare costs according to payment capacity and enjoying the highest achievable standard of health. Equitable distribution of hospital beds increases people access to health services and as a result improves their health status. This study aimed to examine the equity in distribution of hospital beds in Zanjan Province, Iran.

  Methods

  Data for this descriptive and cross sectional study was collected from the Ministry of Health and Iranian Statistics Center. All hospitals in Zanjan province were included in this study in 2016. The Gini coefficient was used to measure the equity of hospital beds distribution. Excel software was used for data analysis.

  Results

  The population of Zanjan province was 1,057,461 and there were 12 hospitals with 1,538 beds there in 2016. There were approximately1.13 hospitals per 100,000 population and 1.45 hospital beds per 1000 population. Zanjan, Abhar and Khorramdareh counties have had the highest hospital beds per 1000 people. About 42% of hospitals and 72% of hospital beds were located in Zanjan city, the capital. The Gini coefficient for hospital beds distribution among Zanjan counties was 0.26.

  Conclusion

  The distribution of hospital beds in Zanjan Province was relatively fair. Equitable allocation of hospital beds particularly in less developed cities is necessary for achieving population health fairness.

  Keywords: Hospital, Resource allocation, Hospital bed distribution, Gini coefficient, Equity
 • Afsoon Aeenparast*, AliAsghar Haeri Mehrizi, Hamed Zandian, Farzaneh Maftoon, Faranak Farzadi, Fatemeh Riazi Pages 267-274
  Objective (s)

  The aim of this study was to evaluate the outpatient visits of elderly people under the Social Security Organization (SSO) and to compare it with other age groups.

  Methods

  This was a cross-sectional descriptive study that used outpatient data of SSO in 2017. All data (14'418'911 cases) were analyzed after restoring and cleaning processes. SPSS software was used for data analysis.

  Results

  Findings showed that 6.5% of all outpatient visits were by elderly. The elderly group had been referred to outpatient services at an average rate of 6.8 times per year. Elderly people over the age of 85 years referred to physicians 48.1% more than children under the age of 2 year and this was 78.3% for elderly aged 65 to 85 years..

  Conclusion

  A considerable portion of the economic burden and costs of the health system under social security organization belong to the elderly group, which will continue to increase in the future. In this regard, it seems necessary to manage services demanded by this age group using appropriate measures.

  Keywords: Aging, Outpatient services, Social Security Organization
 • Mahboubeh Heravi, Mohammad Hatami*, Hassan Ahadi Pages 275-287
  Objective (s)

   Acute coronary heart disease is the most common cause of death in the elderly. The purpose of this study was to determine the effectiveness of spiritual therapy on quality of life in elderly patients with acute coronary heart disease.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design on a sample of 54 elderly people with acute coronary heart disease in Tehran who were selected by convenience sampling method and then were randomly assigned to two groups including 27 intervention and 27 control group. The intervention group received 8 sessions of 60 minutes’ spiritual therapy and the control group did not receive the intervention. Elderly participants in the study completed the Elderly Quality of Life Questionnaire (CASP-19) and Seattle Angina Quality of Life Questionnaire (SAQ) before, one week and one month after the intervention.

  Results

  The results showed that spiritual therapy was significantly effective on quality of life of the elderly with acute coronary heart disease using the total score of both Seattle questionnaire the elderly quality of life questionnaire(CASP-19) indicating that the interaction between group and time was significant (P <0.05).

  Conclusion

  Spiritual therapy was effective in promoting quality of life in elderly patients with acute coronary heart disease (between groups and time progression).

  Keywords: Spirituality Therapy, Quality of Life, Elderly, Acute Coronary Heart Disease
 • Serajeddin Mahmoudiani* Pages 289-297
  Objective (s)

  Regarding changes in women’s fertility in Iran, this study attempted to explain fertility changes of married women aged 15-49 years old in Iran at individual and province level.

  Methods

  The data were extracted from the Census 2016 and some of the province data were analyzed based on hierarchical linear model through HLM software.

  Results

  The findings showed that individual characteristics had a larger impact on fertility than province characteristics impact. Women's fertility difference by province was significant. All individual characteristics had a significant impact on fertility and it explained a total of 44% of variance of women's fertility. Also, about 46% of variance of interprovincial childbearing was explained through characteristics for provinces in this study.

  Conclusion

  Since currently the socio-economic development indexes are sub-optimal, more intense decline in fertility is likely and the relative continuity of the current fertility level is to be expected.

  Keywords: Fertility, Women, Individual Characteristics, Social Context, Iran
 • Fariba Zmankhani*, Afsoon Tizvir, Zahra Dadashieynsheykh, Saeedeh Ataollahi Pages 299-309
  Objective (s)

  Understanding customer expectations is essential to achieving better quality services. The aim of this study was to evaluate the quality of eduacational program offered by pre-marital counseling centers from expextant coupls’ perspective.

  Methods

  This cross-sectional study was carried out in pre-marital counseling centers of Alborz province in summer 2018. In all 679 expextant couples were randomly selected. Their expectations and perceptions of counseling services were measured before and after classes by the SERVQUAL questionnaire in five dimensions of assurance, empathy, accountability, reliability, and tangibility. Data were analyzed using Wilcoxon, ANOVA, T- test and correlation tests.

  Results

  A negative quality gap (0.12) was identified between expectations and perceptions (P<0.001). In four out of five dimensions, negative quality gaps were existed. The highest negative quallity gap was related to empathy (0.22) and the lowest negative quality gap was related to reliability (0.05). The differences observed in three dimensions of empathy, tangibility and assurance were significant. Age and education were significantly associated with negative quality gaps.

  Conclusion

  This study showed that policymakers should intervene to enhance the quality of pre-marriage counseling classes, especially in the areas of empathy, tangibility and assurance and, consequently, take effective steps to reduce divorce and increase marital satisfaction in Alborz province.

  Keywords: Quality gap, Pre-marriage counseling classes, Alborz province
 • Leila Basir, Mashaallah Khanehmasjedi, Marzieh Araban, Samaneh Khanehmasjedi* Pages 311-318
  Objective (s)

   This study aimed to assess the dental caries risk in 12- to 16-years old school students in Ahvaz, Iran.

  Methods

  This was a cross-sectional study conducted on a sample of students. Caries risk was assessed according to Caries Risk Assessment Tool. The independent t-test and chi-square were performed to analyze the data.

  Results

  In all 257 students were studied (124 female and 133 male). The prevalence of dental caries was 75.9% and 70.8% of the students were at high risk. The prevalence of caries was found higher among females but males were at higher risk for caries. (P-value < 0.05)

  Conclusion

  Dental caries was more prevalent among females students and the majority especially males, were at higher risk. It seems a need for oral health education interventions are essential.

  Keywords: Caries, Caries Risk Assessment, Adolescents
 • Seyyedalireza Alavi, Mohammad Hoseeinpour*, Yadollah Mehralizadeh Pages 319-336
  Objective (s)

   The present study aimed to present an empowerment model for managers of vocational health education and training centers in non-governmental sectors.

  Methods

  This qualitative research was carried out based on the grounded theory approach. The study population was faculty members and managers of Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR). Purposive sampling technique was used to select the sample. In total 21 participants were interviewed to reach theoretical saturation.

  Results

  The findings indicated that the empowering managers of vocational health education and training centers are influenced by various factors. The model was proposed having 3 causal components, 4 mediator components, 7 strategic components, 4 background components and 6 outcome components. The theory is represented at the selective coding stage (theorizing) according to the research results.

  Conclusion

  Empowering the managers of educational centers needs more attention in ACECR. The present model can be used as a suitable solution to improve the empowerment of manager of vocational health education and training Centers.

  Keywords: Empowerment, ACECR, Health Vocational Education, Training, Grounded Theory
 • Hoda Tafazzoli Harandi, Kamran Hajinabi*, Leila Riahi, Keivan Majidzadeh Ardabili Pages 337-347
  Objective (s)

   Specific economic and social conditions make the competitive advantage of organizations no longer based on their tangible assets. Intellectual capital, as the most important asset, has replaced financial capital. The present study aimed to investigate the impact of human capital on intellectual capital in health research centers of Academic Center for Education, Culture and Research in Tehran.

  Methods

  This was a case study. The research population consisted of all faculty members and research fellows in health research centers of Academic Center for Education, Culture and Research in Tehran. Data was collected using a self-designed questionnaire.  The SPSS20 and PLS3 software were used for data analysis.

  Results

  The findings showed that human capital has a significant effect on intellectual capital. Among the components of human capital, the attitude and motivation had the highest weight with the value of 0.897. The value of the GOF index for the overall fit of model was 0.535, which confirmed that the model fit for the data.

  Conclusion

  Considering the importance of human capital (as a component of intellectual capital) in knowledge-based organizations, managers need to provide the opportunity to use this capital well and generate added value and innovations.

  Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Research, Health
 • Parisa Mokhatri Hesari, Behnaz Moezzi, Ali Montazeri* Pages 349-353

  In the information era, the coronavirous disease 2019 (COVID-19) outbreak has brought new challenges to the world. Infodemic is regarded as a serious problem for public health since it can affect peoples’ life in many aspects, in particular peoples’ mental health. This paper aimed to introduce the infodemic and misinformation concepts and discuss measures that introduced by the World Health Organization (WHO) to fight against the COVID-19 infodemic and misinformation.

  Keywords: Infomdemic, Misinformation, COVID-19, Pandemic