تاثیر سرمایه انسانی بر سرمایه فکری در پژوهشکده های حوزه بهداشت و درمان جهاد دانشگاهی

پیام:
چکیده:
مقدمه

شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی باعث گردیده مزیت رقابتی سازمان ها دیگر بر پایه دارایی های مشهود آن ها نباشد و سرمایه های فکری به عنوان مهم ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی گردیده است. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر سرمایه انسانی بر سرمایه فکری، در پژوهشکده های حوزه بهداشت و درمان جهاد دانشگاهی شهر تهران بود.

مواد و روش کار

پژوهش حاضر مطالعه ای موردی و به لحاظ بعد نتیجه، کاربردی بود. جامعه پژوهش، کلیه اعضای هییت علمی و کارشناسان پژوهشی پژوهشکده های حوزه بهداشت و درمان جهاد دانشگاهی شهر تهران بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگرساخته بوده که روایی آن به تایید نظر خبرگان حوزه مدیریت بهداشت و درمان رسیده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/84 محاسبه گردیده است. ابزار تحلیل مورد استفاده نرم افزارهای SPSS20 و PLS3 است.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان داد سرمایه انسانی به طور معنی دار بر سرمایه فکری تاثیر دارد. از میان مولفه های سرمایه انسانی، بیشترین وزن مربوط به متغیر نگرش و انگیزش با ضریب 0/897 بود. مقدار شاخص GOF برای برازش کلی مدل برابر با 0/535 به دست آمد که حصول این مقدار برای این شاخص، برازش بسیار مناسب مدل کلی را تایید می کند.

نتیجه گیری

توجه به اهمیت مولفه سرمایه انسانی به عنوان یکی از اجزای سرمایه فکری در سازمان های دانش محور، مدیران باید زمینه ای فراهم کنند تا بهره برداری از این سرمایه به خوبی انجام گیرد و موجب خلق ارزش افزوده و نوآوری شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
337 -347
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141776 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.