عوامل پیش بینی کننده اتخاذ رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان بر اساس سازه های تئوری شناختی - اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با توجه به نقش رفتار در شیوع سرطان پستان، مطالعه حاضر با هدف تعیین پیش بینی کننده های اتخاذ رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از سرطان پستان بر اساس سازه های تیوری شناختی- اجتماعی در زنان سنین باروری شهرستان داورزن در سال 1396 انجام شد.

روش ها

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی، توصیفی - تحلیلی بود که بر روی 160 نفر از زنان سنین باروری شهر داورزن انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 18 و توسط آزمون های اسپیرمن، کروسکال والیس، من ویتنی یو و رگرسیون خطی تحلیل شدند.

نتایج

میانگین سن زنان سنین باروری مورد بررسی 32/9 ± 6/32 سال بود. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که از بین سازه های تیوری شناختی- اجتماعی، فقط متغیر آگاهی (04/0P= و 15/0r=) همبستگی معنی داری با رفتار داشت. این متغیرها توانستند 12% تغییرات رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان را پیش بینی کنند (12/0= R2، 001/0< P).

بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته های مطالعه حاضر، در طراحی برنامه های آموزشی جهت افزایش رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از ابتلاء به سرطان پستان، تمرکز بیشتر بر متغیر آگاهی زنان پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148447 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!