فهرست مطالب

Health and Development Journal
Volume:9 Issue: 1, 2020

 • 1 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1399/04/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حجت الله ساورسفلی، سعید احمدزاده، مجید آقاسی* صفحات 1-18
  مقدمه

  حسگرهای الکتروشیمیایی زیر شاخه حسگرهای شیمیایی هستند که در آن ها یک الکترود به عنوان عنصر انتقال دهنده علایم مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر ایجاد روشی جدید، ساده و کاربردی جهت ساخت حسگری حساس به یک گونه کاتیونی آلاینده، از گروه فلزات سنگین آهن (III) است.

  روش ها

  نفوذ گونه آلاینده مورد اندازه گیری به دو سطح داخلی و بیرونی غشاء، باعث ایجاد اختلاف پتانسیلی در سطح غشاء گردید. این اختلاف پتانسیل از طریق رابطه اصلاح شده Nicolsky-Eisenman بر اساس معادله Nernst به فعالیت گونه مورد نظر وابسته بود.

  نتایج

  در مطالعه انجام شده الکترود آهن (III) گزین بر پایه غشاء پلیمری متشکل از چهار جزء اصلی یونوفر نیترو بنزو18 کرون 6، لیپوفیلیک ادتیو پتاسیم تترا کیس 4-کلرو فنیل بورات (KTpClPB) و پلاستی سایزر اورتو نیترو فنیل اکتیل اتر (O-NPOE) در PVC با درصد وزنی به ترتیب 5، 5/1، 5/60، 33 ساخته شده، پاسخی خطی با شیب نرنستی 27/0±77/19 در گستره غلظتی 1-10×0/16-10×0/1 مولار از کاتیون آهن (III) با حد تشخیص پایین  7-10×0/7 در محدودpH ، 1/6-9/2 نشان داد. میانگین زمان پاسخ دینامیکی حسگر الکتروشیمیایی ساخته شده 15 ثانیه به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  حسگر ساخته شده می تواند به مدت 12 هفته با تکرارپذیری قابل قبول نتایج، مورد استفاده قرار گیرد. الکترود ساخته شده انتخاب پذیری بالایی برای کاتیون آهن (III) در حضور مقادیر قابل توجه از یون های مزاحم معمول یک، دو و سه ظرفیتی از فلزات قلیایی، قلیایی خاکی، فلزات واسطه و فلزات سنگین نشان داد.

  کلیدواژگان: نیترو بنزو 18 کرون 6، حسگر الکتروشیمیایی، پاسخ دینامیکی
 • محمدحسین تقدیسی، طاهره دهداری، علیرضا ده نبی*، میترا زراتی صفحات 19-28
  مقدمه

  با توجه به نقش رفتار در شیوع سرطان پستان، مطالعه حاضر با هدف تعیین پیش بینی کننده های اتخاذ رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از سرطان پستان بر اساس سازه های تیوری شناختی- اجتماعی در زنان سنین باروری شهرستان داورزن در سال 1396 انجام شد.

  روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی، توصیفی - تحلیلی بود که بر روی 160 نفر از زنان سنین باروری شهر داورزن انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 18 و توسط آزمون های اسپیرمن، کروسکال والیس، من ویتنی یو و رگرسیون خطی تحلیل شدند.

  نتایج

  میانگین سن زنان سنین باروری مورد بررسی 32/9 ± 6/32 سال بود. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که از بین سازه های تیوری شناختی- اجتماعی، فقط متغیر آگاهی (04/0P= و 15/0r=) همبستگی معنی داری با رفتار داشت. این متغیرها توانستند 12% تغییرات رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان را پیش بینی کنند (12/0= R2، 001/0< P).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های مطالعه حاضر، در طراحی برنامه های آموزشی جهت افزایش رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از ابتلاء به سرطان پستان، تمرکز بیشتر بر متغیر آگاهی زنان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تئوری شناختی- اجتماعی، رفتارهای تغذیه ای، سرطان پستان، عوامل پیش بینی کننده
 • مریم فلاح*، احمدرضا پیرعلی زفره ئی، سید علی اکبر هدایتی صفحات 29-42
  مقدمه

  در سال های اخیر مسئله ورود گونه های غیر بومی به اکوسیستم های آبی در بسیاری از نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته است و می تواند به عنوان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آسیب پذیری های زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا متاسفانه تالاب بین المللی انزلی در دهه های اخیر با گسترش (Azolla filiculoides) مواجه بوده است و لزوم شناسایی مناطق مستعد حضور این گونه ضروری به نظر می رسد.

  روش ها

  اطلاعات به دست آمده از سامانه اطلاعات جغرافیایی نقش مهمی در برنامه ریزی و مدیریت اکوسیستم های آبی ایفا می کند. بدین منظور در این مطالعه مقطعی، پس از تهیه لایه های اطلاعاتی مورد نیاز براساس عوامل موثر در پراکنش آزولا، نقشه نهایی مکان های مستعد براساس منطق فازی تهیه شد.

  نتایج

  نتایج به دست آمده نشان داد، 18/45 درصد از کل مساحت تالاب جزء مناطق با استعداد بالای حضور گونه مهاجم به شمار می رود. همچنین غرب تالاب پتانسیل بالاتری داشت که همسو با اطلاعات عوامل موثر بر پراکنش این گونه نیز بود.

  بحث و نتیجه گیری

  اطلاعات به دست آمده حاکی از تفکیک پذیری مناسب منطق فازی و GIS در پهنه بندی مناطق مستعد گونه آزولا بود. همچنین با توجه به وسعت مناطق مستعد لزوم داشتن یک استراتژی و برنامه مدون برای حفظ این تالاب و کنترل آلودگی ها و عوامل مخرب آن احساس گردید.

  کلیدواژگان: آزولا، تالاب انزلی، منطق فازی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، گونه غیربومی
 • سمانه نجفی، الیاس کوکبی، فاطمه خلیلی* صفحات 43-54
  مقدمه

  عفونت بیمارستانی، یکی از معضلات بیمارستان های جهان تلقی می گردد. بدین لحاظ پژوهش حاضر به منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رابطه با عفونت بیمارستانی انجام گرفت.

  روش ها

  این بررسی مقطعی بر روی 243 دانشجوی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1397 انجام گرفت. شرکت کنندگان به روش طبقه ای و تصادفی و با لحاظ معیارهای ورود انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه سنجش دانش، نگرش و عملکرد عفونت های بیمارستانی گردآوری و توسط آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمون های تی مستقل، آنووا و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل گردیدند.

  نتایج

  در این مطالعه میانگین نمره آگاهی در دانشجویان 36/4±94/14 و در حد متوسط، میانگین نمره نگرش 04/6±07/63 و میانگین نمره عملکرد 78/35±93/255 و در حد مطلوب بود. مقایسه میانگین نگرش و عملکرد برحسب مقطع تحصیلی (001/0=, P 01/0=P) و آگاهی، نگرش و عملکرد برحسب رشته تحصیلی (01/0=, P 002/0=, P02/0=P) تفاوت معناداری داشت. بیشترین میزان نگرش و عملکرد مربوط به مقطع تحصیلی دکترا بود. بیشترین آگاهی در دانشجویان رشته پزشکی و بیشترین نگرش و عملکرد مربوط به دانشجویان رشته اتاق عمل بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با وجود آگاهی متوسط، اکثر دانشجویان نگرش و عملکرد مطلوبی در رابطه با عفونت های بیمارستانی داشتند. با توجه به نقش عمده دانشجویان در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی، آموزش در قالب کارگاه ها، تقویت نگرش مثبت، انگیزه و اصلاح مهارت آن ها ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین توجه بیشتر مسیولین و به ویژه اساتید در طراحی اقدامات لازم در جهت تقویت دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان ضروری است.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، دانشجویان، عفونت بیمارستانی
 • ملیحه درویش، سمیه صادقی، فرشید جابری انصاری، حسین جعفری منصوریان، حسن جلیلی * صفحات 55-74
  مقدمه

  ارزش پروتئین ها به عنوان منبع اصلی آمینواسیدها در سلامت انسان اثبات شده است. پروتئین ها علاوه بر ارزش غذایی دارای عملکردهای زیستی می باشند. این پروتئین ها عملکردهای خود را به واسطه پپتیدهای زیست فعال نشان می دهند. روش های تولید پپتیدهای زیست فعال بر فعالیت زیستی آن ها موثر می باشد. هدف از این مقاله بررسی منابع و روش های تولید پپتیدهای زیست فعال موثر در سلامت انسان می باشد.

  روش ها

  در این مطالعه مرور سیستماتیک برای جمع آوری اطلاعات، مقالات با کلمات کلیدی پپتیدهای زیست فعال، هیدرولیز آنزیمی، مواد ضد سرطان و ضد فشارخون در فاصله سال های 1988 تا 2018 در پایگاه هایPubMed ، Scopus، Science Direct و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و به زبان انگلیسی جستجو و بررسی شدند. از میان 643 مقاله یافت شده، 28 مقاله که مرتبط با موضوع این پژوهش بودند، انتخاب گردیدند.

  نتایج

  مقالات نشان دادند که استفاده از روش هیدرولیز آنزیمی جهت کاربردهای درمانی، موجب پایداری آن ها نسبت به روش های تخمیری و استخراج با حلال می شود و روش ایمن تری نسبت به دو روش دیگر می باشد. همچنین از اثرات سلامت بخش این ترکیبات می توان کاهش خطر بیماری های مزمن، افزایش عملکرد سیستم ایمنی، فعالیت ضدمیکروبی، خاصیت آنتی اکسیدانی، ضدلخته شدگی، ضدفشارخون، ضدسرطان و کاهش کلسترول را نام برد.

  بحث و نتیجه گیری

  در سال های اخیر به نقش پپتیدهای زیست فعال به عنوان ترکیبات درمانی توجه زیادی شده است. پپتیدهای زیست فعال می توانند نقش موثری در سلامت انسان ایفا نمایند. از این رو اتخاذ تدابیری جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی در این حوزه می تواند بر سلامت آینده کشور تاثیر گذار باشد.

  کلیدواژگان: سلامت انسان، پپتیدهای زیست فعال، هیدرولیز آنزیمی، ضد سرطان، ضد فشارخون
 • محمدرضا میراولیائی*، کامیاب رجبی زاده، محمدسمیع سمیعی صفحات 75-86
  مقدمه

  پیل سوختی میکروبی دستگاهی الکتروشیمیایی است که با استفاده از میکروارگانیسم ها، انرژی شیمیایی موجود در سوخت های زیستی را به انرژی الکتریکی تبدیل می نماید. یکی از موارد بسیار مهم در عملکرد پیل های سوختی میکروبی، غلبه بر مقاومت های داخلی پیل است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر دبی ورودی و غلظت های مختلف NaCl بر عملکرد پیل سوختی میکروبی می باشد.

  روش ها

  در این تحقیق آزمایشگاهی، دبی 1 و 2 میلی لیتر بر دقیقه و همچنین غلظت های 1/0، 5/0 و 1 مولار از NaCl انتخاب شدند. همچنین در این مطالعه از سه راکتور پیوسته، که هر کدام دارای سه قسمت اصلی آند، کاتد و غشا پلیمری است، جهت بررسی اثر عوامل بالا استفاده شد. جنس آند و کاتد، میله کربنی و جنس غشای پلیمری، نافیون 117 بود.

  نتایج

  در دبی mL/min 1 و غلظت 5/0 مولار NaCl نسبت به دیگر غلظت ها، میکروپیل بهترین عملکرد را نشان داد. در  صورتی که در دبی mL/min 2، بهترین عملکرد پیل مربوط به غلظت 1 مولار NaCl بود. با تغییر دبی، زمان ماند و با تغییر غلظت به دلیل تغییر هدایت الکترولیت، مقاومت داخلی پیل و همچنین راندمان فرآیند تغییر کرد. تغییر هدایت الکترولیت به تنهایی باعث کاهش مقاومت درونی پیل نشد. تغییرات دبی نیز نشان داد که صرف افزایش زمان ماند، راندمان را بالاتر نمی برد.

  بحث و نتیجه گیری

  برای عملکرد پیل در حالت بهینه، هم تغییر الکترولیت و هم تغییر زمان ماند باید در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: پیل سوختی میکروبی، تولید جریان الکتریسیته، دبی ورودی، NaCl
 • فاطمه بهادری امجز، مریم مروتی*، اکرم بمانی صفحات 87-105
  مقدمه

  روش ماتریس سریع ابزاری برای سازمان دهی، تجزیه و تحلیل و نشان دادن نتایج حاصل از یک ارزیابی همه جانبه آثار محیط زیستی است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن زباله شهر یزد با استفاده از روش ماتریس سریع و بررسی تعامل محیط زیست با محل دفن زباله و برآورد هزینه جمع آوری زباله های شهری می باشد.

  روش ها

  ابتدا اثرات فعالیت های پروژه در دو مرحله ساختمانی و بهره برداری در دو گزینه اجرا و عدم اجرا در رابطه با سه جزء محیط زیست (فیزیکی- شیمیایی، بیولوژیکی- اکولوژیکی و اجتماعی- اقتصادی) ارزیابی شد. در ادامه برای بررسی تعامل محیط زیست و محل دفن زباله از روش ارزیابی اثرات زیست محیطی دفن زباله ها (EVIAVE) و به منظور برنامه ریزی سیستم اقتصادی زباله های شهری از نرم افزارV1.10  WAGS جهت برآورد هزینه زباله استفاده شد.

  نتایج

  امتیاز زیست محیطی حاصل از ماتریس سریع در مرحله ساختمانی و بهره برداری، گزینه اجرا و عدم اجرا به ترتیب 5/210-، 5/19-، 5/168 و 124- به دست آمد. همچنین با توجه به نتایج روشEVIAVE ، لندفیل دارای شاخص زیست محیطی (ELI) برابر با 41/97 بود. طبق نتایج نرم افزارWAGS V1.10 ، هزینه های جمع آوری و انتقال زباله های خانگی شامل پرسنلی، سرمایه ای، سوخت، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و سایر هزینه ها به ترتیب برابر با 12/49، 49/28، 79/3، 44/17و 16/1 درصد برآورد شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده ادامه دفن پسماند در محل کنونی با انجام اقدامات اصلاحی و پایش زیست محیطی پارامترهای محل دفن قابل قبول است. با در نظر گرفتن شرایط موجود، اتخاذ روش های مدیریتی مناسب جهت کاهش اثرات زیست محیطی محل دفن زباله و کاهش هزینه ها به ویژه هزینه های پرسنلی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات زیست محیطی، محل دفن پسماند، ماتریس سریع، شهر یزد
 • ندا قضاوی، ابراهیم رحیمی*، زهرا اسفندیاری، امیر شاکریان صفحات 106-123
  مقدمه

  استفاده از روغن های هیدروژنه در تهیه شیرینی ها، با افزایش میزان اسید های چرب ترانس (TFAs) در این فرآورده ها همراه است. هدف از این مطالعه، تعیین انواع و میزان اسید های چرب خصوصا TFAs، مقایسه آن با استاندارد ملی و نیز بررسی تاثیر استفاده از برچسب گذاری بر کاهش مقدار TFAs در شیرینی های سنتی بود.

  روش ها

  در کل 369 نمونه از شیرینی های سنتی ایرانی از برندها و فروشگاه های مختلف شهر اصفهان خریداری و محتوای TFAs آن ها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام گرفت.

  نتایج

  میانگین کل TFAs در نمونه ها، (9/7 - 04/0) 6/1% در چربی کل بود. شیرینی های نان خرمایی، کیک یزدی و شیرینی گردویی به دلیل میزان کمتری از TFAs و میزان بیشتری از اسید های چرب غیراشباع، سالم تر از سایر شیرینی ها ارزیابی شدند. 1/78% از نمونه ها کمتر از 2% TFAs در چربی کل داشتند. در برخی محصولات (باقلوا، نان برنجی) برچسب گذاری به طور معنی داری با کاهش مقدار TFAs محصول همراه بود (001/0> P). در کل، نمونه های با بسته بندی میانگین کمتری نسبت به انواع بدون بسته بندی داشتند؛ اما از لحاظ آماری این اختلاف معنادار نبود (13/0= P).

  بحث و نتیجه گیری

  18/41% از محصولات کمتر از 1% TFAs در چربی کل داشتند که با استاندارد ملی ایران همخوانی داشت. TFAs در برخی از محصولات مانند کیک کشمشی و کلوچه بیشتر از حد مجاز 1% در چربی کل محصول بود. در نتیجه مصرف این گروه از محصولات، خطری برای افراد دارای چربی خون بالا می تواند محسوب شود.

  کلیدواژگان: اسید های چرب ترانس، شیرینی سنتی، بستهبندی، بیماری های غیرواگیر، اصفهان
|
 • Hojatallah Savarsofla, Saeed Ahmadzadeh, Majid Aghasi* Pages 1-18
  Background

  Electrochemical sensors are an important subgroup of chemical sensors in which an electrode is used as a signal transducer element. The purpose of the present study is to provide a new, simple and practical method for creating a sensitive sensor to a cationic pollutant of the iron (III) group. 

  Methods

  The penetration of the measured pollutant species into two levels of the membrane’s, interior and exterior, caused a potential difference in the membrane surface. This potential difference depended on the activity of the target species through the corrected Nicolsky-Eisenman equation and based on Nernst equations. 

  Results

  In this study, the selective iron (III) electrode based on a polymer membrane consisting of four main components of nitrobenzo-18-crown-6 ionophore, lipophilic additive potassium tetra case, 4-chlorophenyl borate (KTpClPB), and Ortho- nitro-phenyl octyl ether plasticizer (O-NPOE) in PVC with a weight percentage of 5, 1.5, 60.5, 33, respectively, showed a linear response with a Nernst slope of 19.77 ± 0.27 in the density range of 1.0 × 10-6 – 1.0 × 10-1 molar of iron (III) cation with a detection limit of 7.0 × 10-7 in a pH-restricted range of 2.9-6.1. The average dynamic response time of the built-in electrochemical sensor was 15 seconds. 

  Conclusion

  The built-in sensor can be used for 12 weeks with acceptable repeatability. The made electrode has a very high selectivity for iron (III) cation in the presence of significant amounts of one, two, and three-valent intrusive ions of alkali metals, alkaline earth metals, intermediate metals, and heavy metals.

  Keywords: nitrobenzo-18-crown-6, Electrochemical sensor, Dynamic response
 • Mohammad Hossein Taghdisi, Tahereh Dehdari, Alireza Dehnabi*, Mitra Zarati Pages 19-28
  Background

  Given the role of behavior in the prevalence of breast cancer, the present study was conducted to determine the predictors of adopting preventive nutritional behaviors against breast cancer based on social-cognitive theory ( SCT ) variables in women of reproductive age in Davarzan city in 2017. 

  Methods

  This is a cross-sectional (descriptive-analytical) study conducted on 160 women of reproductive age in Davarzan, Khorasan Razavi province, Iran. Data were collected by a researcher-made questionnaire and analyzed by Spearman, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, and Linear Regression tests using SPSS 18 software.

  Results

  The mean age of participants was 32.6 ± 9.32 years. The results showed that among SCT variables, only the variable of awareness had a significant correlation with behavior (P=0.04, r=0.15). These variable could predict 12% of the changes in the preventive nutritional behaviors of breast cancer in women (R2=0.12, P<0.001).

  Conclusion

  Considering the findings of the present study, in developing educational interventions to increase preventive nutritional behaviors of breast cancer, more focus on women’s awareness is suggested.

  Keywords: social-cognitive theory, nutritional behaviors, breast cancer, predictors
 • Maryam Fallah*, Ahmadreza Pirali Zefrehei, Seyed Aliakbar Hedayati Pages 29-42
  Background

  In recent years, the issue of the entry of non-native species into aquatic ecosystems has been noticed in many parts of the world. This can be considered as one of the most important indicators in the assessment of environmental vulnerabilities. Unfortunately, in recent decades Anzali international wetland has faced an expansion of Azolla filiculoides; and identification of areas prone to the presence of such species is necessary. 

  Methods

  The information obtained from GIS plays an important role in the planning and management of aquatic ecosystems. For this purpose in this cross-sectional study, after preparing the required information layers based on the factors influencing the Azolla filiculoides distribution, the final map of susceptible places was prepared based on the fuzzy logic. 

  Results

  The results showed that 45.18% of the total area of ​​the wetland is considered to be very susceptible to the presence of invasive species. Also, the west of the wetland had a higher potential, which matched the information of the factors affecting the distribution of this species. 

  Conclusion

  The information obtained indicated the appropriate separability of fuzzy logic and GIS in identifying the points that are prone to Azolla filiculoides. Also, considering the vastness of susceptible areas, it is necessary to have a strategy and program to preserve this wetland and control its pollution and destructive factors.

  Keywords: Azolla, Anzali Wetland, Fuzzy Logic, Geographic Information System, Non-Native Species
 • Samane Najafi, Elias Kokabi, Fatemeh Khalili* Pages 43-54
  Background

  Nosocomial infection is considered as one of the most common problems in hospitals all over the world. The purpose of this study was to determine the knowledge, attitude, and practice of students at Gonabad University of Medical Sciences regarding nosocomial infection. 

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 243 clinical students in Gonabad University of Medical Sciences in 2018. Participants were selected by stratified random method considering the inclusion criteria. Data were collected through a knowledge, attitude, and practice questionnaire about nosocomial infections and analyzed by descriptive and analytic statistics such as t-test, ANOVA, and Pearson correlation coefficient using SPSS version 16.

  Results

  In this study, the mean score of knowledge in the students was 14.94±4.36, at the moderate level, the mean score of attitude was 63.07±6.04, and the mean score of practice was 255.93±35.78, at the desirable level. Significant differences was observed between the means of attitude and practice in terms of educational degree (P=0.001, P=0.01) and knowledge, attitude, and practice in terms of field of study (P=0.01, P=0.002, P=0.02). The highest level of attitude and practice was related to the PhD degree. The highest level of knowledge belonged to medical students and the highest attitude and practice was related to operating room students. 

  Conclusion

  Despite moderate knowledge, most students had a desirable attitude and practice regarding nosocomial infections. Considering the major role of students in preventing nosocomial infections, holding workshops, strengthening their positive attitude and motivation, and improving their skills are necessary. Therefore, more attention from authorities, especially teachers is essential in designing the necessary steps to strengthen the students' knowledge, attitude, and practice.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Students, Nosocomial Infection
 • Maliheh Darvish, Somayeh Sadeghi, Farshid Jaberi Ansari, Hossein Jafari Mansoorian, Hassan Jalili* Pages 55-74
  Background

  The value of proteins in human health as the main source of amino acids has been proven. In addition to nutritional value, proteins also have biological functions that are expressed by bioactive peptides. Production methods of bioactive peptides affect their function. This article aims to investigate sources and production methods of bioactive peptides effective on human health. 

  Methods

  For gathering information in this review, English articles between 1988 and 2018 containing one of the keywords "bioactive peptides, enzymatic hydrolysis, anti-cancer and anti-hypertensive agents" were searched in PubMed, Scopus, Science Direct and the Islamic World Science Citation Database (ISC). Among 643 papers found, 28 articles related to the subject were selected. 

  Results

  The articles show that utilizing the enzymatic hydrolysis method for therapeutic applications causes them to be more stable in comparison with fermentation and solvent extraction methods and is safer than the other two methods. Also, the positive health effects of these compounds include reducing the risk of chronic diseases, increasing immune function, reducing cholesterol, antimicrobial activity, as well as antioxidant, anti-clotting, antihypertensive, and anticancer properties.

  Conclusion

  In recent years, the role of bioactive peptides as therapeutic compounds has been highlighted. Bioactive peptides can play an effective role in human health. Therefore, investment and planning in this area can affect the future health of the country.

  Keywords: Human health, Bioactive Peptides, Enzymatic Hydrolysis, Anticancer, Antihypertensive
 • Mohammad Reza Miroliaei*, Kamyab Rajabizade, Mohammad Sami Samiee Pages 75-86
  Background

  Microbial fuel cell (MFC) is an electrochemical device which uses microorganisms to convert chemical energy of bio-fuel to electrical energy. One of the most important issues in the performance of microbial fuel cells is overcoming the internal resistance of the cell. The purpose of this study is to investigate the effect of inlet discharge and different concentrations of NaCl on microbial fuel cell performance. 

  Methods

  In this experimental study, 1 and 2 mL/min discharges as well as concentrations of 0.1, 0.5, and 1 M of NaCl were selected. We also used three continuous reactors, each with three main parts of anodes, cathodes, and polymer membranes, to investigate the effect of the above factors. The anode and cathode were carbon rods and the polymer membrane was Nafion 117. 

  Results

  Compared to other concentrations, in 1 mL/min volumetric flow of feed and 0.5 M of NaCl concentration, MFC showed the best performance. However, in 2 mL/min volumetric flow, the best operation of MFC was in 1 M concentration of NaCl. With the change in discharge, the retention time changed, and with the change in concentration, the internal resistance of the cell as well as the process efficiency changed due to the change in the electrolyte conductivity. Changing the conductivity of the electrolyte alone did not decrease the internal resistance of the cell. Changes in discharge also showed that increasing the retention time did not result in higher efficiency. 

  Conclusion

  Both the electrolyte change and the retention time should be considered for optimal cell performance.

  Keywords: Microbial fuel cell, Electricity generation, flow rate of feed, NaCl
 • Fatemeh Bahadori Amjaz, Maryam Morovati*, Akram Bemani Pages 87-105
  Background

  Rapid Matrix Method is a tool for organizing, analyzing, and presenting the results of a comprehensive environmental impact assessment. The purpose of this study was to assess the environmental effects of the landfill in Yazd city using the rapid matrix method and evaluating the interaction of the environment with the landfill and estimating the cost of municipal waste collection. 

  Methods

  First, the effects of project activities were evaluated in two phases of construction and operation, on the implementation and non-implementation options concerning the three environmental components (physical-chemical, biological-ecological and social and economic). Then, the EVIAVE method was used to investigate the interaction between the environment and the landfill. The WAGS V1.10 software was used to plan the economics of urban waste in order to estimate the costs of municipal waste management. 

  Results

  The environmental scores obtained from the rapid matrix were -210.5, -19.5, 168.5, and -124 at the construction and operation stages, in the implementation and non-implementation options, respectively. According to the results of the EVIAVE method, the Environment Landfill Index (ELI) was 97.41. Also, According to the WAGS V1.10 software results, the costs of collection and transportation of the municipal waste including personnel, capital, fuel, machinery maintenance, and other costs were calculated to be 49.12, 28.49, 3.79, 17.44 and 1.16%, respectively. 

  Conclusion

  Considering the results, landfilling of the municipal wastes can be acceptable in the current location by performing corrective actions and environmental monitoring. Considering the current situation, it is recommended to adopt appropriate management methods to reduce the environmental impacts of the site and reduce costs, especially personnel costs.

  Keywords: Environmental Impact Assessment, Municipal Landfill, Rapid Matrix, Yazd City
 • Neda Ghazavi, Ebrahim Rahimi*, Zahra Esfandiari, Amir Pages 106-123
  Background

  The use of hydrogenated oils in the preparation of pastries is associated with increased levels of trans fatty acids (TFAs) in these products. The purpose of this study was to determine the types and amounts of fatty acids with emphasis on TFAs, as well as comparing them with the national standard. Furthermore, the effect of labeling on the reduction of TFAs was investigated in traditional pastries. 

  Methods

  A total of 369 samples from Iranian traditional pastries in different brands were purchased from supermarkets located in Isfahan and their saturated fatty acid content was measured using gas chromatography. Statistical analysis was performed using SPSS version 23.

  Results

  The total average of TFAs in the samples was 1.6% (0.04-7.9) in total fat. Date cookie, Yazdi cake, and Walnut cookie were healthier than other sweets due to their lower levels of TFAs and higher levels of unsaturated fatty acids. 78.1% of the samples had less than 2% TFAs in total fat. In some products (Baghlava, rice cookie), labeling was significantly associated with decreased TFAs of the product (P<0.001). In general, packed samples had a lower average of TFAs than unpacked types, however, this difference was not statistically significant (P = 0.13).

  Conclusion

  A total of 41.18% of the products had less than 1% of TFAs in total fat which complied with the national standards of Iran. In some products such as raisin cakes and muffins, TFAs exceeded 1% of the total fat content, which is a risk for people with high blood lipids.

  Keywords: Trans fatty acids, Traditional pastry, Packaging, Non-communicable diseases, Isfahan, Iran