ارزیابی کارآیی مدل های پیش بینی حساسیت وقوع زمین لغزش در آبخیز بار نیشابور

پیام:
چکیده:
زمین لغزش یکی از انواع ویرانگر فرسایش در دامنه ها است که موجب واردشدن زیان های مالی و جانی فراوانی می شود. شناسایی عامل های موثر در رخ داد زمین لغزش و تهیه ی نقشه ی پهنه بندی حساسیت آن از ابزارهای اساسی کاهش دادن زیان های احتمالی است. در این مقاله خطر زمین لغزش در آبخیز بار نیشابور با روش های ماشین بردار پشتیبان، بیشینه ی آنتروپی و الگوریتم جنگل تصادفی پهنه بندی شد. با جمع آوری اطلاعات از پراکندگی زمین لغزش ها در منطقه ، نقشه ی پراکنش زمین لغزش ها، و 12 لایه ی اطلاعاتی شامل درجه ی شیب، جهت شیب، انحنای سطح، انحنای نیمرخ، ارتفاع، کاربری زمین، زمین شناسی، فاصله از جاده، فاصله از آب راه، فاصله از گسل، شاخص رطوبت پستی وبلندی و تراکم زه کشی در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی تهیه شد. نقشه ی حساسیت زمین لغزش منطقه با سه روش جنگل تصادفی، بیشینه ی آنتروپی و ماشین بردار پشتیبان تهیه و با منحنی تشخیص عمل کرد نسبی و 30% نقطه های لغزشی به کارنرفته در فرآیند مدل سازی، صحت سنجی شد. نتیجه ی ارزیابی مدل ها نشان داد که دقت نقشه های برآوردشده با روش های ماشین بردار پشتیبان، بیشینه ی آنتروپی و الگوریتم جنگل تصادفی به ترتیب 86، 75 و 82% است. نقشه های داده شده ممکن است در شناخت منطقه های ناپایدار و نیز در اجرای برنامه های عمرانی به خصوص جاده سازی نقش بسزایی داشته باشد. توانمندی گردشگری در حوزه ی بار زیاد است، و توجه به امکان زمین لغزش در آن ضروری به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150997 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.