بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری و حل مساله در نوجوانان تحت دیالیز

پیام:
چکیده:

نوجوانان با نارسایی مزمن کلیوی با آسیب های متعدد روانی و هیجانی مواجهه هستند و تقویت تنظیم هیجان می تواند در کاهش فشار روانی در آن ها موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود تاب آوری و سبک های حل مساله در نوجوانان تحت دیالیز در یک طرح نیمه آزمایشی انجام شد. 30 نوجوان تحت درمان دیالیز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 =n) و کنترل (15 =n) واگذار شدند. شرکت کننده های گروه آزمایش تحت آموزش تنظیم هیجان قرار گرفتند. شرکت کننده ها پرسش نامه های تاب آوری و حل مساله در مراحل قبل، بعد و دو ماه پس از جلسات مداخله تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس تکراری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت. برنامه ی آموزشی در بهبود تاب آوری و حل مساله ی سازنده و کاهش حل مساله ی غیرسازنده گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل موثر است؛ یعنی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نمرات تاب آوری و سبک حل مساله ی سازنده افزایش و حل مساله ی غیرسازنده کاهش یافته است. بنابراین، آموزش تنظیم هیجان می تواند در ارتقای تاب آوری و سبک حل مساله ی سازنده در نوجوانان با بیماری مزمن کلیوی و تحت دیالیز موثر باشد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2157478 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.