تحلیل اثر تولید و انواع سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای سازمان همکاری اسلامی

پیام:
چکیده:

سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزاء مهم تابع تولید در اقتصادهرکشوری مطرح می باشدوازهمین رو است که یکی ازضروریات اساسی درپیشرفت اقتصادی هرکشورمحسوب می شود.درحالت کلی سرمایه گذاری به دودسته داخلی وخارجی تقسیم می گرددکه سرمایه گذاری داخلی شامل سرمایه گذاری دولتی وسرمایه گذاری خصوصی می باشد.باتوجه به نقش وجایگاه تجارت،رشداقتصادی و سرمایه گذاری،در این تحقیق رابطه غیرخطی بین سرمایه گذاری دولتی ورشداقتصادی بسط داده می شود،سپس تعامل میان سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت در 45 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) تحلیل می گردد.بنابراین عوامل موثر بر سرمایه گذاری و رشداقتصادی کشورهاازجمله سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت طی دوره زمانی (2014-1997) موردبررسی قرارگرفته است.روش مورداستفاده دراین تحقیق،روش داده های تابلویی بااثرات ثابت به صورت پویا ونیز روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد.نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت اثرمثیت ومعنی داری بررشداقتصادی کشورهاداشته است وحداکثرسطح رشد سرمایه گذاری دولتی 0.507% برآوردگردیده است که ازسطح میانگین آن بسیارپایین ترمی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
3 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2159321 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.