تجربه پرستاران از مراقبت پرستاری در بخش های مراقبت ویژه: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کیفیت مراقبت از منظر بیمار و پرستار متفاوت  است. تفاوت ها می تواند متاثر از عواملی هم چون نوع بخش، باورهای افراد و قوانین باشد. پرستاران نقش اصلی و مهمی در ارایه مراقبت در بخش های مراقبت ویژه دارند. مطالعات کیفی در شناسایی چالش ها و موانع موجود در سر راه مراقبت بسیار کمک کننده هستند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی تجارب پرستاران از نحوه ی مراقبت پرستاری در بخ ش های مراقبت های ویژه انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوای قراردادی با مشارکت 15 نفر پرستار، سرپرستار و سوپروایزر شاغل در بخش های مراقبت های ویژه به شیوه هدفمند انجام شد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های فردی و نیمه ساختار یافته انجام شد. داده ها بر اساس روش پیشنهادی گرانیهایم و لاندمن تحلیل شدند.

یافته ها

سه طبقه اصلی و شش زیر طبقه استخراج شد. طبقه"ماهیت کاری بخش" با دو زیر طبقه شرایط کاری و ساختار بخش، طبقه"مراقبت ایمن" با زیر طبقات رعایت استانداردها و شرایط بهینه و طبقه"مراقبت غیر ایمن" شامل دو زیر طبقه سهل انگاری و ناآگاهی بود.

نتیجه گیری

تحلیل داده ها نشان داد به منظور ارایه مراقبت بهینه ضمن توجه به ماهیت کاری بخش های مراقبت ویژه باید به نقش مراقبت ایمن توجه داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2160300 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.