اولویت بندی عوامل زمینه ای موثر بر تامین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

یکی از عوامل موثر بر امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عوامل زمینه ای می باشد که از چند عامل اصلی و چند عامل فرعی تشکیل شده است. هدف این مطالعه اولویت بندی عوامل زمینه ای اصلی موثر بر تامین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی است.

روش

این مطالعه از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران (اساتید مدیریت ورزشی و کارشناس های نیروهای حفظ امنیت) تشکیل می دادند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاز یافته و در بخش کمی پرسشنامه مقایسه زوجی بود.

یافته ها

یافته های بخش کیفی پژوهش نشان داد شرایط علی، شرایط زمینه ای/ محیطی، شرایط مداخله گر و راهبردها، چهار عامل اصلی موثر بر امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران است. در این بین برای عامل زمینه ای 4 عامل فرعی به نام های استفاده از ابزارهای نوین نظارتی، توجه به زیر ساخت ها، کنکاش محیط و حفاظت از مواد خطرزا شناسایی شد. همچنین یافته های بخش کمی نشان داد که توجه به زیرساخت ها با ارزش 316/0 نسبت به ابزارهای نوین نظارتی با ارزش 230/0، کنکاش محیط با ارزش 256/0 و حفاظت از مواد خطرناک با ارزش 197/0 ارجحیت بیشتری دارد.

نتیجه گیری

براساس بررسی های انجام شده مشخص می گردد که اهمیت عوامل در تامین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به یک اندازه نیست لذا نبایستی به یک اندازه مورد توجه واقع شوند. در نتیجه لازم است بر عواملی که در تامین امنیت مهم هستند در طرح ریزی ها بیشتر تمرکز شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169238 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!