فهرست مطالب

پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 51، پاییز 1399)
 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 51، پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • یزدان نقدی*، سهیلا کاغذیان، مریم لشکری زاده صفحات 1-26
  مقدمه

  به کارگیری سیاست های اقتصادی نادرست می تواند با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرایم را فراهم ساخته و امنیت اجتماعی را به خطر اندازد. هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت با تاکید بر مولفه های نرخ تورم و بیکاری است.

  روش

  در این مقاله با تدوین مدلی تجربی مبنی بر تیوری های اقتصادی و استفاده از داده های سری زمانی طی سال های 97-  1373 و به کار بردن مدل  اتورگرسیو برداری با وقفه گسترده (ARDL) به بررسی  و مقایسه اثرات  تورم و بیکاری بر امنیت اجتماعی در ایران پرداخته شده است. در این تحقیق از متغیر جرم به عنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی استفاده شده است.

  یافته ها

  با توجه به ضرایب تخمینی نرخ تورم در کوتاه مدت با ضریب 16/0 تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ جرم و جنایت دارد. همچنین، متغیر نرخ بیکاری در کوتاه مدت با ضریب معنادار 08/0 می تواند امنیت اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. در بلندمدت نرخ تورم با ضریب معنادار 24/2 و نرخ بیکاری با ضریب معنادار 18/0 بر میزان جرم و جنایت و در نتیجه، امنیت اجتماعی تاثیر می گذارند.

  نتیجه‎گیری

  امنیت اجتماعی دارای ریشه های اقتصادی است. مطابق نتایج این تحقیق، تورم و بیکاری در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر میزان جرایم در ایران دارد. لازم به ذکر است که اثرات بلندمدت هر دو متغیر بیشتر از اثرات کوتاه مدت آن ها می باشد. از طرف دیگر، با توجه به نتایج تحقیق، تورم نسبت به بیکاری، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تاثیر بیشتری بر میزان جرایم می گذارد، در نتیجه امنیت اجتماعی را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: تورم، بیکاری، جرم، اتورگرسیو برداری با وقفه گسترده (ARDL)، امنیت اجتماعی
 • حسین صیادی تورانلو*، سید حبیب الله میرغفوری، محمدرضا مهدوی، سپیده ثقفی صفحات 27-54
  مقدمه

  فضای مجازی فرصت بسیار مناسبی را برای ارتکاب و اختفای جرایم سایبری که تهدیدهای آن به مراتب در مقایسه با محیط واقعی بیشتر است، به مرتکب اعطا می کند. اهمیت موضوع در اینجا است که نتایج حاصل از عدم رعایت مسایل اقتصادی، اجتماعی، روانی و فنی در این حوزه، بسیاری از اصول و قواعد زندگی ما را تهدید می کند؛ بنابراین، لازم است که عوامل مرتبط بر ایجاد جرایم فضای مجازی در راستای ممانعت از ارتکاب جرم در فضای مجازی شناسایی و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران و کارشناسان خبره درزمینه جرایم فضای مجازی هستند. نمونه تحقیق شامل 10 نفر از خبرگان پلیس فتای یزد و دانشگاه علم و هنر است و جامعه آماری تمام شمار بوده است. در ادامه، به منظور جمع آوری داده ها، سه نوع پرسشنامه بین خبرگان توزیع شد. هدف از توزیع این پرسشنامه ها شناسایی عوامل و تبیین روابط علی بین آن ها بود.

  یافته ها

  عوامل سطح پایین آگاهی مردم و کاربران در مورد نحوه استفاده از فضای مجازی، نبود احساس گناه در مجرمان، نبود شغل های درآمدزا ازجمله عوامل تاثیرگذار هستند.

  نتیجه‎گیری

  تعیین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد جرایم فضای مجازی می تواند در طراحی و انتخاب بهترین اقدامات و سیاست ها برای مدیران و تصمیم‎گیران این حوزه، مخصوصا ناجا، مفید و اثربخش باشد.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، فضای سایبری، فضای مجازی، جرائم فضای مجازی، رویکرد فازی
 • حسین طاهری، رضا اندام*، حسن بحرالعلوم، کیوان صالحی صفحات 55-82
  مقدمه

  حضور انبوه جمعیت تماشاگران فوتبال و نبود رویه های کنترلی هوشمند و به روز، موجب شکل گیری و تشدید احساسات و واکنش های نابهنجار در برخی از تماشاگران شده است؛ در چنین شرایطی با توجه به نقش کلیدی نیروی انتظامی در برگزاری مسابقات ورزشی، پژوهش حاضر، به واکاوی مدیریت انتظامی برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران پرداخته است.

  روش

  مطالعه حاضر، پژوهشی توسعه ای - کاربردی، مبتنی بر رویکرد کیفی است که به روش تحلیل مضمون انجام شد. شرکت کنندگان شامل 30 نفر از استادان، خبرگان و صاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش بودند که به صورت هدفمند از نوع ملاکی انتخاب و با استفاده از فنون مصاحبه نیمه‎ساختاریافته انفرادی و گروه کانونی، داده های مدنظر از آن ها دریافت و در نرم افزار مکس‎کیود ا (MAXqda) دسته بندی شدند.

  یافته ها

  از 255 صفحه متن بر اساس مصاحبه های انجام شده، تعداد 1086 کد در قالب 157 مضمون پایه استخراج شد و سپس، مضامین دارای مفاهیم یکسان در یکدیگر ادغام شدند و 16 مضمون سازمان دهنده را در قالب 4 مضمون فراگیر (مدیریت اطلاعات، مدیریت ارتباطات، مدیریت منابع و مدیریت عملیات) تشکیل دادند.

  نتیجه گیری

  لازم است نیروی انتظامی با همکاری و ارتباط سازنده با سایر سازمان ها و نهادها، بر مبنای آگاهی، استفاده از وسایل کنترلی هوشمند به جای فردمحور، اشراف اطلاعاتی و با مدیریت منابع سازمانی، اقدامات حمایتی- عملیاتی خود را با تاکید بر اصل پیشگیری و پیش بینی مدیریت کند تا جامعه از دستاوردهای این ورزش شامل تقویت همبستگی ملی، ایجاد روحیه نشاط و شادی بهره مند شود.

  کلیدواژگان: مدیریت انتظامی، مدیریت اطلاعات، مدیریت ارتباطات، مدیریت منابع و مدیریت عملیات
 • محمدرضا رضایی نیارکی*، نورمحمد رضایی صفحات 83-102
  مقدمه

  یکی از عوامل موثر بر امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عوامل زمینه ای می باشد که از چند عامل اصلی و چند عامل فرعی تشکیل شده است. هدف این مطالعه اولویت بندی عوامل زمینه ای اصلی موثر بر تامین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی است.

  روش

  این مطالعه از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران (اساتید مدیریت ورزشی و کارشناس های نیروهای حفظ امنیت) تشکیل می دادند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاز یافته و در بخش کمی پرسشنامه مقایسه زوجی بود.

  یافته ها

  یافته های بخش کیفی پژوهش نشان داد شرایط علی، شرایط زمینه ای/ محیطی، شرایط مداخله گر و راهبردها، چهار عامل اصلی موثر بر امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران است. در این بین برای عامل زمینه ای 4 عامل فرعی به نام های استفاده از ابزارهای نوین نظارتی، توجه به زیر ساخت ها، کنکاش محیط و حفاظت از مواد خطرزا شناسایی شد. همچنین یافته های بخش کمی نشان داد که توجه به زیرساخت ها با ارزش 316/0 نسبت به ابزارهای نوین نظارتی با ارزش 230/0، کنکاش محیط با ارزش 256/0 و حفاظت از مواد خطرناک با ارزش 197/0 ارجحیت بیشتری دارد.

  نتیجه گیری

  براساس بررسی های انجام شده مشخص می گردد که اهمیت عوامل در تامین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به یک اندازه نیست لذا نبایستی به یک اندازه مورد توجه واقع شوند. در نتیجه لازم است بر عواملی که در تامین امنیت مهم هستند در طرح ریزی ها بیشتر تمرکز شود.

  کلیدواژگان: امنیت، امنیت رویدادهای ورزشی، لیگ برتر فوتبال ایران
 • جعفر محمدی برزگر*، لطفعلی بختیاری، یوسف محمدی مقدم، غلامرضا شاه محمدی صفحات 101-128
  مقدمه

  جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر، در سالیان اخیر، افزایش زیادی پیدا کرده که این امر مخاطرات زیادی در بین خانواده ها و جامعه ایجاد کرده است؛ هدف تحقیق بهرهبرداری از نظریات کارشناسان پلیسهای تخصصی برای فهم وضعیت موجود و مطلوب پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی میباشد تا در پرتو آن امکان برنامه ریزی مناسب پیشگیرانه فراهم شود.

  روش

  تحقیق از نوع کاربردی است. داده ها از طریق روش کمی/ توصیفی-پیمایشی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است.جامعه آماری، 197نفر از فرماندهان و مدیران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا و مدیران رصد فضای سایبر امنیت اخلاقی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی  پاوا شاغل در مراکز فرماندهی انتظامی استانها بوده که از طریق نمونه گیری نسبتی و بر اساس فرمول کوکران 130نفرانتخاب شدهاند. روایی پرسشنامه از طریقروایی منطقی و روایی سازه،و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و تصادفی بودن از طریق آزمون runtest تایید شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازجداول صورت گرفته است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد بین مولفه های وضعیت موجود و مطلوب پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی شکاف معناداری وجود دارد. بیشترین شکافبه ترتیب، در مولفه های نظارت بر تبلیغات، مشکلات قانونی، اجرایی و قضایی پیشگیری، نظارت بر کسب و کارها و نظارت و ارزیابی اقدامات گذشته میباشد.

  نتیجهگیری

  رسیدن به وضعیت مطلوب پیشگیری از جرایم منافی عفت نیازمند اقدامات یکپارچه و منسجم، برنام هریزی، بهسازی و تقویت اقدامات در حوزه های موثر دخیل در جرم در درون و برونسازمان میباشد

  کلیدواژگان: پیشگیری، اعمال منافی عفت، فضای سایبر، وضعیت موجود و مطلوب
 • مصطفی زارعی، سعید شریفی رهنمو، آیت الله فتحی*، رضا دوستدار صفحات 129-152
  مقدمه

  امروزه نزاع بین فردی به ویژه در بین جوانان به عنوان یک آسیب اجتماعی، یکی از شاخص های مهم ایجاد و گسترش خشونت در جامعه تلقی می شود که در بین جوانان به وقوع می پیوندد و امنیت اجتماعی را مورد تهدید و مانع توسعه اجتماعی می شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر نزاع و خشونت بین فردی جوانان با تاکید بر امنیت اجتماعی انجام پذیرفت.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه ی هدف شامل جوانان 18-30 ساله شهر همدان است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه ها 382 نفر محاسبه و از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه موردنظر پاسخ دادند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد بین میزان تعامل با خانواده، تعامل با دوستان، تعهد به هدف های قراردادی و مرسوم جامعه، مشارکت و درگیر بودن در فعالیت های روزمره و تعهد به ارزش های اجتماعی با میزان گرایش به نزاع و خشونت بین فردی جوانان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد که در ادامه نتایج رگرسیون نیز مشخص ساختند؛ بیشترین توانایی مستقیم در پیش بینی نزاع و خشونت بین فردی از طریق میزان تعهد به هدف های قراردادی و مرسوم جامعه صورت گرفته و کمترین نیز متعلق به میزان تعامل با خانواده بوده است.

  نتیجه گیری

  پدیده نزاع و خشونت در جوامع شهری مانند همدان، از آن دسته آسیب هایی هستند که متاثر از عوامل اجتماعی از جمله میزان تعامل با خانواده، تعامل با دوستان، تعهد به هدف های قراردادی و مرسوم جامعه، مشارکت و درگیر بودن در فعالیت های روزمره و تعهد به ارزش های اجتماعی است که لازم است در استان همدان، این عوامل مورد توجه دستگاه های اجرایی و متولی امر قرار گیرد تا بتوانند با اقدامات مناسب از جمله تقویت سرمایه اجتماعی و عوامل نامبرده از تداوم و تشدید پدیده نزاع و خشونت در بین جوانان پیشگیری کنند.

  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، نزاع، خشونت، جوانان، امنیت اجتماعی
 • اکبر کنعانی*، محمدتقی عصار، شهامت حسینیان، محمد بارانی صفحات 153-178
  زمینه و هدف

  داشتن یک الگوی پیشگیری از جرم متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به پلیس برای پیشبرد یکی از اهدافش که پیشگیری از وقوع جرایم است، کمک فراوانی کند، هدف این تحقیق طراحی الگوی راهبردی پلیس در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان است.

  روش

  این تحقیق از نوع توسعه ای و از منظر روش شناسی، پژوهش کیفی و از تکنیک داده بنیاد برای دست یابی به الگو استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، صاحب نظران و فعالان حوزه‎ پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان (مدیران کانون اصلاح و تربیت استان تهران) و مدیران ارشد انتظامی (افراد مشرف و مرتبط با ماموریت پیشگیری از جرم) هستند که با 22 نفر از خبرگان از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به هم گرایی جواب ها مصاحبه شد.

  یافته ها

  در این پژوهش 290 مقوله فرعی و 40 مقوله اصلی (عوامل علی 5 مقوله، پدیده محوری 9 مقوله، عوامل زمینه ای 8 مقوله، عوامل مداخله گر 9 مقوله، راهبردها 4 مقوله و پیامدها 5 مقوله اصلی) استخراج گردید.

  نتایج

  پلیس با راهبرد فرایند محور (چابک سازی سازمان، افزایش مهارت های ارتباطی، فنی و ادراکی کارکنان، کاهش هزینه های موازی و...)، و با راهبردهای وضعی (دادن قدرت تصمیم گیری بیشتر به افسران پلیس اجتماعی، مقابله با خرده فرهنگ های متعارض و شبکه های نشر انحرافات جنسی در فضای مجازی، اجرای قوانین پیشگیرانه محدودیت رفت و آمد، پاک سازی محلات، اختلال در بازار اموال مسروقه، کنترل فضای مجازی، بازداشت و توقیف، کشف جرم) و با راهبردهای جامعه محوری (برنامه های آموزش محور با بهره گیری از ظرفیت مدارس، رسانه، نهادهای مذهبی و...) و با راهبرد پیشگیری مشارکتی و چندنهادی (راه اندازی نظام رصد پیشگیری از جرم با محوریت ناجا، همکاری با نهادهای آموزشی، بهداشتی، اجتماعی، مذهبی، قضایی، برنامه ریزان شهری و حوزه فن آوری) می تواند نقش اساسی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان ایفا نماید.

  کلیدواژگان: اطفال و نوجوانان، پیشگیری از جرم، پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان
|
 • Yazdan Naghdi *, Soheila Kaghazian, Maryam Lashkarizadeh Pages 1-26
  Introduction

  Incorrect economic policies can create a variety of crimes and endanger social security by creating income inequalities and social gaps. The purpose of this paper is to examine the economic factors affecting security by focusing on the components of inflation and unemployment.

  Method

  This is a quantitative research. Also, the statistical population of this study will be Iranian economy. This paper presents an empirical model based on economic theories and the use of time series data during 1994-2018 and applying the ARDL model to compare the effects of inflation and unemployment on social security in Iran. In this study crime variable was used as indicator of lack of social security.

  Finding

  According to the estimated coefficients of inflation rate in the short run with a coefficient of 0.16 has a positive and significant effect on crime rate. Also, the short-term unemployment rate variable with a significant coefficient of 0.08 can affect social security. In the long run, inflation rates with a significant coefficient of 2.24 and unemployment rates with a significant coefficient of 0.18 influence crime rates as a result of social security.

  Conclusion

  it can be argued that social security has economic roots. According to the results of this study, inflation and unemployment in the short and long term have a positive and significant effect on crime rates in Iran. It should be noted that the long-term effects of both variables are greater than their short-term effects. On the other hand, according to the results of the research, inflation in the short run and long run will have a greater impact on crime rates (social security).

  Keywords: inflation, unemployment, Crime, Autoregressive distributed lag (ARDL), social security
 • Hossein Sayyadi Tooranloo *, Seyyed Habibollah Mirghafoori, MohammadReza Mahdavi, Sepideh Saghafi Pages 27-54
  Introduction

  Cyberspace gives the perpetrator with a great opportunity to commit and conceal cybercrime that it’s threatens is far more than the real environment. The importance of the issue is that the results of nonconformity with economic, social, psychological and technical issues in this area threaten many of our principles and rules; therefore, it is necessary to identify and analyze factors related to the creation of cyber space crimes in order to prevent delinquency in cyberspace.

  Method

  the present study is applicable in terms of practical purpose and in terms of method, descriptive - analytic. The population and the statistical sample of this study are all managers and experts on cyberspace crimes. The research sample includes 10 experts from Yazd Fata Police and the University of Science and Art, and the statistical population was large. In the following, three types of questionnaires were distributed among experts to collect data. The aim of distribution of this questionnaire was to identify factors and explain causal relations between them.

  Findings

  The low level factors of public awareness and users about how to use cyberspace, lack of guilt in the criminals, lack of income-generating occupation is one of the influential factors.

  Conclusion

  Determining the factors influencing cybercrime can be useful and effective in designing and selecting the best measures and policies for managers and decision makers in this area, especially for the NAJA.

  Keywords: Information Technology, Cyberspace, Cybercrime, Fuzzy Approach
 • Hosein Taheri, Reza Andam *, Hasan Bahrololoum, Keyvan Salehi Pages 55-82
  Introduction

  Mass attendance of football spectators and the lack of smart and up-to-date control procedures have led to formation and intensification of emotions and abnormal reactions in some spectators. In such circumstances, given the key role of law enforcement in holding sports competitions, the present study pays attention to Investigating the Law enforcement management in establishing order and security of football matches in Iran.

  Method

  The present study is a developmental-applied research based on a qualitative approach, which was done within the framework of thematic analysis method. Participants were included 30 people from academic professors, experts and research-related specialists, who were selected based on purposeful criterion sampling. Data were collected using semi-structured interviews and focus groups, and were analyzed using MAXQDA software.

  Findings

  From 255 pages of interview text were extracted 1086 codes, in the form of 157 basic themes. Then, it was merged themes that had the same concepts and was formed 16 organizing themes within the framework of 4 main themes (1- Information management; 2- Communication management; 3- Resource management; and 4- Operations management).

  Conclusion

  To create an environment free of any tensions and conflicts and security threats, it is necessary to law enforcement with constructive cooperation and communication with other organizations and institutions, based on awareness, using smart control devices instead of person-centered, information intelligence and organizational resource management, to manage its support-operational measures with an emphasis on the principle of prevention and anticipation. So that, the society can benefit from the achievements of this sport, including strengthening national solidarity, creating a spirit of vitality and happiness.

  Keywords: law enforcement management, disciplinary management, information management, communication management, resource management, operations management
 • Mohammadreza Rezaeeniaraki *, Noormohammad Rezaee Pages 83-102
  Introduction

  One of the factors affecting the security of the Iranian Premier League is the contextual factors which are composed of several main factors and some minor factors. The purpose of this study is to prioritize the main contextual factors affecting the security of the Iranian Premier League matches with a hierarchical analysis approach.

  Method

  This was a qualitative-quantitative study. The study population consisted of experts (sport management professors and security forces experts) who were purposefully selected. Data collection tools were semi-structured interviews in qualitative part and paired comparative questionnaire in quantitative part.

  Results

  The findings of the qualitative part of the study showed that causal conditions, contextual / environmental conditions, intervening conditions and strategies are the four main factors affecting the security of Iranian Premier League matches. In the meantime, four sub-factors underlying the applications of new surveillance tools, attention to infrastructure, environmental exploration and protection of hazardous materials were identified. Also, the quantitative findings showed that paying attention to infrastructures with value of 0.316 was more preferable than modern monitoring tools with value of 0.23, exploration of environment with value of 0.225 and protection of hazardous substances with value of 0.196. .

  Conclusion

  Based on the studies done, it is clear that the importance of factors in securing the matches of the Iranian Premier League is not the same so they should not be given equal attention. As a result, it is necessary to focus more on the factors that are important in securing planning.

  Keywords: Security, Sports Events Security, Iranian Football Premier League
 • Jafar Mohammadi *, Lotfali Bakhtiari, Yousef Mohammadi Moghaddam, Gholamreza Shah Mohammadi Pages 101-128
  Methodology

  Research is applied-developmental. The data were collected using quantitative / descriptive-survey method and through the researcher-made questionnaire tool. The statistical population of commanders and managers of FATA and managers of monitoring the clean space of moral security of Pava was in the provincial police command center and was done through relative sampling and selection of 130 people based on Cochran's formula. The validity of the directive was confirmed by logical validity, structural validity and reliability by Cronbach's alpha and randomness through the runtest test, and data analysis was performed by presenting tables.

  Results

  The results showed that there is a significant gap between the components of the current and favorable situation of crime prevention against chastity in cyberspace. The biggest gaps are in the components of advertising surveillance, legal, administrative and judicial prevention problems, business monitoring, monitoring and evaluation of past actions, respectively.

  Conclusion

  Achieving the desired situation of prevention of crimes against chastity requires integrated and coherent measures, planning, improvement and strengthening of measures in effective areas involved in crime inside and outside the organization.

  Keywords: prevention, acts contrary to chastity, Cyberspace, current, desired situation
 • Mustafa Zarei, Saeid Sharifi Rahnmo, Ayatollah Fathi *, Reza Dostdar Pages 129-152
  Introduction

  Today, interpersonal conflict, especially among young people, is considered as a social harm, one of the important indicators of the emergence and spread of violence in society, which occurs among young people and threatens social security and hinders social development. Therefore, the present study aimed to identify the social factors affecting conflict and interpersonal violence among young people with an emphasis on social security.

  Method

  This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature and method of survey and correlation. The target population includes young people aged 30-18 years in Hamadan who using Cochran's formula, the number of samples was 382 people and through random multi-stage cluster sampling method were selected and answered the questionnaire.

  Findings

  Results showed that there is a significant inverse relationship between factors such as the level of interaction with family, interaction with friends, commitment to conventional and conventional goals of society, participation and involvement in daily activities and commitment to social values with the tendency to conflict and interpersonal violence among young people. Furthermore, the regression results also showed that the highest direct ability to predict conflict and interpersonal violence was through the level of commitment to the conventional and conventional goals of society and the lowest was the level of interaction with the family.

  Conclusion

  The phenomenon of conflict and violence in urban communities such as Hamadan are among the harms that are affected by various social factors. Therefore, in the city of Hamadan, it is necessary for these factors to be considered by the executive and responsible bodies so that they can prevent the continuation and intensification of the phenomenon of conflict and violence among the youth by taking appropriate measures, including strengthening social capital and the mentioned factors.

  Keywords: Social Factors, Conflict, Violence, Youth, social security
 • Akbar Kanani *, MohammadTaghi Asar, Shahamat Hoseinian, Mohammad Barani Pages 153-178
  Introduction

  Having a crime prevention model suitable for minors and adolescents, it can help the police to advance one of their goals, which is to crime prevention The purpose of this research is to design a strategic police model for the Prevention of Child and Adolescent Crimes.

  Method

  This study is of a developmental type, and from a methodological perspective, qualitative research and data base technique used to achieve the pattern. The statistical community in this study are experts and activists in the field of prevention of child and adolescent crimes (directors of corrections and training center of tehran province) and senior police officers (honest people and related to crime prevention). With 22 experts by targeted sampling until the answers reach perfectionism were interviewed.

  Findings

  In this study, 290 subcategories and 40 main categories (causal factors 5 categories, axial phenomenon 9 categories, contextual factors 8 categories, interfering factors 9 categories, strategies 4 categories and consequences 5 main categories) were extracted.

  Conclusion

  Police with a process-oriented strategy (organization agility, increase communication, technical and perceptual skills of employees, reduce parallel costs, etc), and with situational strategies (giving more decision-making power to social police officers, confronting conflicting subcultures and sexual dissemination networks in cyberspace, implementation of preventive traffic restrictions, cleaning neighborhoods, disturbed property market disruption, cyberspace control, arrest and detention, crime detection) and with community-based strategies (educational-oriented programs using the capacity of schools, media, religious institutions, etc.) and with a participatory and multidisciplinary prevention strategy (launching a crime prevention monitoring system with a focus on NAJA, collaborate with educational, health, social, religious, judicial institutions, urban planners and technology) can play a key role in Prevention of Child and Adolescent Crimes.

  Keywords: children, adolescents, Crime Prevention, Child, Adolescent Crime Prevention