مقایسه تاثیر رایحه درمانی با مریم گلی و ژل لیدوکائین موضعی بر شدت درد ناشی از ورود کاتترهای عروقی در بیماران تحت همودیالیز

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

یکی از درمان های رایج در مراحل انتهایی نارسایی کلیه، همودیالیز است و ورود مکرر سوزن های عروقی درد قابل ملاحظه ای برای بیمار فراهم می کند. برای کاهش درد از ژل لیدوکایین موضعی و رایحه درمانی به عنوان طب مکمل استفاده می شود. از آن جایی که رایحه درمانی در مقایسه با دارودرمانی عوارض کم تری دارد، پژوهش حاضر با عنوان مقایسه تاثیر رایحه درمانی با مریم گلی و ژل لیدوکایین موضعی بر شدت درد ناشی از ورود سوزن های عروقی در بیماران تحت همودیالیز انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی قبل و بعد بود. نمونه گیری به روش دردسترس بر روی 23 بیمار تحت همودیالیز به صورت خود شاهد در 3 مرحله قبل از مداخله، مداخله با ژل لیدوکایین 2 درصد (2 میلی لیتر یا 2 گرم) در فضایی به وسعت 5 سانتی متر مربع روی محل فیستول و مداخله با 3 قطره از رایحه 10 درصد عصاره برگ مریم گلی انجام شد. شدت درد با مقیاس دیداری درد اندازه گیری و داده ها با نرم افزار آماری 5/14 SPSS و آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین شدت درد بدون مداخله 28/1±09/6 و بعد از استفاده از ژل لیدوکایین موضعی 36/2±30/4 و بعد استفاده از رایحه مریم گلی 98/1±13/4 بود. آزمون تعقیبی حداقل اختلاف معنی دار نشان داد که میانگین شدت درد بدون مداخله با مرحله استفاده از لیدوکایین و رایحه مریم گلی تفاوت معنی داری داشت (001/0<P). تفاوت معنی داری از نظر میانگین شدت درد بین مرحله استفاده لیدوکایین و رایحه مریم گلی وجود نداشت (7/0=P).

استنتاج

رایحه مریم گلی می تواند به اندازه ژل لیدوکایین در کاهش درد موثر باشد و به عنوان راهکاری در کاهش درد قبل از ورود سوزن در همودیالیز پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169281 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.