فهرست مطالب

 • پیاپی 188 (شهریور 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/26
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حنانه روشن بخش، محمود الله دادی سلمانی، مهدی گودرزوند، فرشته پورعبدالحسین* صفحات 1-16
  سابقه و هدف

  پیپرین مهم ترین آلکالویید فلفل سیاه، دارای خواص آنتی اکسیدانی و حفاظتی برای نورون ها است. بنابراین کاندید مناسبی برای مطالعه در مدل های حیوانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس می باشد. در این مطالعه اثر پیش درمانی پیپرین بر حافظه فضایی، شاخص های استرس اکسیداتیو و ترمیم میلین در مدل دمیلیناسیون موضعی بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی موش های صحرایی نر نژاد ویستار با وزن (220-200 گرم) در 4 گروه آزمایشی n=8 مورد مطالعه قرار گرفتند. دمیلیناسیون با تزریق لیزولسیتین  در ناحیهCA1  هیپوکامپ القاء شد. پیپرین از دو هفته قبل از القای دمیلیناسیون با دوز mg/kg5 تا پایان دوره به صورت داخل صفاقی تزریق شد. اثر پیپرین بر حافظه فضایی با تست ماز آبی موریس و بر بیان ژن های iNOS, Hmox-1,  Nrf2و MBP در بافت هیپوکامپ با تکنیک qPCR ارزیابی شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در بافت هیپوکامپ با تست FRAP اندازه گیری شد.

  یافته ها

   پیش درمانی با پیپرین سبب کاهش شاخص زمان و مسافت طی شده و افزایش زمان اقامت در ربع هدف در آزمون ماز آبی شد (0001/0<P). درگروه پیش درمان بیان شاخص استرس اکسیداتیو iNOS نسبت به گروه دمیلیناسیون کاهش یافت. بیان ژن های ,Nrf2 Hmox-1 وMBP درگروه پیش درمان نسبت به بیمار وکنترل، افزایش معنی داری نشان داد (0001/0<P). ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گروه پیش درمان افزایش معنی داری نسبت به گروه بیمار و کنترل داشت (0001/0<P).

  استنتاج

  پیپرین با تقویت سیستم آنتی اکسیدانی و افزایش میلین موجب بهبود اختلال حافظه فضایی ناشی از دمیلیناسیون هیپوکامپ می شود.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، پیپرین، حافظه فضایی، دمیلیناسیون، لیزولسیتین
 • زهره آموزگاری*، مریم چراغ زاده، مژگان نوربهبهانی، نسرین لموچی دلی صفحات 17-25
  سابقه و هدف

  افعی لبیتنا (Vipera lebetina) در مناطق وسیعی از ایران زندگی می کند و زهر آن حاوی انواعی از پروتیینازهای گوناگون است که دارای فعالیت های انعقادی و ضد انعقادی می باشد. از آن جایی که امکان نقش درمانی آنزیم های فیبرینولیتیک در حل شدن لخته های خونی وجود دارد، پژوهش حاضر با هدف جداسازی اجزاء زهر خام و تشخیص فعالیت آنزیمی ضد انعقادی در زهر افعی لبتینای ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی اجزای زهر خام به وسیله کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون روی سفادکس G-100 جداسازی شدند و فعالیت های اندوپپتیداز، آرژنین استر هیدرولاز، انعقادی، ضد انعقادی و فیبرینولیتیک بر روی زهر خام و اجزای جداسازی شده بررسی گردید.

  یافته ها

   زهر خام به وسیله کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون به 5 جزء (PI-PV) جدا شد. 200 میلی گرم زهرخام حاوی 187 میلی گرم پروتیین بوده و از 187میلی گرم پروتیین به کار رفته روی ستون، 7/115 میلی گرم پروتیین بازیابی شد. این زهر حاوی فعالیت انعقادی در غلظت پایین و ضد انعقادی در غلظت بالا بوده و فعالیت اندوپپتیدازی در زهر خام و همه اجزاء آن به جز PV وجود داشت. همچنین فعالیت آرژنین استرهیدرولازی در زهر خام، جزء PI و PII و فعالیت فیبرینولیتیک در زهر خام و فقط در جزء PIII مشاهده گردید.

  استنتاج

  نتایج این مطالعه نشان داد که فراکسیون زهر افعی لبتینای ایران حاوی فعالیت های پروتیولیتیک قوی از جمله فعالیت فیبرینولیتیک می باشد که قادر به لیز مستقیم فیبرین و حل کردن لخته های خونی در شرایط آزمایشگاهی است.

  کلیدواژگان: زهر افعی لبتینا، انعقاد و ضد انعقاد، اندوپپتیداز، آرژنین استراز، فیبرینولیزیز
 • الهام مجیدایی، سیده راحله حسینی طالعی، سپیده غلام نژاد، محمدعلی ابراهیم زاده* صفحات 26-39
  سابقه و هدف

  گیاه فرولا پرسیکا(Ferula persica) به طور سنتی در درمان دیابت و روماتیسم به کار می رود. گزارشی از فعالیت آنتی اکسیدانی این گیاه در دست نیست. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر روش استخراج و قطبیت حلالیت بر محتوای فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه و اندام هوایی این گیاه طراحی شده است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به شکل تجربی انجام شد.گیاه به سه روش، عصاره گیری شد. همچنین بطور متوالی با 4 حلال با قطبیت های متفاوت استخراج شد. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها با سه روش مورد ارزیابی قرار گرفت. محتوای تام فنولی و فلاونوییدی نیز اندازه گیری شد.

  یافته ها

  بالاترین راندمان عصاره گیری مربوط به سوکسله بود. در بدام اندازی رادیکال DPPH عصاره سوکسله اندام هوایی (IC50=279.3±9.0 µg/ml) اختلاف معنی داری با سایر عصاره ها داشت (0001/0< P). عصاره متانولی اندام هوایی در این تست بالاترین اثر را داشت (0012/0< P). در تست قدرت احیاکنندگی، عصاره التراسونیک و سوکسله ریشه بالاترین فعالیت را نسبت به سایر عصاره ها نشان دادند (0044/0< P). عصاره متانولی اندام هوایی بالاترین فعالیت را در این تست داشت. عصاره ها فعالیت بالایی در تست بدام اندازی نیتریک اکساید نشان ندادند. IC50 برای عصاره اولتراسونیک اندام هوایی µg/ml 7/159 بود (0001/0< P). IC50 برای عصاره اتیل استات اندام هوایی µg/ml 2/441 بود که از تمامی عصاره ها فعالیت بالاتری داشت (0001/0< P).

  استنتاج

  نتایج به وضوح نشان داد که استفاده روش استخراج تاثیر زیادی بر فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای تام فنلی دارد. اتیل استات و n- بوتانول برای استخراج ترکیبات فنلی مناسب تر هستند. ماسیراسیون بعنوان موثرترین روش برای استخراج ترکیبات فنلی برگزیده شد.

  کلیدواژگان: کما، فرولا پرسیکا، روش استخراج، آنتی اکسیدان، فنل، فلاونوئید
 • فهیمه طاحونه یان گل خطمی*، زهرا عابدیان، احمد امامی، حبیب الله اسماعیلی صفحات 40-52
  سابقه و هدف

  دیسمنوره دربیش از50 درصدموارد بانشانه های سیستمیک مانند تهوع واستفراغ ، سردردو.. همراه است،که سبب اختلال در کارو روابط اجتماعی زنان می شود. با توجه به خاصیت ضدالتهابی رزماری، این پژوهش با هدف مقایسه تاثیرکپسول رزماری و مفنامیک اسید برعلایم همراه با دیسمنوره اولیه انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 82 دانشجوی دارای دیسمنوره اولیه که علایم سیستمیک همراه داشتند در دانشگاه آزاد مشهد انجام شد. افراد دارای دیسمنوره متوسط وعلایم همراه طی دو سیکل بررسی شدند. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه رزماری (45 نفر) و مفنامیک اسید (45 نفر) تخصیص یافتند. در سه روزاول دوسیکل، هر 8 ساعت 250 میلی گرم از هردارو را دریافت کردند. جهت ارزیابی درد ازابزارمقیاس دیداری درداستفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS24 استفاده گردید و 05/0>P معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در دو سیکل مداخله نسبت به دو سیکل پایه میانگین نمره شدت درد درگروه رزماری96/10±81/16 و مفنامیک اسید 80/12± 45/18 کاهش یافت و درهرگروه اختلاف معنی داری را نشان دادند (001/0>P)، اما بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0<P). علایم همراه از نظر تهوع درسیکل اول (01/0=P) و در سیکل دوم (02/0=P) و بی حوصلگی در سیکل اول (02/0=P) و در سیکل دوم (01/0=P) اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه نشان داد، ولی علایم دیگر شامل سردرد، استفراغ و... اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0<P).

  استنتاج

  رزماری مانند مفنامیک اسید درکاهش میزان درد موثر بود وعلایم همراه مانند بی حوصلگی و تهوع را کاهش داد. داروهای گیاهی عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارند، لذا رزماری می تواند جایگزین مناسبی برای مفنامیک اسید در دیسمنوره باشد.

  کلیدواژگان: دیسمنوره، قاعدگی دردناک، رزماری، مفنامیک اسید
 • بهاره نیک رفتار، مهدی بصیری مقدم، محمد مجلی* صفحات 53-61
  سابقه و هدف

  یکی از درمان های رایج در مراحل انتهایی نارسایی کلیه، همودیالیز است و ورود مکرر سوزن های عروقی درد قابل ملاحظه ای برای بیمار فراهم می کند. برای کاهش درد از ژل لیدوکایین موضعی و رایحه درمانی به عنوان طب مکمل استفاده می شود. از آن جایی که رایحه درمانی در مقایسه با دارودرمانی عوارض کم تری دارد، پژوهش حاضر با عنوان مقایسه تاثیر رایحه درمانی با مریم گلی و ژل لیدوکایین موضعی بر شدت درد ناشی از ورود سوزن های عروقی در بیماران تحت همودیالیز انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی قبل و بعد بود. نمونه گیری به روش دردسترس بر روی 23 بیمار تحت همودیالیز به صورت خود شاهد در 3 مرحله قبل از مداخله، مداخله با ژل لیدوکایین 2 درصد (2 میلی لیتر یا 2 گرم) در فضایی به وسعت 5 سانتی متر مربع روی محل فیستول و مداخله با 3 قطره از رایحه 10 درصد عصاره برگ مریم گلی انجام شد. شدت درد با مقیاس دیداری درد اندازه گیری و داده ها با نرم افزار آماری 5/14 SPSS و آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین شدت درد بدون مداخله 28/1±09/6 و بعد از استفاده از ژل لیدوکایین موضعی 36/2±30/4 و بعد استفاده از رایحه مریم گلی 98/1±13/4 بود. آزمون تعقیبی حداقل اختلاف معنی دار نشان داد که میانگین شدت درد بدون مداخله با مرحله استفاده از لیدوکایین و رایحه مریم گلی تفاوت معنی داری داشت (001/0<P). تفاوت معنی داری از نظر میانگین شدت درد بین مرحله استفاده لیدوکایین و رایحه مریم گلی وجود نداشت (7/0=P).

  استنتاج

  رایحه مریم گلی می تواند به اندازه ژل لیدوکایین در کاهش درد موثر باشد و به عنوان راهکاری در کاهش درد قبل از ورود سوزن در همودیالیز پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: درد، مریم گلی، همودیالیز، رایحه درمانی، ژل لیدوکائین، کاتتر های عروقی
 • کامران بابایی، محمدرضا فیروزکوهی*، عبدالغنی عبدالهی محمد صفحات 62-71
  سابقه و هدف

  بیماری تالاسمی یک کم خونی ارثی مزمن است که بیمار را در تمام طول عمر به دلیل اقدامات درمانی مانند ترانسفوزیون خون دچار مشکلات روحی روانی می کند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بازی های دیجیتالی توسط گوشی هوشمند بر اضطراب، افسردگی و خستگی بیماران تلاسمی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، 36 نفر بیمار تالاسمی تحت درمان در زابل در سال 1398بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، بیماران تحت تاثیر بازی درمانی بوسیله گوشی همراه در طی جلسات ترانسفوزیون خون به مدت 28-21روز قرار گرفتند. میزان اضطراب، افسردگی و خستگی به وسیله پرسشنامه استاندارد اضطراب اسپیل برگر، پرسشنامه افسردگی زونگ و پرسشنامه چند بعدی خستگی بعد از یک ماه سنجش شد. سپس داده ها توسط SPSS-22 آنالیز شد.

  یافته ها

   نتایج مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای اضطراب از (89/5)88/47 به (12/6)66/37، افسردگی از (73/4)77/46 به  (13/6)61/37 و خستگی از (73/6)33/61 به (34/9) 33/47 در گروه مداخله با (001/0≤P) بعد از انجام مداخله، نسبت به گروه کنترل که میانگین و انحراف معیار اضطراب از (41/9) 38/47 به (16/8) 00/47 و افسردگی از (55/8) 83/46 به (55/5) 88/44 و خستگی از (28/14) 61/59 به (81/9) 05/57 رسید، معنی دار شد.

  استنتاج

  نتایج این مطالعه تاثیر بازی های دیجیتالی را در بهبود اضطراب، افسردگی و خستگی بیماران تایید کرد. بنابراین می توان این روش را به عنوان یکی از روش های غیردارویی بهبود این مشکلات در بیماران تالاسمی توصیه نمود.

  کلیدواژگان: تالاسمی، گوشی هوشمند، بازی درمانی، اضطراب، افسردگی، خستگی
 • عیسی ریاحی، مسعود بهرامی، فریدونی*، رحمت الله جوکار صفحات 72-80
  سابقه و هدف

  شکستگی های سوپراکوندیلار استخوان بازو در کودکان شایع بوده و شیوه های جراحی مختلفی برای آن وجود دارد. این مطالعه، بمنظور مقایسه نتایج درمانی به روش جراحی باز با رویکرد خارجی و خلفی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی بر روی200 کودک مبتلا به شکستگی سوپراکندیلار بازو با سن کم تر از10 سال،که طی سال های 97-1393 به بیمارستان شهید بهشتی بابل مراجعه و تحت عمل جراحی به روش خارجی و خلفی قرار گرفتند، انجام شد. اطلاعات شامل سن، جنس، علت شکستگی، نوع شکستگی، سمت شکستگی، دامنه حرکت مفصل آرنج در هفته هشتم بعد از عمل و بررسی رادیوگرافی، در دو گروه مقایسه شد.

  یافته ها

  از 200 کودک، 98 نفر (8/48 درصد) تحت جراحی با رویکرد خارجی و 102 نفر (2/51 درصد) با رویکرد خلفی قرار داشتند. سن، جنس، سمت درگیری و غالب بودن دست درگیر بین دو روش، تفاوت معنی داری نداشت (05/0<P). در بررسی دامنه حرکت، زاویه حمل، فلکشن و اکستنشن سمت آسیب دیده تفاوت معنی داری بین دو رویکرد مشاهده نشد. در مقایسه بین دست آسیب دیده و سالم دررویکرد خارجی دامنه حرکت (27/3±45/152 در مقابل 50/4±61/143)، زاویه حمل (72/1±98/11 در مقابل 75/2±44/11)، فلکشن (30/3±91/141 در مقابل 85/4±35/134) واکستنشن آرنج (69/1±60/10 در مقابل 35/2±9) در دست آسیب دیده کم تر بود (001/0<P). در مقایسه متغیرهای بالینی و رادیولوژی بین دست آسیب دیده و سالم در رویکرد خلفی دامنه حرکت (64/3±78/152 در مقابل 39/4±39/144)، زاویه حمل (47/1±04/12 در مقابل 83/1±62/11)، فلکشن (33/3±54/142 در مقابل 36/4±41/135) و اکستنشن آرنج
  (81/1± 14/10 در مقابل 07/2±89/8) در دست آسیب دیده کم تر بود (001/0<p).

  استنتاج

  درمان شکستگی های سوپراکندیلار بازو با دو روش خارجی و خلفی از نظر شاخص های بالینی و رادیولوژیک و عوارض مختلف با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند.

  کلیدواژگان: شکستگی، جراحی، سوپراکندیلار بازو، کودکان، رویکرد لترال، رویکرد خلفی
 • نرجس جعفری، فروغ السادات حسینی مقدم امامی*، محمدمهدی ناصحی صفحات 81-88
  سابقه و هدف

  شناسایی عوامل پیش بینی کننده عود تشنج کمک شایانی در کنترل بهینه بیماری و جلوگیری از عود تشنج در بیماران است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین فاکتورهای خطر عود تشنج در کودکان کمتر از 14 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) در شهر تهران بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش تحلیلی- مقطعی پرونده بیمارانی که در بازه زمانی تیر ماه 1395 تا آذر ماه 1396 به دلیل تشنج در بخش اعصاب کودکان بیمارستان امام حسین (ع) در شهر تهران بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران از پرونده ها استخراج و در برگه های اطلاعاتی مخصوص هر بیمار ثبت شد. عود یا عدم عود تشنج در این بیماران بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده و یا بر اساس پیگیری، تعیین و زمان عود در برگه های اطلاعاتی ثبت شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   210 بیمار با میانگین سنی 79/46±40/62 ماه که 53 درصد از آنها مذکر بودند، وارد پژوهش شدند. در 81 بیمار عود تشنج مشاهده شد. در 45 بیمار از بیماران گروه عود تشنج و در 101 بیمار از بیماران گروه بدون عود، نوع تشنج تونیک- کلونیک بوده است. 7/45 درصد از بیماران گروه عود تشنج و 5/15 درصد از بیماران گروه بدون عود تکامل غیرطبیعی داشتند. سن بارداری و وجود اختلال در نخستین EEG بیمار به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده عود تشنج شناسایی شدند.

  استنتاج

  ضروری است که در بیماران با سن بارداری پایین و EEG دارای اختلال، اقدام لازم در جهت درمان پیشگیرانه صورت گیرد تا از بروز تشنج های بعدی و عوارض حاصل از آن جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: تشنج، عود، ریسک فاکتور، کودکان
 • مریم اسدی جویباری، حمیدرضا گلی* صفحات 89-99
  سابقه و هدف

  شیوع مقاومت های آنتی بیوتیکی آسینتوباکتر بومانی در سراسر جهان در حال افزایش است و مشکلات بالینی قابل توجهی را ایجاد می کند. این مطالعه به منظور تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های آسینتوباکتر بومانی جدا شده از بخش های مختلف بیمارستان های شهر ساری انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر روی 100 ایزوله بالینی آسینتو باکتربومانی در بیمارستان های شهر ساری در سال 1397 انجام شده است. ایزوله های بالینی توسط آزمون های بیوشیمیایی مورد تعیین هویت قرار گرفتند، در حالیکه شناسایی ژن blaOXA-51 برای تایید نهایی ایزوله ها به روش PCR انجام شد. در نهایت الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها به روش دیسک آگار دیفیوژن بررسی شد و داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون Chi-square آنالیز شدند.

  یافته ها

  در بین 100 جدایه بالینی آسینتوباکتر بومانی، کم ترین میزان مقاومت (75 درصد) نسبت به ایمی پنم و بیش ترین میزان مقاومت (100 درصد) نسبت به سیپروفلوکساسین مشاهده شد. میزان مقاومت نسبت به مروپنم، دوری پنم، لووفلوکساسین، سفوتاکسیم، سفتازیدیم، سفپیم، پیپراسیلین، پیپراسیلین/تازوباکتام و تریمتوپریم/سولفامتوکسازول، بترتیب 97، 96، 93، 93، 76، 92، 86، 78 و 92 درصد بود. در این مطالعه، بیش ترین و کم ترین موارد ایزوله های MDR و XDR، به ترتیب مربوط به نمونه های ادرار و خون بود، در حالیکه بیش ترین و کم ترین موارد MDR و XDR به لحاظ بخش بستری، به ترتیب مربوط به بخش ICU و جراحی بود.

  استنتاج

  با توجه به شیوع بالای ایزوله های مقاوم به چند دارو، ضرورت انجام آنتی بیوگرام قبل از تجویز آنتی بیوتیک و مصرف درست آنتی بیوتیک ها در مورد عفونت های ناشی از آسینتوباکتر بومانی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آسینتوباکتر بومانی، مقاومت آنتی بیوتیکی، MDR، XDR
 • ندا فرزادی، ابراهیم صالحی فر، لطف الله داوودی، حمیده عباسپور کاسگری* صفحات 100-106
  سابقه و هدف

  هدف از انجام این مطالعه بررسی الگوی مصرف منطقی ایمی پنم و تعیین نقش مداخلات داروساز در مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه توصیفی تحلیلی شامل دو بخش گذشته نگر (بدون مداخلات داروساز) و حال نگر (همراه با مداخلات داروساز) بود که به هدف بررسی الگوی مصرف ایمی پنم وبررسی نقش مداخلات داروسازدر سال 97-98 بر روی 59 بیمار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام سجاد رامسر طراحی شد. دوز مصرفی، طول مدت مصرف و تنظیم دوز دارو در نارسایی کلیوی توسط داروساز ثبت و با پروتکل های استاندارد مقایسه شد.

  یافته ها

   در مجموع 59 بیمار در کل دو فاز وارد مطالعه شدند. متوسط سن بیماران (12/16±89/69) سال بود و 29 بیمار مرد بودند. شایع ترین مورد مصرف ایمی پنم در پنومونی (54 درصد) و بیش ترین مورد مصرف آن در بخش داخلی بود (28/67 درصد) و بیش ترین تجویز هم توسط متخصص عفونی صورت گرفته بود (65 درصد). دوز متوسط مصرف دارو در فاز گذشته نگر و حال نگر به ترتیب در 65 و 85 درصد موارد طبق پروتکل و صحیح تجویز شد. طول مدت مصرف دارو به ترتیب در فاز گذشته نگر و حال نگر در 45 و 65 درصد موارد صحیح بود. تنظیم دوز دارو در بیماران با نارسایی کلیوی در فاز گذشته نگر و حال نگر به ترتیب در 60 و 90 درصد موارد صحیح انجام شده که از نظر آماری این تفاوت ها در دو فاز مطالعه معنادار بود (001/0< P).

  استنتاج

  نقش داروساز در مطالعات ارزیابی مصرف دارو (DUE) در جهت مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها و در نتیجه کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های عفونی بسیار کلیدی است.

  کلیدواژگان: ارزیابی الگوی مصرف دارو، ایمی پنم، داروساز بالینی، مداخلات
 • مونا علیمحمدی*، سپیده دادگر، زهرا مردان شاهی، محمود موسی زاده، مهدی آریانا، فرهاد ثبوتی صفحات 107-115
  سابقه و هدف

  از اجزای مهم تشخیص و طرح درمان در ارتودنسی، بررسی عملکرد تنفسی بیمار است. عملکرد تنفسی تحت تاثیر ابعاد فضاهای هوایی می باشد. در مطالعه حاضر، این ابعاد در بین بیماران با الگوهای متفاوت اسکلتال مقایسه شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه ی مقطعی توصیفی- تحلیلی با بررسی سفالوگرام بیماران مراجعه کننده به کلینیک ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی ساری در سال 95-96 انجام شد. تعداد 144 سفالوگرام پس از ترسیم، بر اساس زاویه ANB برای سه گروه 48 تایی اکلوژن کلاس 1، 2 و 3 در نظر گرفته شدند. ابعاد عمقی فضاهای نازوفارنژیال، اروفارنژیال و هایپوفارنژیال اندازه گیری و مقایسه شدند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 آنالیز شدند.

  یافته ها

   بیشترین میانگین ابعاد فضاهای نازوفارنژیال، اروفارنژیال و هایپوفارنژیال به ترتیب مربوط به کلاس 1 (25/21 میلی متر)، 3 (49/10 میلی متر) و سه (89/15 میلی متر) بود. تفاوت معنی داری از نظر ابعاد فضای نازوفارنژیال بین کلاس 1 و 2 مشاهده نشد (108/0= P). در مقایسه های بین کلاس 1 و 3 و همچنین کلاس 2 و 3، این گروه ها در میانگین ابعاد هر سه فضای اشاره شده، تفاوت معنی داری داشتند (05/0< P).

  استنتاج

  اندازه راه هوایی بین انواع کلاس های مال اکلوژن ساجیتال متفاوت به نظر می رسد. ابعاد نواحی اروفارنکس و هایپوفارنکس با افزایش زاویه ANB، کاهش می یابد؛ ولی در ناحیه نازوفارنکس، اندازه راه هوایی با تغییر زاویه ANB تناسب نداشته و در افراد با اکلوژن کلاس یک بیش تر است.

  کلیدواژگان: راه هوایی، فضای حلقی، مال اکلوژن، سفالومتری
 • تقی باهو طرودی، رضا یوسفی سعیدآبادی*، سعید صفاریان صفحات 116-124
  سابقه و هدف

  تربیت دانش آموختگان توانمند، متعهد و پاسخگو به نیازهای بیماران و نظام سلامت را می توان به عنوان مهم ترین رسالت دانشگاه های علوم پزشکی کشور برشمرد. هدف کلی، بررسی تاثیر اساتید پیشرو و آموزش پاسخگو بر توسعه دانشگاه نسل سوم به منظور ارایه مدل در دانشگاه است.

  مواد و روش ها

   این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 465 نفر تشکیل دادند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 242 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه اساتید پیشرو با 97 سوال، پرسش نامه آموزش پاسخگو با 35 سوال و پرسش نامه توسعه دانشگاه نسل سوم گیب (2012) با 108 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه اساتید پیشرو 94/0، آموزش پاسخگو 85/0 و توسعه دانشگاه نسل سوم 91/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نقش اساتید پیشرو (0001/0=P) و آموزش پاسخگو (0001/0=P) بر توسعه دانشگاه نسل سوم در دانشگاه علوم پزشکی مازندران مثبت و معنی دار می باشد و اساتید پیشرو با ضریب استاندارد (462/0) نقش بیش تری بر توسعه دانشگاه نسل سوم دارد. همچنین مدل ارایه شده نیز دارای برازش مناسب می باشد.

  استنتاج

  پژوهش می تواند چشم انداز جدیدی در راستای تغییر سیاست های کلی مدیران دانشگاه در راستای بازبینی برنامه های توانمندسازی اساتید ایجاد کند.

  کلیدواژگان: اساتید پیشرو، آموزش پاسخگو، دانشگاه نسل سوم
 • حسین محسنی پویا، ابوالحسن نقیبی*، یدالله جنتی، علی قائمیان صفحات 125-131
  سابقه و هدف

  حمایت اجتماعی، مهم ترین ویژگی است که علاوه بر خنثی سازی و تاثیر بر فشارهای روانی، می توانند نقش مهمی درایجاد، حفظ و ارتقای سلامتی ایفا نمایند. ازاین رو توجه به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، اهمیت بسیار می یابد. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و مولفه های سبک زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام شده است.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که برروی بیماران مبتلا انفارکتوس میوکارد در سال 1398 انجام شد. دراین مطالعه 176 نفراز بیماران به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه استاندارد سبک زندگی و حمایت اجتماعی فلیپس بود. جمع آوری داده ها براساس اطلاعات پرونده و از طریق مصاحبه مستقیم با بیماران انجام شد.

  یافته ها

   میانگین نمره حمایت اجتماعی و سبک زندگی در این بیماران به ترتیب31/0 ±32/ 18 و01/7 ±47/147 بود. نتایج مطالعه نشان داد که حمایت اجتماعی با مولفه های فعالیت فیزیکی (31/0=r و 001/0>P)، رشد معنوی (29/0=r و 001/0>P) و ارتباطات بین فردی (26/0=r و 001/0>P) سبک زندگی بیماران ارتباط آماری معنی داری دارد.

  استنتاج

  حمایت اجتماعی از بیماران، خصوصا در بیماران قلبی می تواند بر ارتباطات بین فردی، رشد معنوی و فعالیت فیزیکی تاثیرگذار باشد. بنابراین خانواده، دوستان، ارایه دهندگان خدمات درمانی و سایرین بایستی در زمینه حمایت هر چه بیش تر از بیماران قدم بر دارند.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، سبک زندگی، سکته قلبی
 • محمد سازگار، محمد بهبهانی نیا، تورج اسدی، بهکام رضایی مهر، جابر موسوی، حامد امینی آهی دشتی* صفحات 132-137
  سابقه و هدف

  سندرم اسکروتوم حاد یکی از شکایات مراجعه کنندگان به بخش اورژانس می باشد که علل متعددی دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین علل و علایم درد حاد اسکروتوم در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مراکز آموزشی- درمانی مازندران (1395-1390) انجام شد.

  مواد و روش ها

   این یک پژوهش توصیفی مقطعی است که تمامی بیمارانی که با سندرم اسکروتوم حاد از سال 1390 تا 1395 به بخش اورژانس مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران مراجعه نمودند، وارد  مطالعه شدند.اقدامات تشخیصی و درمانی و اطلاعات بالینی و پاراکلینیکی بیماران ثبت شد و نتایج با آزمون آماری کای 2 و t ارزیابی شد.

  یافته ها

   205 بیمار وارد مطالعه شدند که میانگین سنی آن ها 34/17± 10/34 سال بود. تعداد بیماران با تشخیص نهایی تورشن بیضه 60 نفر (3/29 درصد)، اپیدیدیم ارکیت 63 نفر (7/30 درصد)، هرنی اینگوینال 69 نفر (7/33 درصد)، واریکوسل 11 نفر (4/5 درصد) و تورشن آپاندیس بیضه 2 نفر (1/2 درصد) بود. در تورشن بیضه، درد بیش تر ناگهانی بوده (9/23 درصد) و مدت زمان شروع علایم تا حضور در اورژانس با 38/4±62/3 ساعت، بسیار کم تر ازسایر علل بوده است. تشخیص قطعی علت سندرم اسکروتوم حاد و علایم سونوگرافی در تورشن بیضه در 7/91 درصد و در اپیدیدیم ارکیت در 8/96 درصد و در هرنی 7/95 درصد و در واریکوسل 5/54 درصد موارد یکسان بود.

  استنتاج

  یافته هایی نظیر سن کم تر، مدت زمان درد، درد ناگهانی و رفلکس کرماستر در افتراق تورشن بیضه از سایر علل سندرم اسکروتوم حاد کمک کننده است. سونوگرافی از بیضه باید به عنوان اصلی ترین اقدام تشخیصی سندرم اسکروتوم حاد هرچه سریع تر انجام گیرد.

  کلیدواژگان: سندرم اسکروتوم حاد، بخش اورژانس، سونوگرافی
 • حمزه حسینی*، لیلا احمدی صفحات 138-143
  سابقه و هدف

  یکی از شایع ترین مشکلات تحصیلی، ناتوانی یادگیری ریاضی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت مدیریت استرس مادران، بر بهبود مهارت حل مساله دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی بود.

  مواد و روش ها

   این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل 30 دانش آموز دختر مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی در شهرستان قایمشهر و در پایه سوم و چهارم ابتدایی در مدت یک سال تحصیلی بود. مدارس و کلاس ها به صورت خوشه ای انتخاب شده و در مرحله پایانی دانش آموزان با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش گمارده شدند. برای تعیین نمونه های دارای اختلال یادگیری ریاضی از DSM-IV-TR و آزمون کی مت و تست هوش ریون استفاده و برای جمع آوری داده ها از 28-GHQ و خرده آزمون حل مساله آزمون کی مت استفاده شد. برای هردوگروه دانش آموزان، 14 جلسه آموزش فراشناختی حل مساله طی 5 هفته و همزمان برای مادران دانش آموزان گروه آزمایش، 8 جلسه آموزش مهارت مدیریت استرس طی 4 هفته ارایه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده و در سطح معناداری 01/0 بررسی شده است.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که در هر دو گروه، دانش آموزان پیشرفت خوبی در بهبود مهارت حل مساله داشتند ولی دانش آموزانی که مادران آن ها تحت آموزش مهارت مدیریت استرس بودند، پیشرفت بیش تری داشتند (001/0 > P).

  استنتاج

  این نتایج حاکی از آن است که آموزش مدیریت استرس مادران تاثیر قابل توجهی در بهبود مهارت حل مساله دانش آموزان دارد.

  کلیدواژگان: اختلال یادگیری ریاضی، مهارت مدیریت استرس، حل مساله، مادر، کودک
 • فتح الله غلامی بروجنی*، سیده فاطمه موسوی، هادی نیک نژاد صفحات 144-150
  سابقه و هدف

  آلودگی سواحل شنای استان های شمالی باعث ایجاد مشکلات بهداشتی در سال های اخیر شده است. شهرستان محمودآباد به دلیل داشتن طولانی ترین خط ساحلی کشور در معرض این خطرات است. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت میکروبی آب سواحل شنای شهرستان محمودآباد در سال 1398 انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، نمونه های آب سواحل شنای شهرستان محمودآباد از 15نقطه ی مختلف در سال 1398 (ماهیانه) جمع آوری گردید و مطابق شرایط استاندارد، آزمایشات میکروبی برای گروه کلیفرم و انتروکوک های روده ای انجام شد. آنالیز توصیفی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.

  یافته ها

   میانگین تعداد کلیفرم کل در تمامی ایستگاه های نمونه برداری در فصول تابستان، پاییز و زمستان بیش از MPN/100ml (Most Probable Number/100ml) 1000 در هر 100 میلی لیتر بوده است. میانگین انتروکوک های روده ای در اکثر ایستگاه ها در تمام فصول بالاترین سطح را داشته است. سایر ایستگاه ها از نظر کیفیت میکروبی گروه کلیفرم مدفوعی در حد استاندرد کیفی سواحل شنا بوده است.

  استنتاج

  نتایج حاکی از آن است که کیفیت میکروبی سواحل شنای شهرستان محمودآباد از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده است و می تواند خطراتی برای سلامت شناگران و مسافران داشته باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت میکروبی آب، کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی، انتروکوک های روده ای، سواحل شنا
 • نرجس هوشیاری، فاطمه شاکری، اعظم حدادی کوهسار* صفحات 151-156

  آنومالی دندانی در تعداد، اندازه و شکل، ممکن است در طول مرحله شکل گیری- تمایز جوانه دندانی اتفاق افتد. ژمیناسیون و فیوژن معمولی ترین نوع آنومالی ها هستند. ژمیناسیون به صورت دو تاج متصل شده به هم و به طور معمول با یک ریشه نشان داده می شود. این گزارش مورد، درمان ریشه دندان لترال ماگزیلا با آنومالی ژمیناسیون در یک خانم 15 ساله را توضیح می دهد که براساس یافته ها، پالپیت برگشت ناپذیر با پری اپیکال نرمال تشخیص داده شد. در معاینه بالینی، پوسیدگی عمیق پالاتالی یافت شد و تورم و فیستولی وجود نداشت. در لمس و دق هیچ حساسیتی ذکر نشد و بعد از انجام درمان ریشه، علایم بیمار بر طرف گردید.

  کلیدواژگان: آنومالی های تکاملی، ژمیناسیون، درمان کانال ریشه
 • رزیتا داودی، محمود محمدزاده شبستری، شاپور بدیعی اول، سید جواد حسینی، گلناز صبوری، آزاده سلطانی فر*، الهه غایبی، مریم زارع حسینی، محبوبه اسدی، جواد محمودی فتح آبادی، محمد رضا قفقازی صفحات 157-175
  سابقه و هدف

  با توجه به شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، شیوع عوامل خطر سریعا در این مناطق در حال افزایش است و لذا قسمت اعظم بار جهانی بیماری ایسکمیک قلبی در حال حاضر در کشورهای با درآمد کم و متوسط اتفاق می افتد. بنابراین وجود یک راهنمای بالینی یکپارچه و موثر برای بیماران آنژین صدری پایدار به شدت احساس می شود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری به منظور استخراج راهنماهای بالینی موجود در زمینه آنژین صدری پایدار، پایگاه های اطلاعاتی و وب گاه های مرتبط، مورد جستجو قرار گرفتند. پس از بررسی کیفیت و نقد راهنماهای بالینی بر پایه سیستم امتیازدهی Agree (Appraisal of guidelines for research and evaluation in Europe) سه راهنمای بالینی انتخاب شدند. در نهایت راهنمای بومی، پس از جمع بندی، قضاوت و اجماع اعضای پانل تخصصی و در قالب مرور مقالات، همراه با شواهد و توصیه ها تدوین شدند.

  یافته ها

   نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در قالب توصیه های بالینی ارایه شد. به عنوان مثال طب سوزنی نباید به هدف بهبود سمپتوم ها یا کاهش خطر قلبی عروقی در بیماران بیماری ایسکمیک قلبی پایدار (SIHD) استفاده گردد.

  استنتاج

  با توجه به تعداد 92 توصیه در این گایدلاین و بومی سازی آن در جمعیت ایرانی، این راهنمای بالینی و توصیه های آن می تواند در استانداردسازی خدمات، غربالگری، ارجاع، تشخیص، درمان و پیگیری بیماران آنژین پایدار موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: آنژین صدری پایدار، راهنمای بالینی، بومی شده
 • شوکوو والری آندزروویچ*، نفدووا الیزاوتا آندرونا صفحات 176-184

  بررسی شواهد موجود تا به امروز اثر بخشی چندین ونوتونیک را در بهبود علایم بعد از عمل جراحی مانند خونریزی، درد و غیره را نشان می دهد. در این مطالعه مروری نقلی برای شناسایی مطالعات مربوطه منتشر شده در سال های 2020-2000 از پایگاه داده های Google Scholar، PubMed و Cochrane Library استفاده شد. مطالعات شامل کارآزمایی هایی برای ارزیابی اثربخشی فلبوتونیک در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن وریدی و سایر بیماری های وریدی یا آسیب های آن بودند. شواهد حاکی از برتری عوامل فلبوتونیک نسبت به دارونما و درمان های کنترل در علایم شایع بعد از فلبکتومی، پیوند بای پس عروق کرونر و سایر مداخلات هستند. کاهش قابل توجهی از علایم بعد از عمل، از جمله شدت درد در اکثر بیماران تحت درمان با ونوتونیک ها گزارش شده است. هیچ عارضه جانبی با مصرف داروهای فلبوتونیک مشاهده نشده است، با این وجود انجام مطالعات دقیق تر برای حمایت از این نتیجه گیری ضروری است.

  کلیدواژگان: ونوتونیک، مراقبت های بعد از عمل، خونریزی، ادم، نارسایی وریدی
 • سید حمید ذوالجلالی مقدم*، رضا شمس آبادی، حامد غفاری، سید ربیع مهدوی، حمیدرضا باغانی صفحات 185-200

  سرطان پستان به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در زنان، اهمیت زیادی دارد. بنابراین تشخیص و درمان زودهنگام آن به خصوص با استفاده از تکنولوژیهای جدید، نقش به سزایی در مدیریت صحیح این بیماری خواهد داشت. پرتودرمانی یکی از گزینه های اصلی برای معالجه و مدیریت سرطان پستان می باشد. امروزه از تکنولوژی چاپ سه بعدی، برای نمونه سازی سریع اشیاء با کیفیت بالا، استفاده می شود، به طوریکه این فناوری در حوزه های پزشکی نوین، به ویژه در جراحی، پرتودرمانی، رادیولوژی و غیره نقش مهمی ایفا می کند. مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می دهد این تکنولوژی، نقش امیدوار کننده ای در بهبود روش های پرتودرمانی سرطان پستان داشته است. این مطالعه به کاربردهای این تکنولوژی برای درمان سرطان پستان توسط بیم های الکترونی و فوتونی مگا ولتاژ، می پردازد. این کاربردها شامل بولوس، اپلیکاتورها، وسایل ثابت کننده پرتودرمانی در حین عمل و جبران کننده ها می باشند.

  کلیدواژگان: تکنولوژی چاپ سه بعدی، پرتودرمانی، سرطان پستان، بولوس، اپلیکاتور، ثابت کننده، جبران کننده
|
 • Hannaneh Roshanbakhsh, Mahmoud Elahdadi Salmani, Mahdi Goudarzvand, Fereshteh Pourabdolhossein* Pages 1-16
  Background and purpose

  Piperine as the main alkaloid of black pepper has antioxidant and neuroprotective properties, so, it is an appropriate candidate to be studied in animal models of multiple sclerosis. This research aimed at investigating the effect of pretreatment with piperine on spatial memory, oxidative stress, and myelin repair gene markers in local demyelination model.

  Materials and methods

  Adult male Wistar rats (200–220 g) were studied in four experimental groups (n=8 per group). Demyelination was induced by bilateral injection of lysolecithin (LPC) into the CA1 region of the hippocampus. Piperine was injected intraperitoneally at 5 mg/kg for two weeks before induction of demyelination until the end of the experiment. The effect of piperine on spatial memory was assessed by Morris water maze. The gene expression analysis on iNOS, Nrf2, HO1, and MBP was done using qPCR. Total antioxidant capacity in the hippocampal tissue was measured by FRAP biochemical assay.

  Results

  Pretreatment with piperine significantly reduced escape latency and swimming distance and increased time spent in target quadrant in Morris water maze test (P<0.0001) . In the Piperine pretreatment group, the expression level of iNOS was significantly lower than that in the LPC group. But the expression levels of Nrf2, Hmox-1 and MBP significantly increased in piperine pretreated group compared to LPC and control groups (P<0.001). Total antioxidant capacity of tissue in piperine pretreated group was more than that in the LPC group and controls (P<0.0001).

  Conclusion

  Piperine improved spatial memory impairment induced by hippocampal demyelination through enhancing antioxidant defense and myelin repair.

  Keywords: multiple sclerosis, piperine, spatial memory, demyelination, lysolecithin
 • Zohreh Amoozgari*, Maryam Cheraghzadeh, Mozhgan Noorbehbahani, Nasrin Lamuchi Deli Pages 17-25
  Background and purpose

  Vipera lebetina lives in different areas in Iran, and its venom contains a variety of proteins with coagulant and anticoagulant activities. Fibrinolytic enzymes could have a therapeutic role in dissolution of blood clots, so, this study aimed at separating the venom components of Iranian V. lebetina and detecting its anticoagulant activity.

  Materials and methods

  In this experimental study, crude venom components were isolated by gel filtration chromatography on sephadex G-100. We investigated the endopeptidase, arginine ester hydrolase, coagulant, anticoagulant, and fibrinolytic activities in crude venom and separated fractions.

  Results

  The crude venom was separated into five fractions (PI-PV). 200 mg of crude venom contained 187 mg protein and 11.75 mg protein was recovered from 187 mg protein used on the column. The venom showed coagulant activity at low concentrations and anticoagulant activity at high concentrations. Endopeptidase activity was detected in crude venom and all fractions except PV. Also, arginine ester hydrolase activity was seen in crude venom, PI, and PII. Fibrinolytic activity was found in crude venom and only in PIII.

  Conclusion

  According to this study, the venom of Iranian V. lebetina has strong proteolytic activities including fibrinolytic that dissolve blood clots by lysis fibrin directly in laboratory conditions.

  Keywords: Vipera lebetina venom, coagulant activity, anticoagulant activity, endopeptidase, arginine esterase, fibrinolysis
 • Elham Majidaee, Seyyedeh Raheleh Hosseyni Talei, Sepideh Gholamnezhad, MohammadAli Ebrahimzadeh* Pages 26-39
  Background and purpose

  Ferula persica is traditionally used in treatment of diabetes and rheumatism. There is no report on antioxidant activity of this plant. This investigation was designed to study the impact of extraction methods and solvent polarity on phenolic contents and antioxidant activities of F. persica root and aerial parts.

  Materials and methods

  In this experimental research, the plant was extracted by three methods. Also, it was extracted successively with solvents of different polarities. Antioxidative capacities of the extracts were assessed by three methods. Total phenolic and flavonoid contents were also determined.

  Results

  The highest yield of extraction was achieved by soxhlet assisted extraction. In DPPH radical scavenging activity, the soxhlet extract of aerial parts showed a higher activity which was significantly different from other extracts (IC50= 279.3 ± 9.0 µg ml-1, P<0.0001). Methanol extract of aerial parts exhibited the highest antioxidant capacity (P<0.0012). In reducing power assay, compared to other extracts, root ultrasonic and soxhlet assisted extractions showed the highest antioxidative activities (P<0.0044). Methanolic aerial parts showed the highest activity. The extracts did not show high activities in nitric oxide radical scavenging activity. IC50 for aerial parts ultrasonic extract was 159.7 µg/ml and the IC50 for ethyl acetate extract of aerial parts was 441.2 µg/ml which showed significantly higher activity compared to other extracts (P<0.0001). 

  Conclusion

  In this study, the extraction methods significantly influenced antioxidant capacities and total phenolic content. Ethyl acetate and n-butanol were found to be more suitable for extraction of phenolics. Maceration is believed to be a more efficient method for extraction of phenolics.

  Keywords: Ferula persica, extraction methods, antioxidant, total phenolics, total flavonoids
 • Fahimeh Tahoonian Golkhatmi*, Zahra Abedian, Seyed Ahmad Emami, Habibollah Esmaily Pages 40-52
  Background and purpose

  Dysmenorrhea is associated with one or more systemic symptoms, including nausea and vomiting, fatigue, diarrhea, low back pain, and headache in more than 50% of
  the cases. These symptoms disrupt social communication in affected women. This investigation was conducted to compare the effect of rosemary and mefenamic acid oral capsules on the symptoms of primary dysmenorrhea.

  Materials and methods

  This randomized double-blind trial was conducted in 82 students with primary dysmenorrhea in Islamic Azad University of Mashhad, Iran. Participants were studied in two cycles for the symptoms of dysmenorrhea. They were randomly assigned into two groups; rosemary (n=45) and mefenamic acid (n=45) using PASS software. They received 250 mg of medications in the first three menstruation days 8-hourly. The visual analogue scale was used to determine the severity of pain. Data were analyzed in SPSS V24.

  Results

  The mean scores for pain intensity significantly reduced in rosemary group and mefenamic acid group compared to baseline scores (16.81±10.96 and 18.45±12.80, respectively) (P<0.001). But, there were no significant differences between the two groups (P>0.05). Some symptoms, including nausea in first cycle (P=0.01) and second cycle (P=0.02) and boredom in first cycle (P=0.02) and second cycle (P=0.01) were found to be significantly different between the two groups. But, other symptoms were not significantly different between the two groups (P>0.05).

  Conclusion

  Pain reducing effects of rosemary were similar to those of mefenamic acid and it also reduced boredom and nausea. Medicinal drugs cause fewer side effects, therefore, rosemary could be used as an alternative to mefenamic acid in management of dysmenorrhea.

  Keywords: dysmenorrhea, painful menstruation, Rosmarinus, mefenamic acid
 • Bahareh Nikraftar, Mahdi Basiri Moghadam, Mohammad Mojalli* Pages 53-61
  Background and purpose

  Hemodialysis is a common treatment for end-stage renal failure, and cannulation causes considerable pain. Topical lidocaine gel and aromatherapy as a complementary medicine are used to relieve the pain. Aromatherapy is associated with fewer side effects than medication, so, the present study was conducted to compare the effect of aromatherapy with Salvia officinalis and topical lidocaine gel on pain intensity during insertion of vascular needles in patients undergoing hemodialysis.

  Materials and methods

  A clinical trial with before and after study design was conducted. Sampling was done using convenience sampling and 23 patients were selected and studied at three stages: pre-intervention, intervention I (topical lidocaine gel 2%, 2 mll or 2 gr in an area of 5 cm2 over the fistula), and intervention II (aromatherapy with 3 drops of leaf extract of S. officinalis 10%). Pain intensity was measured by visual analogue scale and data were analyzed in SPSS V 14.5 applying repeated measures ANOVA.

  Results

  Mean scores for pain intensity were 6.09±1.28, 4.30±2.36, 4.13±1.98 at pre-intervention, intervention I, and intervention II phases, respectively. LSD Post-Hoc test showed significant differences in mean scores for pain intensity between pre-intervention and the two intervention phases (P<0.001), while these phases were not found to be significantly different in mean scores for pain intensity (P=0.7).

  Conclusion

  According to this study, the aroma of S. officinalis could be used in reducing pain before insertion of vascular needles in patients undergoing hemodialysis.

  Keywords: pain, Salvia officinalis, hemodialysis, aromatherapy, lidocaine gel, vascular catheters
 • Kamran Babaei, Mohammadreza Firouzkouhi*, Abdolghani Abdollahimohammad Pages 62-71
  Background and purpose

  Thalassemia is a chronic hereditary anemia that affects patients throughout life due to therapeutic measures such as blood transfusion. The aim of this study was to determine the effect of smartphone games on anxiety, depression, and fatigue in thalassemia patients.

  Materials and methods

  In a quasi-experimental study, 36 thalassemia patients were selected by simple random sampling based on inclusion criteria in Zabol, Iran 2019. They were divided into intervention and control groups. The intervention group were exposed to game therapy using smartphones, during blood transfusion sessions for 21 to 28 days. Levels of anxiety, depression, and fatigue were measured after one month. Data analysis was done in SPSS V22.

  Results

  In intervention group, the mean scores for anxiety (47.88 ± 5.89), depression (46.77 ± 4.73), and fatigue (61.33 ± 6.73) significantly changed after the intervention (37.66± 6.12, 37.61±6.13, and 47.33±9.34, respectively) (P≤ 0.001), while, these values in control group did not show significant changes after the study (47.38 ± 9.41 vs. 47.00 ± 8.16, 46.83 ± 8.55 vs. 44.88 ± 5.55, and 59.61 ± 14.28 vs. 57.05 ± 9.81, respectively).

  Conclusion

  This study confirmed the positive effects of digital games on anxiety, depression, and fatigue in thalassemia patients and suggests this method as a non-pharmacological approach to reduce their problems.

  Keywords: thalassemia, smartphone, game therapy, anxiety, depression, fatigue
 • Eisa Riyahi, Masoud Bahrami Feraidoni*, Rahmatolah Jokar Pages 72-80
  Background and purpose

  Supracondylar fracture of the humerus is common in children and various surgical procedures are used to manage this condition. This study was conducted to compare the treatment results of open surgical approaches; external (lateral) and posterior access.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was performed in 200 children (younger than 10 years of age) with supracondylar fractures of the arm attending Babol Shahid Beheshti Hospital (2014-2018) who underwent open surgery using either lateral or posterior approach. Radiographic examination and some factors such as age, sex, cause of fracture, type of fracture, fracture side, and range of motion of elbow joint were compared between the two groups at week eight after the surgeries.

  Results

  Among the patients, 98 (48.8%) underwent surgery with lateral approach and 102 (51.2%) underwent posterior approach. There were no significant differences between the two groups in age, sex, fracture side, and the predominance of the involved arm (P<0.05). We observed no significant differences between the range of motion, bearing angle, flexion and extension of the injured side. Clinical and radiological variables in injured and healthy hands in the external approach showed that range of motion (152.45±3.27 vs. 143.61±4.50), carrying angle (11.98±1.72 vs. 11.44±2.75), and flexion (141.91±3.30 vs. 134.35±4.85) and extension (10.60±1.69 vs. 9±2.35) of the elbow were lower in the injured hand (P<0.001). In comparing the clinical and radiological variables between the injured and healthy hand in the posterior approach, it was found that the range of motion (152.78±3.64 vs. 144.39±4.39), carrying angle (12.4±1.47 vs. 11.62±1.83), and flexion (142.54±3.33 vs. 135.41±4.36) and extension (10.14±1.81 vs.  8.89±2.07) of the elbow were lower in the injured hand (P<0.001).

  Conclusion

  The study showed no significant differences between external and posterior approaches in treatment of supracondylar fractures of the arm.

  Keywords: fracture, surgery, arm supracondylar, pediatric, external approach, posterior approach
 • Narjes Jafari, Forough Sadat Hosseini Moghadam Emami*, MohammadMahdi Nasehi Pages 81-88
  Background and purpose

  Identifying the predictors of seizure recurrence is of great help in controlling the disease and preventing recurrence in patients. This study aimed to determine the risk factors for recurrence of seizures in children younger than 14 years of age.

  Materials and methods

  In this cross-sectional analysis, we reviewed the medical records of patients admitted to pediatric neurology clinic in Tehran Imam Hussein Hospital between June 2016 and November 2017. Information including patients’ demographic and clinical data, and seizure recurrence and times were extracted. Data were analyzed in SPSS V23.

  Results

  The participants were 210 patients (mean age: 62.40±46.79 months), including 53% males. Recurrence of seizures was observed in 81 patients. In 45 patients with recurrent seizures and 101 patients without recurrent seizure, the type of seizure was tonic-clonic. Abnormal developments were seen in 45.7% of patients with recurrent seizures and 15.5% of patients without recurrent seizures. Gestational age and abnormality in first electroencephalogram (EEG) were identified as predictors of seizure recurrence.

  Conclusion

  Preventive treatments are highly recommended in patients with low gestational age and disordered EEG to prevent subsequent seizures and their complications

  Keywords: seizure, recurrence, risk factors, pediatrics
 • Maryam Asadi Jouybari, HamidReza Goli* Pages 89-99
  Background and purpose

  The prevalence of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii is increasing worldwide, causing significant clinical problems. This study aimed to determine the antibiotic resistance pattern of clinical A. baumannii isolated from different different wards in Sari hospitals.

  Materials and methods

  This study was performed on 100 clinical A. baumannii isolated from Sari hospitals, north of Iran, 2018. The clinical isolates were identified by biochemical tests, while identification of the blaOXA-51 gene was performed by PCR for the final confirmation of the isolates. Antibiotic susceptibility pattern of the isolates was determined by the disk agar diffusion method. Data were analyzed in SPSS applying Chi-square test.

  Results

  Among 100 clinical isolates of A. baumannii, the lowest resistance rate (75%) was detected against imipenem, while the highest resistance rate (100%) was observed against ciprofloxacin. Resistance rates to meropenem, doripenem, levofloxacin, cefotaxime, ceftazidime, cefepime, piperacillin, piperacillin/ tazobactam, and trimethoprim/sulfamethoxazole were 97, 96, 93, 93, 76, 92, 86, 78, and 92%, respectively. In this study, the highest and lowest cases of MDR and XDR isolates were found in urine and blood samples, respectively, while the highest and lowest cases of MDR and XDR in terms of hospital departments were found in ICU and surgery, respectively.

  Conclusion

  Due to the high prevalence of multidrug resistant isolates, using antibiogram prior to antibiotic administration and proper use of antibiotics for the treatment of infections caused by Acinetobacter baumannii should be seriously considered.

  Keywords: Acinetobacter baumannii, antibiotic resistance, MDR, XDR
 • Neda Farzadi, Ebrahim Salehifar, Lotfollah Davoodi, Hamideh Abbaspour Kasgari* Pages 100-106
  Background and purpose

  This study aimed at evaluating utilization of imipenem and assessing the role of pharmacist in rational use of antibiotics.

  Materials and methods

  A retrospective/prospective observational study was conducted in Ramsar Imam Sajjad Hospital in 59 patients receiving imipenem, 2018-2019. In retrospective phase, patients’ records were reviewed, while in prospective phase, a pharmacist provided recommendations on use of imipenem. Duration of taking imipenem, dosage, and dosage adjustment in renal insufficiency were compared with standard protocols.

  Results

  Mean age of the patients was 69.89±16.12 years and there were 29 males. The most common reason for prescribing imipenem was lower respiratory tract infection (54%) which was more used in internal medicine ward (67.28%) ordered by infectious diseases specialist (65%). In retrospective and prospective phases, mean dosage of imipenem, duration of receiving the antibiotic, and dosage adjustment in renal insufficiency were according to standard protocols in 65% and 85%,  45% and 65%, and 60% and 90% of the cases, respectively (P<0.001).

  Conclusion

  The role of pharmacist in drug utilization evaluations is of great importance for optimal use of drugs and reducing mortality rates caused by infectious diseases.

  Keywords: drug utilization evaluation, imipenem, clinical pharmacist, interventions
 • Mona Alimohammadi*, Sepideh Dadgar, Zahra Mardanshahi, Mahmood Moosazadeh, Mehdi Aryana, Farhad Sobouti Pages 107-115
  Background and purpose

  Respiratory function of patients is a major part of orthodontic diagnosis and treatment planning. It is affected by the dimensions of the pharyngeal airway. In this study, these dimensions were compared in patients with different skeletal patterns.

  Materials and methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was performed studying the cephalograms of patients attending the Orthodontic Clinic affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences 2016-17. After tracing, 144 cephalograms were divided into three groups: class I, II, and III (n= 48 per group) based on the ANB angle. The nasopharyngeal, oropharyngeal, and hypopharyngeal dimensions were measured. Data were analyzed using SPSS V24.

  Results

  The highest mean dimensions amongst nasopharyngeal, oropharyngeal, and hypopharyngeal spaces were found in class I (21.25mm), III (10.49mm), and III (15.89mm), respectively. There was no significant difference between class I and II in the nasopharyngeal space (P=0.108). There were significant differences in the mean dimensions of all three spaces studied between class I and III and class II and III (P <0.05).

  Conclusion

  Airway dimensions seem to vary among different classes of sagittal malocclusion. The dimensions of oropharyngeal and hypopharyngeal airways decrease with increase in ANB angle, but the dimensions of the nasopharyngeal airway are not associated with the changes in ANB angle and are higher in people with class I skeletal occlusion.

  Keywords: airway, pharyngeal space, malocclusion, cephalometry
 • Taghi Bahoo Toroodi, Reza Yousefi Saidabadi*, Saeid Saffarian Hamedani Pages 116-124
  Background and purpose

  Educating capable, committed and responsive graduates to the needs of patients and the health system can be considered as the most important mission of medical universities in the country. The aim of this study was to examine the role of leading professors and responsive education on development of Third Generation University in order to present a model in Mazandaran University of Medical Sciences.

  Materials and methods

  An applied descriptive study was performed and research population included university directors and faculty members (n=465). Based on Cochran formula, 242 people were selected by random sampling. Data were collected using two researcher made questionnaires; Leading Professors and Responsive Teaching, and the University Entrepreneurial Scorecard Gibb (2012). The validity of the instruments was confirmed and their reliability was calculated using Cronbachchr('39')s alpha (0.94, 0.85 and, 0.91, respectively). Structural equation modeling was used for data analysis.

  Results

  The roles of leading professors (P= 0.0001) and responsive teaching (P= 0.0001) on Third Generation University development were significantly positive and leading professors with a standard coefficient of 0.462 were found to have greater impact on Third Generation University development. The proposed model also demonstrated a good fit.

  Conclusion

  This research can provide a new perspective for changing the overall policies of university administrators to review faculty empowerment programs.

  Keywords: leading professors, responsive teaching, Third Generation University
 • Hossein Mohsenipouya, Seyed Abolhassan Naghibi*, Yadollah Jannati, Ali Ghaemian Pages 125-131
  Background and purpose

  Social support is an important feature that can play a major role in creating, maintaining, and promoting health in addition to neutralizing and influencing stressors. Therefore, social factors affecting health are of great importance. This study aimed at investigating the correlation between social support and lifestyle components in patients with myocardial infarction.

  Materials and methods

  We performed a descriptive/analytical cross-sectional study in patients (n=176) with myocardial infarction in 2019. Patients were selected by purposive and convenience sampling. The Health Promoting Lifestyle Profile-II (HPLP-II) and Social Support Appraisals Scale (SS-A) were administered and data were collected via direct interviews and patients’ records.

  Results

  The mean scores for social support and lifestyle were 18.32 ± 0.31 and 147.47 ±7.01, respectively. The study showed that social support was significantly associated with physical activity (r = 0.31, P <0.001), spiritual growth (r = 0.29, P <0.001), and impersonal communication (r = 0.26, P <0.001).

  Conclusion

  Social support especially in patients with heart disease can affect interpersonal communication, spiritual growth, and physical activity. So, families, friends, and health care providers should support patients as much as possible.

  Keywords: social support, lifestyle, myocardial infarction
 • Mohammad Sazgar, Mohammad Behbohaninia, Touraj Assadi, Behkam Rezaimehr, Jaber Mousavi, Hamed Aminiahidashti* Pages 132-137
  Background and purpose

  Acute scrotum syndrome is one of the complaints in emergency departments which has several causes. This study was performed to determine the causes and symptoms of acute scrotal pain in patients attending emergency departments in Mazandaran province, Iran.

  Materials and methods

  A cross-sectional study was done in all patients with acute scrotum syndrome in emergency departments affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences, 2011- 2016. Patients’ medical records (clinical and paraclinical information, and diagnostic and therapeutic procedures) were investigated. Data analysis was done applying Chi- square test and t-test.

  Results

  The study included 205 patients with a mean age of 34.10±17.34. Patients were diagnosed with testicular torsion (n=60, 29.3%), epididymo-orchitis (n= 63, 30.7%), inguinal hernia (n= 69, 33.7%), varicocele (n=11, 5.4%), and testicular torsion (n=2, 2.1%). In testicular torsion, the pain was most sudden (23.9%) and the duration of symptoms onset and arrival at emergency department was 3.62±4.38 hours. The definitive diagnoses were consistent with ultrasound findings in 91.7% of the cases with testicular torsion, 96.8% of those with epididymis orchitis, 95.7% of patients with hernia, and in 54.5% of cases with varicocele.

  Conclusion

  Younger age, duration of pain, sudden pain, and cremaster reflex are helpful in differentiating testicular torsion from other causes of acute scrotum syndrome. Ultrasonography of the testis should be immediately performed as the main diagnostic measure for acute scrotum syndrome.

  Keywords: acute scrotum syndrome, emergency department, ultrasonography
 • Hamze Hosseini*, Leyla Ahmadi Pages 138-143
  Background and purpose

  Learning difficulty in mathematics is one of the most common problems in students. The purpose of this study was to investigate the effect of maternal stress management skills training on improvement of problem-solving skills in students with dyscalculia.

  Materials and methods

  A quasi-experimental study with pre-test post-test control group design was carried out in 30 elementary level school girls (grades 3 and 4) with disabilities in learning mathematics in Qaemshahr, north of Iran. Schools and classes were selected using cluster sampling. The students were selected based on interviews and were randomly assigned into control group or experimental group (n=15 per group). Data were collected using DSM-IV-TR diagnostic checklist, the KeyMath Diagnostic Assessment, the Ravenchr('39')s Progressive Matrices, and General Health Questionnaire-28 (GHQ-28). Both groups received metacognitive training on problem-solving (14 sessions/ 5 weeks). Meanwhile, mothers of students in experimental group attended a training course on stress management (8 sessions/ 4 weeks). Data analysis was done in SPSS V19 applying univariate analysis of variance and P values of less than 0.01 were regarded as astatisctically significant.

  Results

  Students in both groups showed improvements in problem-solving skills but in experimental group whose mothers received stress management skills training, the students were found with significant improvements compared to the control group (P<0.001).

  Conclusion

  According to current study, maternal stress management training has considerable effects on improving problem-solving skills in students.

  Keywords: mathematical learning disorder, stress management skills, problem-solving, mother, child
 • Fathollah Gholami Borujeni*, Seyedehfatemehh Mousavi, Hadi Niknejad Pages 144-150
  Background and purpose

  Contamination of swimming beaches in north of Iran has caused environmental problems in recent years. Mahmoudabad is exposed to these dangers due to having the longest coastline in the country.  The aim of this study was to determine microbial water quality of swimming beaches in Mahmoudabad.

  Materials and methods

  In a descriptive-analytical study, we analyzed microbial water quality from 15 different sites in 2019 (monthly). Microbial tests were carried out according to the standard methods for Coliform group and Enterococcus faecalis. Data analysis was performed in SPSS software.

  Results

  The average total coliforms in all sampling sites exceeded 1000 MPN/100 ml in summer, autumn and winter. In all seasons, E. faecalis were detected at highest levels in most of the swimming sites. Other sites had standard fecal coliform microbial quality for swimming beaches.

  Conclusion

  Microbial quality of natural swimming beaches in Mahmudabad was not favorable which could pose health risks to swimmers and travelers.

  Keywords: water microbial quality, total coliform, fecal coliform, Enterococcus faecalis, swimming beaches
 • Narjes Hoshyari, Fatemeh Shakeri, Azam Haddadi Kohsar* Pages 151-156

  Dental anomaly in number, size, and shape might occur during dental bud morphodifferentiation stage. Gemination and fusion are the most common anomalies. Gemination exhibits two joined crowns and usually a single root. This case report presents a geminated maxillary lateral incisor in a 15-year-old female admitted with symptoms of irreversible pulpitis and normal apical tissues. Clinical examination revealed deep palatal caries and the patient had no swelling and fistula. Responses to both percussion and palpation were normal. After root canal treatment, the patient did not present any signs and symptoms.

  Keywords: developmental anomalies, gemination, root canal therapy
 • Rozita Davoodi, Mahmoud Mohammad Zadeh Shabestari, Shapour Badiee Aval, Seyed Javad Hosseini, Golnaz Sabouri, Azadeh Soltanifar*, Elahe Ghayebie, Maryam Zare Hosseini, Mahboubeh Asadi, Javad Mahmoudi Fathabadi, Mohamadreza Ghafghazi Pages 157-175
  Background and purpose

  Prevalence of risk factors for health is growing rapidly in developing countries due to urbanization. In fact much of the global burden of some conditions such as ischemic heart disease is currently in low- and middle-income countries. Therefore, an integrated and effective clinical guide is highly needed for management of patients with stable angina.

  Materials and methods

  Databases and web-related documents were searched in order to extract clinical guidelines on stable angina. After assessing the quality of guidelines, three were selected based on the Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) Instrument. Then, a national guideline was compiled along with evidence and recommendations by the panel of experts.

  Results

  Findings were presented in the form of clinical recommendations. For example, acupuncture should not be used in improving or reducing the symptoms of cardiovascular disorders in patients with stable ischemic heart disease.

  Conclusion

  Considering 92 recommendations in this guideline and its adaptation in the Iranian population, this clinical guidline and its recommendations can be effective in standardizing services, screening, referral, diagnosis, treatment, and follow-up of patients with stable angina.

  Keywords: stable angina, clinical guideline, adaptation
 • Pshukov Valerii Andzorovich*, Nefedova Elizaveta Andreevna Pages 176-184

  There are evidences on the efficacy of several venotonics in improving postoperative symptoms, including bleeding, pain, etc. A thorough search was conducted in Google Scholar, PubMed, and Cochrane Library covering the articles published in 2000–2020. We included trials assessing the efficacy of phlebotonics in patients with chronic venous insufficiency and other venous diseases or traumas. Findings suggest superiority of phlebotonic agents over placebo and control treatments in management of common symptoms after phlebectomies, coronary bypass grafting, and other interventions. Significant alleviation of post-procedural symptoms, including pain severity were reported in the majority of patients treated with venotonics. There were no adverse reactions associated with administration of phlebotonic drugs. Nonetheless, further high-quality trials are necessary to support this conclusion.

  Keywords: venotonics, postoperative care, hemorrhage, edema, venous insufficiency
 • Seyed Hamid Zoljalali Moghaddam*, Reza Shams Abadi, Hamed Ghaffari, Seied Rabi Mahdavi, HamidReza Baghani Pages 185-200

  Breast cancer is considered as one of the main causes of cancer death in women. Early diagnosis and treatment, especially by modern technologies play major roles in management of breast cancer. Radiation therapy is known as one of the main treatment options for breast cancer. Nowadays, 3D printing technology is also used to rapidly construct objects with high quality. Many studies have shown the positive effects of this technology on the results of cancer radiation therapy. The aim of this study was to review the application of 3D printing technology in treatment of breast cancer by mega voltage electron and photon beams, including bolus, applicators, immobilizer devices, and compensators. Creating personalized treatment devices by 3D printing technology reduces treatment errors, therefore, the prescribed dose is increased in the treatment area and subsequently improves treatment outcomes. In spite of the valuable benefits of this technology, there are some disadvantages such as size limitations and the number of materials used for printing. Indeed, recent studies are trying to fix the shortcomings of 3D printing technologies in clinical applications.

  Keywords: breast cancer, radiotherapy, 3D printing, bolus, applicator, fixator, compensator