زمین شیمی عناصر کمیاب در میزبان گالن های موجود در ذخایر فلوئوریت البرز مرکزی، استان مازندران

پیام:
چکیده:

در سلسله جبال البرز در استان مازندران، رخدادهای متعددی از کانسارهای فلویوریت با سنگ میزبان کربناته حضور دارند که دارای مقادیر فراوانی از گالن و مقادیر ناچیزی از اسفالریت هستند. دستیابی به توانایی معدنی کانسارهای فلویوریت از کانی سازی عناصر کمیاب و کاربردهای ژنزی از اهداف این پژوهش است. بدین‌منظور، تعداد 26 نمونه خالص گالن از نسل های مختلف زایشی (رگه-رگچه ای و افشان دانه درشت تا دانه ریز) در کانسارهای فلویوریت کمرپشت، پاچی-میانا و اراء پس از آماده سازی، توسط فناوری ICP-MS برای عناصر Sb، As، Ag، Hg، Bi، Cd، Tl، Ga، Se به همراه Cu وZn تجزیه‌شدند. داده های به‌دست آمده، نشان‌داد که گالن به‌طور نسبی از Sb (حداکثر تاppm 2581 با میانگین حدود ppm620) و Ag (حداکثر تا ppm70 با میانگینppm30) غنی و از دیگر عناصر فقیر هستند و گوناگونی غلظت عناصر کمیاب در گالن های افشان و رگه-رگچه ای روند معناداری نشان نمی دهد. روابط بین عنصری در گالن همبستگی قوی (r≥65/0) بین Sb–Ag و همبستگی متوسط (6/0><r4/0) بین Ag–As، Ag–Cu و Hg–Zn را نشان‌داد. غلظت بالای Sb و Ag در گالن می تواند مرتبط با حضور کانی های خاص از این عناصر (مانند تتراهیدریت، استفانیت، دیافوریت و تووینیت) به‌صورت ادخال در گالن میزبان باشد؛ در‌حالی که بروز غلظت های نه چندان زیاد از عناصر Cd و Hg و ارتباط معنادار آنها با غلظت Zn در گالن (5/0><r2/0) می تواند مربوط به حضور ادخال های اسفالریت و پولهموزیت و همچنین جایگزینی ساده هم بار الکتریکی بین Cd2+ و Pb2+ در گالن بوده باشد. با توجه به حضور فراوان گالن (ده ها هزار تن) در معادن فلویوریت مورد بررسی و غلظت نسبتا بالای Sb و Ag در ساختمان آنها، ارزیابی اقتصادی بازیابی این عناصر از گالن در مقیاس آزمایشگاهی پیشنهاد می شود. ارزیابی غلظت عناصر کمیاب در گالن نشان‌داد که کانسارهای مورد بررسی شباهت بیشتری به کانسارهای نوع دره می‌سی سی پی غنی از فلویوریت نسبت به دیگر کانسارهای فلویوریت با سنگ میزبان کربناته نشان می دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
227 -247
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169641 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.