بررسی میزان احساس تبعیض مذهبی در میان دانشجویان شیعه افغانستان (مطالعه موردی دانشگاه کابل)

پیام:
چکیده:

از دو دهه اخیر و پس از تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 و پذیرش آزادی اقلیت های مذهبی و قومی، موضوع هویت مذهبی به یکی از مسایل مورد توجه مبدل  گشت. این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان میزان احساس تبعیض مذهبی دانشجویان شیعه از خدمات رفاهی، دانشجویان اهل‌سنت، محیط دانشگاه، اساتید و کارمندان دانشگاه دولتی کابل نگاشته شده است. روش این تحقیق به صورت پیمایشی بوده و برای تحلیل و توصیف داده‌های آماری از همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمام دانشجویان شیعه دانشگاه کابل از 1395- 1397 می باشد که از میان آن 262 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شده و روش نمونه‌گیری آن از نوع روش نمونه گیری چند مرحله ی است که ترکیبی از روش تصادفی خوشه ای است. نتایج نشانگر آن هستند که بیش از 80 درصد دانشجویان شیعه، احساس تبعیض مذهبی از سوی اساتید، محیط دانشگاه و کارمندان دانشگاه می‌کنند. ولی نسبت به خدمات رفاهی و نیز دانشجویان اهل سنت با درصدی کمتر (30 در صد) تبعیض را احساس می کنند. عواملی مانند جنسیت، سن، رشته تحصیلی و قومیت تاثیر چندانی در میزان تبعیض نداشته و در نتیجه میان جنسیت، سن، رشته تحیصلی، قومیت دانشجویان و تبعیض رابطه معنادار موجود نیست، بلکه یافته های پژوهش نشان می دهد میان مذهب و تبعیض رابطه معناداری وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169914 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.