نمود و تطیبق تزیینات معماری گنبد سلطانیه زنجان در منتخبی از نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی(دموت) در دوره ایلخانی

پیام:
چکیده:
زیبایی موهبتی الهی است که در تمام ابعاد زندگی ایرانیان جلوه گر و تاثراتی را در همه بخش ها داشته و هر شی کاربردی، زیبا نیز بوده و زیبایی را در طول خود داشته است. این زیبایی در هنر ایران در قالب تزیینات متجلی و از ارکان هنر ایرانی برشمرده می شود. در به کارگیری تزیینات نمی توان مرزبندی واضحی را بین هنرها ایجاد کرد. این داد و ستد در تزیینات معماری و نگاره های کتاب فاخری چون شاهنامه فردوسی مشاهده می شود؛ به گونه ای که  شکوه بناها در قاب نگاره ها متجلی شده است. بنابراین، هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تاثیرگذاری تزیینات معماری گنبد سلطانیه، در تزیینات معماری تصویر شده در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی و مقایسه تطبیقی آن ها در دوره ایلخانی است. پرسش اصلی این است که: تزیینات معماری گنبد سلطانیه چگونه بر آرایه های معماری نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی تاثیر گذاشته است؟ برای یافتن پاسخ، تزیینات معماری گنبد سلطانیه و نگاره های شاهنامه مذکور، از نظر شیوه تزیین، نقش و محل قرارگیری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها پس از گردآوری به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ و نتایج حاصل از بررسی نمونه ها نشان می دهد که، تزیینات معماری تصویر شده در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی، از نظر شیوه تزیینات معماری، مانند انواع آجرکاری، گچ بری و کاشی، نقوش هندسی، گردان، کتیبه ای و محل به کارگیری آن ها با آرایه های معماری گنبد سلطانیه، مطابقت داشته است. این موضوع، نشان دهنده سیالیت نقوش و هم بستگی آن ها در یک بافتار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی یک پارچه و شکوفا است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
156 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170186 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.