آگاهی، نگرش و عملکرد قصابان در مورد تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در شهر رفسنجان در سال 1397

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، بیماری ویروسی حاد تب دار و خونریزی دهنده ای است که بیشترین مبتلایان به این بیماری، از بین دامداران و کارکنان کشتارگاه ها است. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد قصابان شهر رفسنجان در مورد تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در سال 1397 انجام شد.

روش کار

مطالعه توصیفی حاضر بر روی کلیه قصابان شهر رفسنجان در سال 1397 به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه آگاهی، نگرش و عملکرد بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس در سطح معناداری کمتر از 0/05 بوسیله نرم افزارSPSS  نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

از 150 فرد شرکت کننده در مطالعه با میانگین سنی23/12± 34/38، 55 نفر (7/36%) از طریق کارکنان دامپزشکی اطلاعات خود را کسب نموده بودند و 15 نفر (10%) نیز اعلام داشتند که اطلاعی در مورد تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ندارند. نمره کلی مربوط به آگاهی قصابان 27/67، نمره نگرش 3/94 و نمره عملکرد 68/83 از 100 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت نگرش و عملکرد قصابان مطلوب بوده، اما میزان آگاهی قصابان شهر رفسنجان در مورد تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در حد متوسط می باشد.

نتیجه گیری

یافته های پژوهش نشان داد که آگاهی قصابان شهر رفسنجان در مورد بیماری تب کریمه کنگو ناکافی می باشد، بنابراین به منظور افزایش سطح آگاهی آن ها، پیشنهاد می شود جلسات آموزشی به طور مداوم در مورد تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برای قصابان برگزار شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
440 تا 449
لینک کوتاه:
magiran.com/p2184855 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!