بررسی نقش فرهنگ و آوای سازمانی بر اخلاق حرفه ای آموزگاران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

بهبود اخلاق حرفه ای کارمندان یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران سازمانی می باشد. این مهم در مراکز آموزشی با توجه به ماهیت سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش فرهنگ و آوای سازمانی بر اخلاق حرفه ای معلمان می باشد.

روش

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که بر روی 186 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر قاین انجام گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد؛ فرهنگ سازمانی (Denison, 2000) ، اخلاق حرفه ای (C-Petty, 2000) و آوای سازمانی((Hames, 2012 استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS_18 و آزمون های آماری ضریب رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج نشان داد، فرهنگ سازمانی با میانگین 13/0±36/3، اخلاق حرفه ای با میانگین 37/0±61/4 و آوای سازمانی معلمان با میانگین 26/0±83/4 بالاتر از حد متوسط قرار دارد. فرهنگ سازمانی 14 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای و 18 درصد از واریانس آوای سازمانی معلمان را تبیین می کند؛ همچنین آوای سازمانی 23 درصد از تغییرات واریانس اخلاق حرفه ای معلمان را تبیین می کند.

نتیجه گیری

فرهنگ و آوای سازمانی سبب بهبود اخلاق حرفه ای در معلمان می شود. از طرفی فرهنگ سازمانی زمینه بهبود آوای سازمانی معلمان را فراهم می آورد. بنابراین مدیران سازمانی می توانند با بهبود فرهنگ و آوای سازمان های آموزشی موجب بهبود اخلاق حرفه ای معلمان و درنتیجه بهبود کارایی نظام آموزشی را فراهم آورد.

زبان:
انگلیسی
در صفحه:
30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2190094 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.