تحلیلی بر مداخلات مرتبط با اخلاق حرفه ای در دانشجویان پرستاری: مطالعه مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

با توجه به نقش اخلاق در رشته پرستاری، انجام مداخلات مرتبط با اخلاق حرفه ای از دوران دانشجویی ضرورتی انکارناپذیر است و نقش بسزایی در بهبود کیفیت خدمات درمانی بیماران دارد. مطالعه حاضر باهدف پی بردن بر مداخلات مرتبط با اخلاق حرفه ای در دانشجویان رشته پرستاری انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه از نوع مروری و روایتی (Narrative) است. جستجوی مقالات بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی از پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Ovid، IranMedex،CINAHL, PsycINFO, Elsevier, ScienceDirect با واژه های کلیدی فارسی کدهای اخلاقی، دانشجویان پرستاری و اخلاق پرستاری واژه های انگلیسی Ethics, nursing students و Moral nursing ethics انجام شد. پس از جستجو، از سال 1980 تا 2020، 34 مقاله یافت شد که از این تعداد، 15 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه موردبررسی قرار گرفت. این مطالعات بر اساس چارچوب مرور مقالات Sidani& Braden در 5 مرحله تحلیل شد.

یافته ها

محتوای مداخلات در 3 حوزه «اخلاقیات به طور عمومی»، «شناسایی مشکلات اخلاقی» و «توانمندسازی اخلاقی» انجام شده بود. در مطالعات موردبررسی از ابزارهای مانند پرسشنامه محیط اخلاقی (Ethical Environment Scale)، ابزار دیسترس اخلاقی کرلی (Corley’s Moral Distress Scale) و پرسشنامه حساسیت اخلاقی (Ethical Sensitivity Scale) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. طبق نتایج مطالعات، مداخلات آموزشی منجر به بهبود دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان در ارتباط با کدهای اخلاقی و همچنین بهبود برآیندهای مرتبط با بیمار و سازمان می شود.

نتیجه گیری

یافته ها نشان داد که مداخلات مرتبط با اخلاق حرفه ای باعث اجرای کدهای اخلاقی دانشجویان پرستاری در محیط بالین می شود. لذا مدیران و اساتید دانشکده های پرستاری می توانند با برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان، منجر به بهبود دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2199955 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!