مطالعه تاکسونومیک شب پره های زیرخانواده Noctuinae (Lepidoptera: Noctuidae) در استان اصفهان

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کشور ایران ازنظر جغرافیای زیستی دارای تنوع شایان توجهی است. با توجه به اهمیت بسیار انجام مطالعات فونستیک و تاکسونومیک و شناسایی فون حشرات در اقلیم های مختلف کشور، این پژوهش به منظور شناسایی و بررسی تاکسونومیک شب پره های زیرخانواده Noctuinae طی سال های 1390 و 1391 در استان اصفهان انجام شد. نمونه های شب پره با تله های نوری از مناطق مختلف جغرافیایی جمع آوری، پس از انتقال به آزمایشگاه، اتاله و از دستگاه تناسلی آنها اسلاید تهیه شد. نمونه ها با کمک منابع علمی معتبر شناسایی شد. از میان 22 گونه و زیرگونه جمع آوری شده مربوط به این زیرخانواده، 17 گونه و زیرگونه متعلق به 8 جنس برای نخستین بار از استان اصفهان گزارش شدند. صفات تاکسونومیک گونه ها و زیرگونه ها و اطلاعات مربوط به پراکنش و زیست شناسی آنها و همچنین تصویر حشرات کامل ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2217295 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!