بررسی اثر عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و صفات رشدی در گیاه گوجه فرنگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در دهه های اخیر تحقیقات بسیاری برای دستیابی به ترکیبات گیاهی مناسب در جهت جایگزین نمودن ترکیبات شیمیایی با ترکیبات طبیعی برای کنترل نماتدها انجام گرفته است. در این تحقیق به منظور دستیابی به روشی موثر، کم خطر و اقتصادی برای کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر روی گیاه گوجه فرنگی، اثر نماتدکشی و آللوپاتی عصاره آبی پوست سبز میوه گردومورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها در دو قسمت آزمایشگاهی و گلخانه ای انجام شد. در بررسی آزمایشگاهی غلظت های مختلف عصاره به طور معنی داری درصد مرگ و میر لاروهای نماتد را افزایش دادند، به طوری که غلظت های 20% و 25%عصاره پس از 48 ساعت سبب از بین رفتن 100% لاروهای مورد آزمایش شدند. بالاترین درصد بازدارندگی از تفریخ تخم نیز در تیمار 25% و با مقدار عددی 5/75% در شرایط آزمایشگاهی مشاهده شد. در بررسی های گلخانه ای با وجود کاهش اثر عصاره نسبت به بررسی های آزمایشگاهی، فاکتورهای بیماریزایی نماتد، شامل شاخص گال، تعداد توده تخم و تعداد لارو در خاک، در مقایسه با شاهد کاهش معنی داری در سطح یک درصد داشت. بررسی اثر غلظت های عصاره بر صفات رشدی گیاه نشان داد که غلظت های 5%، 10% و 15% عصاره بدون ایجاد تاثیر منفی در صفات رشدی گیاه، سبب کاهش معنی دار فاکتورهای بیماریزایی نماتد در مقایسه با شاهد شدند. در مجموع نتایج این تحقیق بیانگر قابلیت بالای نماتدکشی عصاره آبی پوست سبز میوه گردو می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2237895 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!