فهرست مطالب

تحقیقات بیماری های گیاهی - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)

نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی
سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه ناصری نسب*، رامین حیدری، فروغ سنجریان، قرشاد رخشنده رو صفحات 1-16
  در دهه های اخیر تحقیقات بسیاری برای دستیابی به ترکیبات گیاهی مناسب در جهت جایگزین نمودن ترکیبات شیمیایی با ترکیبات طبیعی برای کنترل نماتدها انجام گرفته است. در این تحقیق به منظور دستیابی به روشی موثر، کم خطر و اقتصادی برای کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر روی گیاه گوجه فرنگی، اثر نماتدکشی و آللوپاتی عصاره آبی پوست سبز میوه گردومورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها در دو قسمت آزمایشگاهی و گلخانه ای انجام شد. در بررسی آزمایشگاهی غلظت های مختلف عصاره به طور معنی داری درصد مرگ و میر لاروهای نماتد را افزایش دادند، به طوری که غلظت های 20% و 25%عصاره پس از 48 ساعت سبب از بین رفتن 100% لاروهای مورد آزمایش شدند. بالاترین درصد بازدارندگی از تفریخ تخم نیز در تیمار 25% و با مقدار عددی 5/75% در شرایط آزمایشگاهی مشاهده شد. در بررسی های گلخانه ای با وجود کاهش اثر عصاره نسبت به بررسی های آزمایشگاهی، فاکتورهای بیماریزایی نماتد، شامل شاخص گال، تعداد توده تخم و تعداد لارو در خاک، در مقایسه با شاهد کاهش معنی داری در سطح یک درصد داشت. بررسی اثر غلظت های عصاره بر صفات رشدی گیاه نشان داد که غلظت های 5%، 10% و 15% عصاره بدون ایجاد تاثیر منفی در صفات رشدی گیاه، سبب کاهش معنی دار فاکتورهای بیماریزایی نماتد در مقایسه با شاهد شدند. در مجموع نتایج این تحقیق بیانگر قابلیت بالای نماتدکشی عصاره آبی پوست سبز میوه گردو می باشد.
  کلیدواژگان: نماتد ریشه گرهی، عصاره، پوست سبز میوه گردو، گوجه فرنگی
 • علی زمان میرابادی*، کامران رهنما، مهدی صدروی، منصور صلاتی صفحات 17-33

  این بررسی به منظور تفکیک گونه مهاجم maculansLeptosphaeriaو غیر مهاجم L.biglobosa عوامل بیماری ساق سیاه کلزا، با تعیین ارتباط رشد پرگنه، تولید رنگدانه و پیکنیدیوم 49 جدایه از این عوامل در چهار محیط غذایی و چهار دما (مجموع 784 تیمار) در سه زمان بررسی و سه تکرار انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین جدایه ها از نظر رشد پرگنه در محیط های غذایی و تیمارهای دمایی و اثرات متقابل آنها اختلاف معنی داری وجود  داشت. تنوع در تولید رنگدانه و پیکنیدیوم در محیط های کشت V8، MEA، PDA، CDB و CDA در هر دو گونه مشاهده شد. بیشترین رشد پرگنه بعد از 12 روز در دمای 30 درجه سانتی گراد در محیط (05/48 میلی متر) و کمترین آن در دمای 15 درجه سانتی گراد (01/17 میلی متر) و در محیط زاپک مشاهده شد. بیشترین میزان تولید رنگدانه در PDA و دمای 30 درجه سانتی گراد و کمترین آن در محیط MEA و دمای 15 درجه سانتی گراد مشاهده گردید. در محیط های و زاپک عمدتا رنگدانه قهوه ایی و در محیط های PDA و MEA رنگدانه زرد-نارنجی رویت شد. 78/93 درصد جدایه ها در محیط زاپک مایع تولید رنگدانه کردند. جدایه های L.maculans قطر پرگنه و سرعت رشد کم و در مقابل جدایه های L.biglobosa دارای رشد پرگنه و سرعت رشد بیشتری بودند. بر اساس نتایج داده های بدست آمده و اطلاعات قبلی بیماریزایی موجود، جدایه های مناطق دشت ناز، اسلام آباد، فاضل آباد، کوهی خیل و بیکار آیش مربوط به گونه مهاجم L.maculans و جدایه های تلوکلا، لالا و خالخیل و همچنین جدایه روی خردل در گونه غیر مهاجم L.biglobosaقرار گرفتند.

  کلیدواژگان: Leptosphaeria maculans، L.biglobosa، ساق سیاه، محیط کشت و کلزا
 • محمدرضا اصلاحی* صفحات 35-48

  بیماری سفیدک دروغی پیاز سالانه خسارت اقتصادی فراوانی به محصول پیاز وارد می سازد. بمنظور بررسی اثر قارچ کش فاموکسادون + سیموکسانیل (اکولایزر(WG %52.5 ® در کنترل بیماری سفیدک دروغی پیاز، آزمایش هایی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در سال 1396 در استان های خوزستان و هرمزگان اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل اکولایزر با غلظت های 2/0، 3/0 و 4/0 کیلوگرم در هکتار، فلوپیکولید + پروپاموکارب (اینفینیتوSC 687.5 ®) دو لیتر در هکتار به عنوان قارچ کش مرجع، شاهد آبپاشی و شاهد بدون محلولپاشی بودند. محلول پاشی کرت های آزمایشی با مشاهده نخستین علایم بیماری شروع و هر 10 روز یک بار تا رسیدن تیمار شاهد بدون قارچ کش به حداکثر آلودگی در مقیاس کوفر و فیشر ادامه یافت. ارزیابی کرت های آزمایشی قبل از هر محلول پاشی با انتخاب 10 بوته از دو ردیف میانی هر کرت و تعیین شاخص شدت بیماری (DSI) برای هر نمونه با اختصاص نمره 9-1 در مقیاس کوفویت و فیشر انجام و شدت بیماری برای هر کرت محاسبه شد. با استفاده از نتایج ارزیابی ها مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) محاسبه گردید. تجزیه واریانس مرکب مکان نشان دادکه در تمامی ارزیابی ها و نیز در مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری بین تیمارها و اثر متقابل تیمار × مکان اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود دارد. با استناد به این نتیجه داده های هر مکان اجرا به صورت جدا تجزیه واریانس شدند. مقایسه میانگین مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری نشان داد که قارچ کش اکولایز با مقدار مصرف 4/0 کیلوگرم در هکتار در استان های خوزستان و هرمزگان به ترتیب با 87/88 و 85/91 درصد کاهش شدت بیماری نسبت به شاهد بدون محلول پاشی بالاترین اثر بخشی را دارد. این نتایج نشان داد قارچ کش اکولایزر با مقدار مصرف 2/0 و 3/0 کیلوگرم در هکتار و قارچ کش اینفینیتو با مقدار مصرف دو لیتر در هکتار در استان خوزستان به ترتیب با 63/55 ، 40/62 و 15/60 درصد و در استان هرمزگان به ترتیب با 81/14، 29/76 و 40/67 درصد اثر بخشی در گروه های آماری بعدی قرارگرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار مصرف مناسب قارچ کش اکولایزر برای کنترل بیماری سفیدک دروغی پیاز 4/0 کیلوگرم در هکتار هست.

  کلیدواژگان: سفیدک دروغی، فاموکسادون، سیموکسانیل، اکولایزر
 • کاوس ایازپور*، فرید ریاحی صفحات 49-59
  به منظور بررسی ویروس وای سیب زمینی از مزارع مختلف خانواده سیب زمینی از قبیل سیب زمینی، گوجه فرنگی، بادنجان و تنباکو در منطقه جهرم، طی فصول بهار و تابستان سال های 1391 و 1392 تعداد 350 نمونه گیاهی با علایم موزاییک و زردی برگ ها، لکه های نکروتیک روی رگبرگ ها و کوتولگی جمع آوری شد. بررسی آلودگی نمونه ها با آزمون سرولوژیکی الیزا و آزمون مولکولی RT-PCR انجام گردید. در بررسی نمونه های مشکوک با آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA با استفاده از آنتی سرم پلی کلونال ویروس وای سیب زمینی، تعداد 60 نمونه که تنها از سیب زمینی بودند آلوده به ویروس تشخیص داده شدند. برای تشخیص ویروس در آزمون RT-PCR از جفت آغازگرهای P1 و P2 که ژنوم پوشش پروتیینی ویروس را تکثیر می کردند، استفاده شد. در نهایت دو نمونه مورد بررسی که در محدوه 1000 جفت بازی ایجاد باند کرده بودند ترادف یابی گردید. نتایج نشان داد که از بین گیاهان مورد بررسی، آلودگی فقط در سیب زمینی دیده می شود و گیاهان دیگر، عاری از آلودگی به PVY بودند. مقایسه توالی نوکلیوتیدی پوشش پروتیینی دو جدایه با 19 توالی نوکلیوتیدی PVY موجود در بانک ژن جهانی نشان داد که یکی از جدایه های جهرم با بیشتر جدایه های اروپایی در گروه الف و جدایه دیگری با تعدادی معدود در گروه ب قرار می گیرند. بنابراین آلودگی به این ویروس فقط در گیاهان سیب زمینی در این منطقه مشاهده شد که احتمالا حاصل استفاده از غده های بذری آلوده می باشند. این اولین گزارش از حضور آشکار ویروس وای سیب زمینی و نژاد NTN آن در منطقه جهرم و استان فارس می باشد.
  کلیدواژگان: آنالیز فیلوژنتیکی، الیزا، خانواده سیب زمینی، مگا 6، نژادNTN، ویروس وای سیب زمینی، جهرم
 • زهرا نوبختی، نادر حسن زاده *، جواد رزمی صفحات 61-72

  طی ماه‌های تابستان تا پاییز سال 1396 تعداد 50 نمونه مشکوک به بیماری باکتریایی از گیاه یاس هلندی از پارک ها و فضای سبز شهرهای تهران و کرج جمع آوری شد. نمونه‌ها جهت بررسی های بیشتر به آزمایشگاه منتقل شد. ابتدا از نمونه‌های آلوده پس از شستشو و ضد عفونی سطحی با محلول 1% آب ژاول و شستشوی مجدد با آب مقطر استریل، سوسپانسیون لازم تهیه شد. سپس یک لوپ از هر سوسپانسیون روی محیط کشت های نوترینت آگار(NA) و کینگس-بی (KB) کشت گردید. تک کلنی‌های غالب در هر پتری ابتدا خالص سازی و سپس اثبات بیماریزایی شدند. جدایه های باکتریایی که قادر به ایجاد فوق حساسیت روی گیاه شمعدانی و لکه برگی و پژمردگی روی گیاه یاس هلندی بودند انتخاب شدند. از بین جدایه های منتخب، تعداد 7 جدایه که دارای صفات فنوتیپی متفاوت از بعد صفات مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بودند انتخاب شدند. با استفاده از PCR، ژن 16S rRNA جدایه های منتخب توسط جفت آغازگر عمومی P1 و P6 تکثیر شدند. پس از توالی یابی محصولات PCR و بلاست توالی ها مشخص شد که 7 جدایه منتخب به جنس/گونه Stenotrophomonas maltophilia، Pseudomonas plecoglossida، Staphylococcus sp.، Ochrobactrum sp.، Achromobacter sp.، Bacillus sp. و Paenibacillus sp. تعلق دارند.

  کلیدواژگان: بلایت باکتریایی، یاس هلندی، پارک های تهران و کرج، ژن 16S rRNA
 • الهام حسین پور *، زهرا خورسند صفحات 73-86

  نماتد ریشه‌گرهی یکی از مهم‌ترین نماتدهای انگل گیاهی می‌باشد که با ایجاد گال در ریشه میزبان خسارت زیادی به محصولات کشاورزی وارد می‌کند. استفاده از متابولیت‌های ثانویه گیاهی به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی چون مکانیسم عمل اختصاصی، طیف اثر محدود و قابلیت تجزیه به متابولیتهای غیر سمی به عنوان یکی از بهترین استراتژی‌های جایگزین برای کنترل نماتدها مطرح گردیده است. این پژوهش به منظور بررسی اثر بازدارندگی عصاره آبی گیاهان سلمه تره، تاج خروس و پیچک صحرایی بر نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه انجام شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 فاکتور نوع عصاره (در 3 سطح سلمه تره، تاج خروس و پیچک صحرایی)، غلظت عصاره (در 3 سطح با نسبت 04/0، 2/0 و 4/0%) و اندام عصاره‌گیری شده (در 3 سطح برگ، ساقه و ریشه) در سه تکرار برای هر تیمار در شرایط آزمایشگاه و دو گیاهی که بیشترین تاثیر را داشتند در شرایط گلخانه انجام شد. عصاره هر سه گیاه باعث افزایش چشمگیر درصد مرگ و میر لارو‌های سن دوم نماتد در شرایط آزمایشگاه شد به نحوی که عصاره 4/0 % برگ تاج‌خروس با 3/98% مرگ و میر لارو سن 2 بیشترین مرگ و میر و عصاره 2/0% و 04/0% ریشه پیچک با 37% کمترین میزان مرگ و میر را نشان داد. دو گیاه تاج خروس و سلمه تره که دارای بهترین نتایج در شرایط آزمایشگاهی بودند در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند. کارآیی گیاه تاج خروس در کاهش آلودگی به نماتد نسبت به سلمه تره بیشتر بود. برگ گیاه تاج خروس نسبت به سایر اندامها در کاهش جمعیت نماتد موثرتر بود. عصاره هر دو گیاه باعث کاهش رشد گیاهان بدون آلودگی به نماتد نسبت به شاهد (بدون نماتد و بدون عصاره) گردید. به نظر می‌رسد اضافه کردن علفهای هرزی مثل تاج‌خروس و سلمه تره به خاک مزارع گوجه فرنگی، می‌تواند جمعیت لارو سن دو M. javanica در خاک را کاهش دهد، هرچند که رشد گیاه گوجه فرنگی نیز کاهش می‌یابد.

  کلیدواژگان: نماتد ریشه گرهی، عصاره گیاهی، تاج خروس، سلمه تره، پیچک صحرایی
|
 • Fatemeh Naseri Nasab * Pages 1-16
  In recent decades, many researches have been done to achieve plant compounds to replace chemicals against nematodes. In this study, the nematicidal and allelopathic effects of walnut green shell was studied in order to achieve effective, safe and economical methods for control of root knot nematode Meloidogyne javanica on tomato. In vitro and in vivo studies were conducted. Different concentrations of the extract significantly inhibit hatching and increased mortality rate of nematode larvae. The highest percentage of hatching inhibition in vitro was 75.5% and observed when treated with 25% extract. After 48 h of treatment 100% of larvae were killed by 20% and 25% concentration of extract. In green house, the virulence factors of nematode including gall index, the number of egg masses and the number of larvae in the soil were reduced significantly compared with the control. The results showed the extract concentrations of 5%, 10% and 15% significantly reduces virulence factors of root knot nematode compared to the control without a negative impact on plant growth characteristics. Overall, the results indicated that the aqueous extract of walnut green sell have high nematicidal ability.
  Keywords: Root knot nematode, Walnut green shell, Plant extract, tomato
 • Ali Zaman Mirabadi *, Kamran Rahnama, Mehdi Sadravi, Mansoor Salati Pages 17-33

  This study has carried out for distinguishing of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa (aggressive and ‎non-aggressive groups respectively) using colony growth, ability for pycnidium and pigment production in four ‎mediums and temperatures of Forty nine isolates (Zaman Mirabadi et al., 2010) (totally 784 treatments) in three ‎replication and three times. The result of analysis variation has shown that significant difference between isolates ‎considering colony growth in the different mediums and temperature treatments. The maximum and the minimum ‎colony growth was observed in 30⁰c –v8 juice Agar (48.05 mm) medium and 15⁰c-Czapek Dox Agar (17.01 mm) ‎respectively after 12 days. The greatest and lowest pigment production in the different temperature was observed in ‎PDA and MEA (except in 30⁰c). The minimum and maximum pigment production was observed in 15⁰c and 30⁰c ‎respectively. The percentage of presence yellow-orange and brown pigment was‏ ‏variable in the different treatments. ‎Brown pigment in V8 and CDA was dominated while yellow- orange was seen in PDA and MEA. 93.78 % isolates ‎produced pigment in Czapek Dox Broth. The maximum pycnidium production was observed in V8 and 20⁰c. ‎According to the obtained results, Dasht-Naz, Eslamabad, Fazelabad, Kohi khail and bykar ayesh were belonged to ‎aggressive species (L.maculans) and Talokola, Lala, Khalkhail and mustard isolate too were located as L.biglobosa.

  Keywords: Leptosphaeria maculans, L.biglobosa, blackleg, medium culture, oilseed rape
 • Mohammadreza Eslahi * Pages 35-48

  The Downy mildew of onion, caused by Peronospora destructor Berk, generates a lot of economic damage to onions annually. Fungicides are the main components of plant diseases management. The aim of this study was to determine the efficacy of equalizer to control of onion downy mildew. Experiments were carried out in a randomized complete block design with six treatments and three replications in 2017 in Khuzestan and Hormozgan provinces. treatments consisted of equalizer (0.2, 0.3 and 0.4 kg /h, Infinito 2L /h, water spray and control without spraying). After observing the first signs of the disease, the treatments were conducted and continued every 10 days until the control treatment contamination reached as high as possible. Evaluation of experimental plots was conducted before each spray by selecting 10 plants from two middle rows and disease severity index (DSI) for each treatment was determined using scoring system of 1-9 and Kofoet A and Fischer formula. Analyses of variance revealed that there was significant diference among treatments at 1% level. But between treatments and location there was not significant difference. Also the result showed significant difference between location and treatment × location. The means comparison showed that 0.4kg/h Equalizer treatment creates statistically higest efficiency in Khuzestan and Hormozgan provinces(88/87 and 91/85%) respectivley. The other treatments including 0/2kg/h, 0/3kg /h of Equalizer and Infinito(2L/h) with 55/63,62.40 and 60.15 efficiency in Khuzestan and also 14/81, 76.29 and 67/40% efficiency in Hormozgan province were located in next statistcally groups. So the results of this study suggested 0.4kg/h Equalizer as appropriate rate in comparison to Infinito to control of Downy mildew of onion.

  Keywords: Downy mildew, Chemical comtrol, Equalizer, AUDPC
 • Kavous Ayazpour *, Farid Riahi Pages 49-59
  In this study three hundred fifty samples collected from diseased potato, tomato and eggplant plants that showed virus suspected symptoms such as: mosaic and yellowing of leaves, necrotic spots on veins and stunting from Jahrom region of Fars province. The samples were detected by using enzyme linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) method with polyclonal antibodies for serological distinguishing of Potato Virus Y (PVY). Almost sixty samples collected from potato were infected by PVY in this phase. For molecular diagnostic of the virus, RT-PCR assay were used for infected samples with primer pairs of P1 and P2. These primers could amplify the coat protein region of virus genome. Eventually PCR products of two samples were sequenced and compared with 19 sequences available in GenBank using Blast search. The MEGA6 software and UPGMA method were used to draw phylogenetic tree. The drawn tree showed that the isolates of jahrom-Iran and the most isolates of Europe were placed in separate clusters.This results showed that in this area, virus infected only found in potato plants so it is possible that crop infections were related to use of infected seed tubers. This is the first report of in Jahrom area.
  Keywords: Phylogenetic analysis, DAS-ELISA, MEGA6, Solanaceae, Strain NTN
 • Zahra Nobakhti, Nader Hasan Zadeh *, Javad Razmi Pages 61-72

  During the summer months until the fall of 2017, 50 diseased samples of ligustrum plants suspected to bacterial disease were collected from all around Tehran and Karaj parks and green spaces. The diseased samples were transferred to the laboratory for further investigation. The dominant single colonies with distinguished morphology were selected and fulfilled their pathogenicity on geranium and detached stems and leaves of the host plant. Seven pathogenic bacterial isolates were further analyzed by morphological, physiological and biochemical traits. Using PCR, the 16S rRNA gene of the selected isolates was amplified DNAs were first extracted by alkaline lysis method and their 16S rRNA genes were amplified with primer pair P6/P1. The PCR products were sequenced by Macrogen Co. (Seoul, Korea) and the edited sequences were compared with deposited sequences in Genbank nucleotide database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). According to the results, heterogeneous species include strains of Stenotrophomonas maltophilia, strains of Pseudomonas plecoglossida, strains of Bacillus sp., strains of Paenibacillus sp., strain of Ochrobactrum sp., strains of Achromobacter sp., and strains of Staphylococcus epidermidls were identified. The presence of a wide range of not-so-well-known bacteria, but the pathogen confirms their importance, at least as secondary pathogens. This is the first report of isolating certain novel bacterial agents on ligustrum in Iran.

  Keywords: Bacterial leaf spot, ligustrum, Tehran, Karaj parks, 16S rRNA gene
 • elham hoseinpor *, zahra Khorsand Pages 73-86

  Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are the most important plant pathogenic nematodes that reduce yield of economic plants worldwide. The use of compounds of plant secondary metabolites has been proposed as the best alternative strategy for controlling nematodes due to its properties such as specific mechanism of action, limited spectrum of action and the ability to decompose into non-toxic metabolites. This study was performed to investigate the inhibitory effect of aqueous extracts of Chenopodium album, Amaranthus retroflexus and convolvulus arvensis on mortality of root-knot Nematode, (Meloidogyne javanica) in vitro conditions. Experiment in a completely randomized design with 3 factors (1- type of extract in 3 levels of Ch. album, A. retroflexus and C. arvensis, 2- concentration of extract in 3 levels with ratios of 0.04, 0.2 and 0.4% and 3- Extraction organs were performed at 3 levels of leaves, stems and roots in 3 replications for each treatment in laboratory conditions and the two plants that had the most effect were done in Labratory conditions. The results showed that the extracts of all three plants significantly increased the mortality of second level of nematode larvae. The extract of 0.4% of coriander leaves with 98.3% mortality of age 2 larvae had the highest mortality and the extract of 0.2% and 0.04% of ivy root with 37% had the lowest mortality. The two plants of Ch. album and A. retroflexus, which had the best results in vitro, were studied in greenhouse conditions. The reproductive factor of control with nematode has a significant difference with other treatmentsFrom the results of study,it can be cincluded that it is possible that the weeds of tomato fields especially A.retroflexus and Carvensi,returning to the ground canreduce the J2population of root-knit nematodes in the soil.

  Keywords: root-knot nematode, Plant extract, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, convolvulus arvensis