پراکنش ویروس وای سیب زمینی (Potato Virus Y) در شهرستان جهرم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی ویروس وای سیب زمینی از مزارع مختلف خانواده سیب زمینی از قبیل سیب زمینی، گوجه فرنگی، بادنجان و تنباکو در منطقه جهرم، طی فصول بهار و تابستان سال های 1391 و 1392 تعداد 350 نمونه گیاهی با علایم موزاییک و زردی برگ ها، لکه های نکروتیک روی رگبرگ ها و کوتولگی جمع آوری شد. بررسی آلودگی نمونه ها با آزمون سرولوژیکی الیزا و آزمون مولکولی RT-PCR انجام گردید. در بررسی نمونه های مشکوک با آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA با استفاده از آنتی سرم پلی کلونال ویروس وای سیب زمینی، تعداد 60 نمونه که تنها از سیب زمینی بودند آلوده به ویروس تشخیص داده شدند. برای تشخیص ویروس در آزمون RT-PCR از جفت آغازگرهای P1 و P2 که ژنوم پوشش پروتیینی ویروس را تکثیر می کردند، استفاده شد. در نهایت دو نمونه مورد بررسی که در محدوه 1000 جفت بازی ایجاد باند کرده بودند ترادف یابی گردید. نتایج نشان داد که از بین گیاهان مورد بررسی، آلودگی فقط در سیب زمینی دیده می شود و گیاهان دیگر، عاری از آلودگی به PVY بودند. مقایسه توالی نوکلیوتیدی پوشش پروتیینی دو جدایه با 19 توالی نوکلیوتیدی PVY موجود در بانک ژن جهانی نشان داد که یکی از جدایه های جهرم با بیشتر جدایه های اروپایی در گروه الف و جدایه دیگری با تعدادی معدود در گروه ب قرار می گیرند. بنابراین آلودگی به این ویروس فقط در گیاهان سیب زمینی در این منطقه مشاهده شد که احتمالا حاصل استفاده از غده های بذری آلوده می باشند. این اولین گزارش از حضور آشکار ویروس وای سیب زمینی و نژاد NTN آن در منطقه جهرم و استان فارس می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2237898 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!