تولید فیلم خوراکی بر پایه کیتوزان - ژلاتین حاوی اسانس چویر(Ferulago angulate)، ارزیابی تاثیر آن بر ویژگی های نوری، حسی و ماندگاری گوشت بوقلمون در دمای یخچال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف مطالعاتی

جایگزینی بیوپلیمر های خوراکی به همراه اسانس های گیاهی به عنوان جایگزین پلیمر های سنتزی، روشی موثر برای نجات محیط زیست، افزایش ایمنی و ماندگاری مواد غذایی در جهان است. گوشت بعنوان مواد غذایی فسادپذیر در بسته بندی های خوراکی فعال حاوی ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی می تواند عمر نگهداری و کیفیت بهتری داشته باشد.

روش کار

این تحقیق در ادامه و در راستای تکمیل مطالعه قبلی گروه که شامل تولید فیلم ترکیبی کیتوزان ژلاتین حاوی اسانس چویر(Ferulago angulate) و ارزیابی ویژگی های فیزیکی شیمیایی فیلم ها بود، طراحی و انجام شد. فیلم های ترکیبی کیتوزان- ژلاتین حاوی اسانس چویر در سطوح غلظتی 0، 25/.، 5/. درصد (حجمی/ حجمی) با روش کستینگ تولید و ویژگی-های میکروبی، حسی، رنگ و شفافیت فیلم ها جهت نگهداری گوشت بوقلمون در دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

نمونه های بسته بندی شده با فیلم کیتوزان- ژلاتین بدون اسانس در روز دوازدهم نگهداری تقریبا 50 درصد نمرات حسی خود را از دست دادند در حالی که نمونه های بسته بندی شده با فیلم حاوی 5/. درصد اسانس حتی در روز پانزدهم نگهداری دارای نمره قابل قبول بودند و تفاوت معنی داری با سایر نمونه ها داشتند(05/0≥ P). فیلم کیتوزان - ژلاتین در هر سه پارامتر،L* ،a* و b* تحت تاثیر افزودن اسانس قرار گرفت. با افزودن اسانس چویر، شاخص b* و کدورت به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش اما شاخص L* کاهش یافت و باعث کاهش شفافیت فیلم و تغییر رنگ به سمت قرمز) (+a و زرد((+b گردید. میانگین شمارش همه اندیس های میکروبی شامل شمارش کلی باکتری ها، شمارش استا فیلوکوکوس اوریوس و شمارش کلی فرم ها در تمام طول دوره اختلاف معنی داری با هم داشتند(05/0≤ p). در روز نهم شمارش کلی در تمام تیمار ها بجز کنترل در محدوده قابل قبول بود.

نتیجه گیری کلی

افزودن اسانس چویر در غلظت 5/. درصد فیلم کیتوزان - ژلاتین علاوه بر مهار رشد و تکثیر باکتری ها و افزایش ماندگاری گوشت بوقلمون در یخچال، موجب بهبود ویژگی های حسی فیلم شده که می تواند مزیت و تایید دیگری بر پتانسیل مناسب فیلم کیتوزان - ژلاتین حاوی اسانس چویر برای استفاده به عنوان یک بسته بندی فعال در صنعت گوشت باشد. 

زبان:
فارسی
صفحات:
169 تا 179
لینک کوتاه:
magiran.com/p2240815 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!