ارزیابی آواهای زیستی در پارک های شهر اصفهان با استفاده از شاخص های اکوستیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تجزیه و تحلیل آوای منظر به ویژه آواهای زیستی با استفاده از شاخص های اکوستیک اطلاعات بوم شناختی ارزشمندی را به منظور ارزیابی تنوع زیستی، بررسی الگوهای رفتاری گونه ها و ارزیابی آلودگی های صوتی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل آواهای زیستی و انسانی در شش پارک شهری اصفهان در فصل بهار از شش شاخص اکوستیک شامل: شاخص پیچیدگی اکوستیک، شاخص تنوع اکوستیک، شاخص یکنواختی اکوستیک، شاخص زیستی اکوستیک، شاخص اختلاف نرمال شده آوای منظر و شاخص بی نظمی استفاده شد که با استفاده از بسته آماری Seewave ارزش این شاخص ها در محیط نرم افزار R محاسبه شد. پس از اندازه گیری مقادیر این شش شاخص در پارک های شهر اصفهان، میزان همبستگی بین آنها مشخص شده و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین شاخص های اکوستیک بین جفت پارک ها از آزمون توکی در نرم افزار R استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون ANOVA و آزمون تکمیلی توکی بیشترین مقدار شاخص های زیستی اکوستیک، اختلاف نرمال شده آوای منظر، پیچیدگی اکوستیک، تنوع اکوستیک، یکنواختی اکوستیک و بی نظمی اکوستیک مربوط به پارک صفه با مقادیر 51/63 ، 0/99، 2267، 1/46، 0/89 و 0/82 و کمترین مقدار این شاخص ها به ترتیب متعلق به پارک های محمودآباد با مقادیر 16/56 و 0/49-، ایثارگران با مقدار 1787 و باغ غدیر با مقادیر 0/05، 0/67 و 0/41 است. همچنین بیشترین اختلاف معنی دار شاخص زیستی اکوستیک و شاخص اختلاف نرمال شده آوای منظر بین پارک های صفه و محمودآباد محاسبه شد که بیانگر تاثیرگذاری عواملی مانند میزان اثر حاشیه و تنوع زیستی پرندگان بر ارزش شاخص ها است. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت شاخص های اکوستیک زیستی و اختلاف نرمال شده آوای منظر معیارهای مناسبی برای ارزیابی فعالیت های انسانی و زیستی در فضاهای سبز شهری هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2243239 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!