اثر روغن ‍ پاشی زمستانه و تله زرد چسبنده در کاهش جمعیت پسیل زیتون Euphyllura pakistanica در فضای سبز شهر شیراز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
فضای سبز در برنامه ریزی شهری به منظور به سازی محیط زیست واجد اهمیت می باشد. درخت زیتون یکی از گیاهان منتخب جهت کاشت در فضای سبز شهر شیراز می باشد. پسیل زیتون Euphyllura pakistanica  با تراوش تارهای سفید مومی ضمن ایجاد ظاهر ناخوشایند از لحاظ بصری، باعث اختلال فیزیولوژیکی برای درخت و مانع تاثیرات بهینه درخت در کاهش آلاینده ها و تولید اکسیژن می شود.جهت کاهش استفاده از سموم شیمیایی در فضای سبز شهری، طی سال های 1394 و 1395 تحقیقی به منظور تعیین بهترین تیمار روغن ولک، کارت زرد و یا ترکیب هر دو، جهت کاهش این آفت در فضای سبز شهری شیراز انجام شد. این تحقیق به صورت 4 تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با 17 بار نمونه برداری از اردیبهشت ماه تا شهریور ماه انجام شد. با در نظر گرفتن متوسط 17 نمونه اندازه گیری شده، تجزیه واریانس انجام و مشاهده شد که تیمارها به طور کلی دارای تاثیر معنی دار در سطح یک درصد هستند. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار شاهد بیشترین و تیمار کارت زرد+روغن ولک کمترین تعداد حشره بالغ پسیل زیتون را داشته اند. نتایج نشان داد درصد کاهش تعداد حشره بالغ پسیل زیتون در تیمار کارت زرد+روغن ولک نسبت به تیمار شاهد معادل 27/79 درصد است. با توجه به نتایج به دست آمده روغن پاشی زمستانه با غلظت 1 درصد در نیمه دوم اسفند ماه و نصب یک کارت زرد برای هر درخت در اردیبهشت ماه جهت کاهش جمعیت آفت در فضای سبز شهری توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
285 تا 292
لینک کوتاه:
magiran.com/p2245180 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!