مقایسه اثر سه روش تمرین استقامتی، مقاومتی و موازی بر آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی دانشجویان پسر غیر ورزشکار دارای اضافه وزن

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر سه شیوه تمرین استقامتی، مقاومتی و موازی بر آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن بود. بدین منظور تعداد 45 دانشجوی پسر ساکن خوابگاه دانشگاه شاهد که مبتلا به اضافه وزن بودند به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه استقامتی، مقاومتی و موازی تقسیم شدند. پروتکل تمرینی به مدت 8 هفته (3 بار در هفته) با شدت و مدت معین انجام شد. قبل از شروع پروتکل و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، سنجش آمادگی هوازی، شاخص های ترکیب بدنی صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آنکووآ تجزیه و تحلیل شد (05/≤ α). یافته ها نشان داد هر سه پروتکل تمرینی تاثیر معناداری بر آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی پسران دارای اضافه وزن داشت. در مقایسه های بین گروهی، گروه های استقامتی، مقاومتی و موازی بر آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی تفاوت معناداری داشتند و در متغیرهای آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی تمرین موازی موثرتر از دو تمرین دیگر بوده است. نوآوری پژوهش حاضر یکسان کردن حجم تمرین در سه پروتکل ورزشی بوده است تا با مقایسه بین گروهی موثرترین روش با مدت زمان یکسان را شناسایی کند. به نظر می رسد که 8 هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و موازی تاثیر معناداری بر آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی پسران غیرورزشکار دارای اضافه وزن دارد و هر سه شیوه تمرینی می تواند منجر به بهبود آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
27 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2247290 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!