اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی: نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی با نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان بود. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه های شهر تهران بود که با استناد به فرمول کوکران، از بین آن ها 276 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی و طبقه ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های قابلیت پژوهشی آریانی و همکاران (1394)، پیوندهای اجتماعی فرناندز-پرز و همکاران (2015) و ادراک تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی لطیف و همکاران (2016) بود. روایی محتوایی این پرسش نامه ها با کمک نظرات اصلاحی 8 نفر از اساتید علوم ورزشی و 3 نفر از اساتید کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسش نامه ها نیز از طریق تعیین ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در گام نخست، تحلیل داده ها نشان داد که وضعیت پیوندهای اجتماعی دانشجویان مطلوب و وضعیت قابلیت پژوهشی و ادراک تجاری سازی آن ها پایین تر از حد متوسط است. در گام دوم، نتایج به دست آمده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3  نشان داد که پیوندهای اجتماعی و قابلیت پژوهشی، هرکدام رابطه مستقیم و معناداری با ادراک تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دارند. ضمن آن که قابلیت پژوهشی به عنوان عامل میانجی رابطه پیوندهای اجتماعی و ادراک تجاری سازی شناخته شد. بنابراین، لازم است دانشکده های علوم ورزشی ضمن توسعه قابلیت پژوهشی و پیوندهای اجتماعی دانشجویان، گام مهمی برای تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی بردارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
481 تا 499
لینک کوتاه:
magiran.com/p2247954 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!