فهرست مطالب

فصلنامه توسعه کارآفرینی
سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیر رحیمی، محمد احسانی*، مرجان صفاری، رسول نوروزی سیدحسینی صفحات 481-499
  هدف این پژوهش، بررسی اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی با نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان بود. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه های شهر تهران بود که با استناد به فرمول کوکران، از بین آن ها 276 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی و طبقه ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های قابلیت پژوهشی آریانی و همکاران (1394)، پیوندهای اجتماعی فرناندز-پرز و همکاران (2015) و ادراک تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی لطیف و همکاران (2016) بود. روایی محتوایی این پرسش نامه ها با کمک نظرات اصلاحی 8 نفر از اساتید علوم ورزشی و 3 نفر از اساتید کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسش نامه ها نیز از طریق تعیین ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در گام نخست، تحلیل داده ها نشان داد که وضعیت پیوندهای اجتماعی دانشجویان مطلوب و وضعیت قابلیت پژوهشی و ادراک تجاری سازی آن ها پایین تر از حد متوسط است. در گام دوم، نتایج به دست آمده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3  نشان داد که پیوندهای اجتماعی و قابلیت پژوهشی، هرکدام رابطه مستقیم و معناداری با ادراک تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دارند. ضمن آن که قابلیت پژوهشی به عنوان عامل میانجی رابطه پیوندهای اجتماعی و ادراک تجاری سازی شناخته شد. بنابراین، لازم است دانشکده های علوم ورزشی ضمن توسعه قابلیت پژوهشی و پیوندهای اجتماعی دانشجویان، گام مهمی برای تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی بردارند.
  کلیدواژگان: پیوندهای اجتماعی، تجاری سازی، دانشجویان، علوم ورزشی، قابلیت پژوهشی
 • زهرا سادات منتظری*، رضا آقاموسی، عبدالله نعامی، عادل فاطمی صفحات 501-520

  هدف از پژوهش حاضر، ارایه الگوی ارزش آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در شرکت های آموزشی شهر تهران است تا از این راه بتوان نیازهای رو به رشد زمینه برندسازی در فضای آموزشی را پوشش داد. روش این پژوهش برحسب هدف بنیادی و گردآوری داده ها، کیفی - داده بنیاد (سیستماتیک) است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با سیزده نفر از خبرگان در موسسات آموزشی، براساس روش نمونه گیری هدفمند و تا سرحد اشباع اطلاعات مورد نیاز و کفایت نظری صورت گرفته است. کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، الگوی نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و درنهایت، پیامدهای مالی و اجتماعی تشکیل شده است. هر کدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده الگو، دارای متغیرها و مقوله هایی هستند که توجه به آن ها تحقق هدف نهایی برند سازی را موجب می شود. طراحی الگوی ارزش آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی علاوه بر اینکه به آموزشگاه ها و مربیان در تدوین برنامه ها و طرح درس های مبتنی بر کارآفرینی کمک می کند، امکان ارایه آموزش تخصصی شغلی به افراد را نیز فراهم می نماید. همچنین در راستای کاهش چالش های مرتبط با ایجاد شغل و تربیت افراد ماهر به عنوان بازویی کمکی برای جامعه به شمار می رود.

  کلیدواژگان: ارزش آفرینی، تئوری داده بنیاد، هویت برند، برند خدماتی، کارآفرینی
 • زکیه گنجعلی، روح الله باقری مجد* صفحات 521-540

  جهانی سازی و اقتصاد دانش بنیان منجر به تغییر ماموریت سنتی آموزشی و پژوهشی دانشگاه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است. که دراین توسعه، دانشگاه به منظورکمک به نیروی کارماهر برای پاسخ به تقاضاهای متغیر بازار کار تحت تاثیر جهت گیری ها و اهداف کارآفرینانه افراد است. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر رفتار کارآفرینی با نقش میانجی قصد کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی بوده است که در جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 260 نفری بر اساس تصادفی ساده اجرا شده است. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد جهت گیری کارآفرینی فردی بولتن و لین (2012) ، رفتار کارآفرینانه اسشمیدت و همکاران (2018) و قصد کارآفرینی لینان و چن (2009) بوده است. روایی تاییدی و پایایی هر سه ابزار مناسب گزارش شد. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار 5/8 Lisrel مدل معادلات ساختاری بوده است. نتایج نشان داد، جهت گیری کارآفرینانه فردی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق قصد کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه موثر است. همچنین قصد کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه به صورت مستقیم موثر بود. می توان گفت ارزش های ریسک پذیری، فعال بودن و نوآوری در کنار قصد کارآفرینی نقش سازنده در رفتارکارآفرینانه خواهند شد. به نوعی در تحرک و ایجاد رفتار کارآفرینی دانشجویان، نگرش ها و شخصیت فرد بهمراه هدف معین نقش سازنده دارد.

  کلیدواژگان: جهت گیری کارآفرینانه، رفتار کارآفرینانه، قصد کارآفرینی، دانشجویان مهندسی
 • منیژه حقیقی نسب*، محسن پازری، جمشید عدالتیان شهریاری صفحات 541-560
  اغلب کارآفرینان برای توسعه کارآفرینی و ایجاد ارزش، چند گام مهم از جمله کشف و ارزیابی فرصت ها، پیش بینی درآمد و سرمایه مورد نیاز را در نظر می گیرند، اما بسته به نوع فرصت و ارزش مورد انتظار این مراحل می توانند بسیار پیچیده و همراه با عدم قطعیت باشد. هدف پژوهش حاضر، ارایه یک الگوی فراگیر و کارآمد برای توسعه فرایند کارآفرینی است که منجر به ایجاد ارزش برای همه بازیگران اکوسیستم کارآفرینی شود. این پژوهش از نظر هدف در گروه تحقیقات توسعه ای با رویکرد آمیخته متوالی و از نظر گردآوری داده، تحقیق فراترکیب در بخش کیفی و تحقیق پیمایشی در بخش کمی میباشد. در بخش کیفی با استفاده از تحلیل فراترکیب و تحلیل تم، مراحل و فعالیت های موثر در فرایند کارآفرینی مورد شناسایی قرار گرفت. یافته این بخش، الگوی اولیه پژوهش شامل 60 تم و 12 مقوله میباشد در بخش کمی برای تعیین روابط متغیرهای مدل، از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است؛ با توجه به روش گردآوری داده پیمابشی، داده های تحلیل از طریق پرسشنامه و نظرات 180 نفر از مدیران و کارشناسان پارک فناوری سجاد تهیه شد. همچنین با استفاده از مدل سازی ساختاری الگوی پژوهش سطح بندی شد. نهایتا متغیرهای الگو از طریق فرایند تحلیل شبکه مورد ارزیابی قرار گرفت و ضریب اهمیت آنها در ایجاد ارزش در اکوسیستم کارآفرینی یا شبکه ارزش محاسبه شد.
  کلیدواژگان: فرایند کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی، فرایند نوآوری، تولید محصول جدیدNPD، ایجاد ارزش مشترک
 • آیدین سلام زاده*، مهدی تاج پور صفحات 561-580
  شرکت های نوپا رسانه ای نقش پر رنگی در توسعه اقتصاد دانش بنیان داشته و منشاء تحولات اجتماعی متعددی می گردند. این شرکت های نوپا در حوزه کارآفرینی رسانه ای مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن ها در این قلمرو موشکافی می شود. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی چالش های شکل گیری این دسته از شرکت های نوپا بپردازد. طرح این تحقیق کیفی-مطالعه موردی چندگانه- بوده و از نظر هدف روش پژوهش بنیادی است. از این رو، با 11 نفر از موسسین 5 شرکت نوپای رسانه ای مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای انجام شده است. از روش کدگذاری دو مرحله ای برای تجزیه و تحلیل یافته های مصاحبه ها استفاده گردیده است. یافته های این تحقیق از وجود شش دسته چالش کلیدی از جمله چالش های حقوقی و قانونی، چالش های زیرساختی، چالش های سرمایه انسانی، چالش های تامین مالی، چالش های مرتبط با اعتبار رسانه ای و چالش های محتوایی در خصوص شکل گیری شرکت های نوپای رسانه ای حکایت دارد. بر اساس یافته های این تحقیق، چالش های محتوایی بعنوان یکی از مهم ترین چالش های دارای اهمیت در شکل گیری استارت آپ های به شمار می آیند.
  کلیدواژگان: چالش، رسانه، شرکت های نوپا، شکل گیری، کارآفرینی رسانه ای
 • علیرضا شیروانی جوزانی، زهرا علیپور درویش، سیده فاطمه مقیمی صفحات 581-600

  پیدایش پدیده آفلوانزا [1] به عنوان نماد مصرف گرایی افراطی در میان فرزندان خانواده کارآفرینان می تواند بقا و رشد کسب و کارها را مورد تهدید قرار دهد که تا به حال مورد مطالعه جامعی قرار نگرفته است. هدف اصلی مقاله حاضر، واکاوی پدیده آفلوانزا در میان فرزندان کارآفرینان با بکارگیری روش نظریه داده بنیاد رهیافت نظام مند که بر حسب هدف، پژوهش بنیادی است. پس از کدگذاری و تحلیل اطلاعات حاصله از 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته (مبتنی بر روش نمونه گیری هدفمند) با کارآفرینان استان تهران با حداقل 10 سال تجربه مدیریت کسب وکار و دارای 2 فرزند، تعداد 117 مفهوم، 20 مولفه و 7 مقوله به کمک نرم افزار اطلس تی استخراج شد. براساس یافته های این پژوهش، شرایط علی پدیده آفلوانزا شامل عواملی مانند عدم ایجاد توازن بین کسب وکار و زندگی توسط کارآفرینان، الگوسازی نامطلوب والدین کارآفرین به همراه نامطلوب بودن شرایط/ چارچوب ملی کارآفرینانه (محیط نامطلوب کسب وکار) است که سبب ایجاد ذهنیت کارآفرینی گریزی (به عنوان پدیده محوری) در بین فرزندان کارآفرینان شده است. ذهنیت کارآفرینی گریزی منجر به بروز کنش های غیرکارآفرینانه و حتی ضدکارآفرینانه از جمله مصرف گرایی شدید، تن پروری و... می شود. محیط خانوادگی نامطلوب (به عنوان شرایط زمینه ای) و نیز شرایط/چارچوب عمومی جامعه مانند فرهنگ عمومی و وضعیت کلان اقتصادی (به عنوان شرایط مداخله گر) بر ذهنیت کارآفرینی گریزی فرزندان شان تاثیرگذار هستند. پیامدهای این پدیده در سطح فردی منجر به عدم شکل گیری زنجیره کارآفرینی بین نسلی، در سطح کسب و کاری به عدم بقا و رشد کسب و کار شده و در سطح ملی نیز منجر به هدررفت منابع ملی و عدم توسعه فرهنگ ملی کارآفرینانه می گردد.

  کلیدواژگان: آفلوانزا، خانواده، ذهنیت کارآفرینی گریزی، عدم بقای کسب وکار، عدم توازن کسب وکار و زندگی، نظریه داده بنیاد
 • بابک ضیاء*، مهران رضوانی، یاسمین احمدیان صفحات 601-619

  این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری اتحادهای استراتژیک بین المللی صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع هبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و مالکان کسب وکارهای بین المللی فعال در صنعت دارو هستند که جهت انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این راستا 163 نفر از اعضای نمونه انتخاب و پرسشنامه در میان آنها توزیع گردید. در این پژوهش جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه و اندازه گیری آن، از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای ارزیابی روایی از روایی محتوا (ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا)، روایی همگرا (آزمون میانگین واریانس استخراجی و مقایسه آن با پایایی ترکیبی) و روایی واگرا (آزمون فورنل و لارکر) استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بکارگیری سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات، استراتژی یادگیری، فرهنگ اعتماد و ساختار منعطف بر انتقال دانش در اتحادهای استراتژیک بین المللی تاثیر داشته و انتقال دانش نیز بر عملکرد نوآوری اتحادهای استراتژیک بین المللی تاثیر دارد. همچنین ظرفیت جذب برای اتحاد، ارتباط میان انتقال دانش و عملکرد نوآوری در اتحادهای استراتژیک بین المللی را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: انتقال دانش، عملکرد نوآوری، اتحادهای استراتژیک بین المللی، صنعت دارو
 • محسن محمدی خیاره*، امینه زیوری صفحات 621-640

  از جمله عوامل موثر بر سطح فعالیت های کارآفرینانه، عملکرد محیط اقتصاد کلان و بهبود کیفیت نهادی است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین کیفیت نهادی، محیط اقتصاد کلان و فعالیت های کارآفرینی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته، در دوره زمانی 2018-2010 است. برای سنجش سطح فعالیت کارآفرینی از سه شاخص نرخ فعالیت کارآفرینی نوپا، نرخ کارآفرینی نوظهور، و نرخ کارآفرینی جدید و برای سنجش کیفیت نهادها از شاخص رقابت پذیری، آزادی اقتصادی و کیفیت حکمرانی استفاده شده است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است. داده‎های پژوهش از دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) و نماگرهای توسعه جهانی (WDI)، استخراج و از طریق رویکرد تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با استفاده از نرم افزار STATA 14 تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که تاثیر شاخص های در نظرگرفته شده (رشد تولید سرانه، بیکاری، تورم، نرخ مالیات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به تامین مالی، رقابت پذیری، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی) برحسب نوع فعالیت کارآفرینی و میزان توسعه یافتگی کشورها متفاوت است. نتایج همچنین نشان داد که آزادی اقتصادی بیشتر با همه انواع کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته ارتباط مثبتی دارد. علاوه براین،کیفیت حکمرانی و رقابت پذیری اقتصادی کشورها ارتباط معکوسی با فعالیت کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و ارتباط مثبت با کشورهای درحال توسعه است. یافته های مطالعه حاضر، می تواند مورد توجه سیاست گذاران در توسعه سیاست های موثر بر افزایش فعالیت کارآفرینی در کشورهای مختلف باشد.

  کلیدواژگان: آزادی اقتصادی، رقابت پذیری، کارآفرینی، کیفیت حکمرانی، کیفیت نهادی
|
 • Amir Rahimi, Mohammad Ehsani *, Marjan Saffari, Rasool Norouzi Seyed Hossini Pages 481-499
  The purpose of this study was to investigate the effect of social ties on the commercialization perception of sports science research with the mediating role of students' research capability. This is based on purpose, is applicable and it is descriptive-correlation in terms of data collection method. The statistical population consisted of all postgraduate students of sports science in Tehran universities. Based on the Cochran formula, 276 of them were selected through stratified (proportional allocation) and random sampling. Data collection tools were questionnaires of Ariani et al.'s (2012) research capability, Fernandez-Perez et al.'s social ties (2015), and Latif et al .'s (2016) commercialization perception. The content validity of these questionnaires was investigated with the help of corrective opinions of 8 professors of sports sciences and 3 professors of entrepreneurship, and their reliability was confirmed by Cronbach’s alpha and composite reliability. In the first step, the data analysis showed that the status of students' social ties was desirable, and their research capability and commercialization perception status were below average. In the second step, the results obtained from SMART PLS 3 software showed that social ties and research capability have a direct and significant relationship with the commercialization perception of students' research achievements. At the same time, research capability was identified as a mediator of the relationship between social ties and the perception of commercialization. Therefore, sports science faculties need to take an important step in commercializing sports science research while developing research capability and social ties of students.
  Keywords: Social Ties, commercialization, students, Sport Sciences, Research Capability
 • Zahra Sadat Montazeri *, Reza Aghamoosa, Abdollah Naami, Adel Fatemi Pages 501-520

  In today's world where entrepreneurship is synonymous with value creation, the focus on the concept of value and value creation helps businesses to be able to adopt the right strategies to compete and survive in the new competitive environment. In this regard, the purpose of this study is to provide a value creation model of service brand identity with an entrepreneurial approach in educational companies in Tehran so that it can cover the growing needs of branding in the educational space. The statistical population of the study is 13 experts in educational institutions who were examined based on the method of targeted sampling and up to the saturation limit of the required information and theoretical adequacy with the qualitative method of data foundation theory. After conducting semi-structured interviews and collecting information, the codes obtained in different sections were analyzed, and after performing the three steps of open, central and selective coding of the final model of the total pivotal category, causal conditions, background, interventions, strategies, and ultimately, financial and social consequences. Each of these conditions and the factors that make up the model have variables and categories that pay attention to the realization of the ultimate goal of branding.

  Keywords: Value creation, Grounded theory, brand identity, Service brand, Entrepreneurship
 • Zakieh Ganjali, Rouhollah Bagherimajd * Pages 521-540

  Globalization and knowledge-based economy have led to the alteration of the traditional mission of university education and research to economic and social development or the University of Entrepreneurship. Higher education in helping the skilled workforce to respond to the changing demands of the labor market in a knowledge-based economy is influenced by the entrepreneurial orientations and goals. So, this study aimed to investigate the effect of entrepreneurial orientation on entrepreneurial behavior with the mediating role of entrepreneurial intention from the perspective of graduate engineering students of Sistan and Baluchestan University. The research method was a correlation that was performed in the community of graduate engineering students of Sistan and Baluchestan University with a sample of 260 people based on simple random sampling. The research tools were three questionnaires: individual entrepreneurship orientation, entrepreneurial behavior, and entrepreneurial intention. Confirmatory validity and reliability of all three appropriate instruments were reported well. The analysis method using Lisrel software was a structural equation model. The results revealed that the orientation of individual entrepreneurship directly and indirectly through entrepreneurial intention is effective on entrepreneurial behavior. Entrepreneurial intent also had a direct effect on entrepreneurial behavior. It can be said that the values of risk-taking, activism, and innovation along with entrepreneurial intention will play a constructive role in entrepreneurial behavior. In a way, in the mobility and creation of entrepreneurial behavior of students, the attitudes and personality of the individual along with a specific goal play a constructive role.

  Keywords: : Entrepreneurial Orientation, Entrepreneurial behavior, Entrepreneurial Intention, engineering students
 • Manijeh Haghighinasab *, Mohsen Pazari, Jamshid Edalatian Shahriari Pages 541-560
  Most entrepreneurs consider several important steps to develop entrepreneurship and value creation, including discovering and evaluating opportunities, anticipating the required capital and income But depending on type and value of opportunity the expectation of these steps can be complex, and uncertain. The aim of this study is to provide a comprehensive and efficient model for the development of the entrepreneurial process that will create value for all actors in the entrepreneurial ecosystem. For this purpose, using meta-analysis and theme analysis, the effective steps and activities in the entrepreneurial process were identified. The output of this systematic analysis is 60 themes and 12 categories, based on which the initial model of research was drawn at the level of entrepreneurship steps and activities. To determine the relationships of the model variables structural equations and confirmatory factor analysis were used ; Analysis data were prepared based on a questionnaire with 60 items and were prepared by 180 managers and experts of Sajjad Park (Tehran and Mashhad).In the next step, the research model was extracted using interpretive structural modeling (ISM). Finally, the model variables were evaluated through analytical network analysis process ANP and their importance coefficient in value creation in the entrepreneurial ecosystem or value network was calculated.
  Keywords: Entrepreneurship Process, Entrepreneurship Ecosystem, Innovation Process, New Product Development (NPD), Value Co-Creation
 • Aidin Salamzadeh *, Mehdi Tajpour Pages 561-580
  Media startups play an important role in developing knowledge based economy, and are becoming a source of numerous social changes. These media startups and their specific aspects and characteristics are scrutinized in the realm of media entrepreneurship. This research attempts to investigate the challenges of media startup creation. A qualitative research design –multiple case study- is used. This research is an applied research in terms of goal. Eleven co-founders of five media startups are interviewed using a semi structured interview protocol. The authors used two-step coding in order to analyze the statements an outputs of the interview sessions. Findings revealed that there are six categories of challenges of media startup creation, which are: legal challenges, infrastructural challenges, human capital challenges, funding challenges, media credibility challenges, and content related challenges. Based on our findings, the content related challenges are among the most important challenges faced by media startups in their creation stage.
  Keywords: Challenge, Media, Startups, creation, Media Entrepreneurship
 • Alireza Shirvani Jozani, Zahra Alipour Darvish, Seyedeh Fatemeh Moghimi Pages 581-600

  The emergence of the affluenza phenomenon as a symbol of extreme consumerism among the children of the entrepreneurs’ family can threaten the survival and growth of businesses that has not been so far studied comprehensively. The main purpose of this paper is to investigate the phenomenon of affluenza among entrepreneurs’ children using the grounded theory. After coding and analyzing, the information obtained from 15 semi-structured interviews (based on purposeful sampling method) with entrepreneurs of Tehran chamber of commerce, 117 concepts, 20 components and 7 categories were extracted using Atlas.ti software. According to findings of the study, the causal conditions of Affluenza phenomenon are factors such as unbalance between business and life by entrepreneurs, unfavorable role modeling of entrepreneurial parents along with unfavorable entrepreneurial national framework/conditions (unfavorable business environment) that creates Entrepreneurship-aversion mindset among the children of entrepreneurs. This mindset leads to non-entrepreneurial and even anti-entrepreneurial actions such as extreme consumerism, escape from hardship and etc. among the children of entrepreneurs. Family unfavorable environment (as contextual conditions) as well as general framework/conditions of society such as public culture and macroeconomic situation in the country (as intervening conditions) affects the entrepreneurship-aversion mindset of their children. The consequences of the affluenza phenomenon at the individual level lead to the lack of forming the transgenerational entrepreneurship, as well as at the business level leads to the lack of business survival and growth. Further, the affluenza phenomenon leads at the national level to loss national resources and lack of development of entrepreneurial national culture.

  Keywords: Affluenza, Entrepreneurship-aversion Mindset, unbalance between business, life, Lack of business survival, Lack of business growth
 • Babak Ziyae *, Mehran Rezvani, Yasamin Ahmadian Pages 601-619

  The purpose of this research is investigating the factors affecting knowledge transfer and its impact on innovation performance of international strategic alliances of pharmaceutical SMEs. This paper is an applied research that in terms of data collection is descriptive _survey. Target population of this study consists of managers and owners of international businesses active in the pharmaceutical industry. Also in this study in order to evaluate the relationship between variables and their impact on each other, the partial least squares method (PLS) and smart-PLS software were used. The results showed that it-based systems, learning strategy, trust culture and flexible structure have a positive effect on knowledge transfer and knowledge transfer also has a positive effect on knowledge transfer. Also absorptive capacity of the alliance moderates the relation between knowledge transfer and innovation performance in international strategic alliances.

  Keywords: knowledge transfer, Innovation performance, international strategic alliances, Pharmaceutical industry
 • Mohsen Mohammadi Khyareh *, Amineh Zivari Pages 621-640

  Factors affecting the level of entrepreneurship include the proper functioning of the macroeconomic environment and the improvement of institutional quality. The aim of this study was to examine the relationship between institutional quality, the macroeconomic environment and entrepreneurial activities in selected developing and developed countries in the period 2018-2010. To measure the level of entrepreneurial activity, three indicators were used for the total early stage entrepreneurship rate, the rate of emerging entrepreneurship and the rate of new entrepreneurship, and to measure the quality of institutions, competitiveness, economic freedom and the quality index for corporate governance. The research method is applied in terms of purpose and descriptive correlation in terms of data collection. Research data was extracted from the Global Entrepreneurship Observatory (GEM) and the World Development Indicators (WDI) and analyzed using the Generalized Torque (GMM) estimate using the STATA 14 software. The results show that the impact of the intended indicators (per capita output growth, unemployment, inflation, tax rate, and foreign direct investment, access to finance, competitiveness, index of economic freedom and governance index) depends on the type of business and the level of Development of the countries. The results also showed that economic freedom is more positively associated with all types of entrepreneurship in industrialized countries. In addition, the quality of governance and the economic competitiveness of countries are inversely related to entrepreneurship in industrialized countries and positive relationships with developing countries.

  Keywords: Competitiveness, Economic freedom, Entrepreneurship, Governance Quality, Institutional Quality