اثر مواد کاهنده تششع بر درصد و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم ماری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زیتون (Olea Europea L.) از مهمترین محصولات باغبانی است که کشت آن در اکثر مناطق ایران به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به سایر درختان میوه بویژه در مناطق خشک نیمه خشک و نیمه گرمسیری رو به افزایش است. با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران، استفاده از روش های کشتی که با کاهش مصرف آب مصرفی درختان میوه همراه باشد، اهمیت فراوانی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مواد کاهنده تعرق و توری بر خصوصیات روغن و پروفیل اسیدهای چرب زیتون رقم ماری انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار شامل تالک، اکسیدروی، سیلیس، کایولین،TSZ  (ترکیب تالک، سیلیس و اکسید روی)، TSZK  (ترکیب تالک، سیلیس، اکسید روی و کایولین)، توری و شاهد در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد محلول پاشی با مواد کاهنده تعرق سبب کاهش میزان اسید پالمتیک (C18:0)، اسید لینولییک C18:2))، اسید لینولینیک (C18:3) و مجموع اسیدهای چرب اشباع (SFA) گردید. در حالیکه میزان اسید اولییک (C18:1)، اسیدهای چرب غیراشباع (UFA) مجموع اسیدهای چرب تک شاخه ای غیراشباع (Monounsaturated fatty acid) و نسبت اسید اولییک به اسید لینولییک افزایش یافت. به طور کلی مواد کاهنده تعرق باعث افزایش درصد روغن، از طریق کاهش دمای میوه، بهبود وضعیت ترکیب اسیدهای چرب از طریق افزایش اسیدهای چرب تک شاخه ای غیر اشباع به ویژه اسید اولییک شدند. با توجه به اثر مثبت مواد کاهنده تعرق بر خصوصیات کیفی میوه و افزایش درصد روغن از طریق کاهش دمای برگ و  میوه، می توان آنها را در مناطق گرم و خشک به صورت محلول پاشی در پرورش زیتون توصیه نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
114 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259241 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!