چینه نگاری زیستی، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سنگ های کربناته بارتونین- پری ابونین طاقدیس شان آباد (غرب رفسنجان)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نهشته های کربناته ایوسن میانی- پسین به صورت نواری کم ستبرا در میان سنگ های ولکانیکی طاقدیس شان آباد (غرب رفسنجان) گسترش یافته اند. پشته های نومولیتی (Nummulite banks) از جالب ترین ته نشست های این نوار رسوبی اند که به‎ صورت ساختارهای برآمده کم ارتفاع و کوچک از اجتماعی از نومولیت ها تشکیل شده اند. در پژوهش حاضر، سه رخنمون از نهشته های این نوار در یال شرقی طاقدیس شان آباد ازنظر زیست چینه نگاری و محیط رسوبی مطالعه شده است. مجموعه گوناگونی از روزنبران کف زی بزرگ و تعداد محدودی از روزنبران شناور از نهشته های این رخنمون ها شناسایی و براساس گسترش و فراوانی آنها، محیط رسوبی دیرینه بازسازی شده است. سه زون زیستی از زون های کف زی کم ژرفای حوضه تتیس (SBZ 17-19 Biozones) برمبنای روزنبران کف زی بزرگ به سن ایوسن میانی و پسین تشخیص داده شده است؛ همچنین براساس مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی، یازده ریزرخساره متعلق به زیرمحیط های پهنه جزر و مدی تا دریای باز شناسایی و تفسیر شد که درون یک رمپ کربناته نهشته شده اند. براساس گسترش ریزرخساره های رسوبی و پالیواکولوژی محتوای زیستی رخنمون ها، نهشته های بررسی شده در بخش های داخلی، میانی تا ابتدای بخش خارجی مدل رمپ کربناته نهشته شده اند. رمپ داخلی شامل دو بخش نزدیک (Proximal inner ramp) و بخش دور (Distal inner ramp) است. سه کمربند رخساره ای پهنه جزر و مدی، لاگون و پشته در محیط نزدیک رمپ داخلی و کمربند رخساره ای پشته نومولیتی در زون دور رمپ داخلی نهشته شده اند. کمربند رخساره ای دریای باز در محدوده رمپ میانی تا ابتدای رمپ بیرونی نهشته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259900 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!