فهرست مطالب

 • سال سی و هفتم شماره 1 (پیاپی 82، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فتانه زمانی، مهدی یزدی*، علی بهرامی، حامد عامری، کاترین جیرارد، کلودیا اسپالتا صفحات 1-22

  نهشته های دونین سازند بهرام با ستبرای 300 متر در برش شاهزاده محمد در 33کیلومتری شرق شهر زرند و 95کیلومتری شمال شهر کرمان در زون ساختاری ایران مرکزی براساس فونای کنودونتی بررسی شد. با توجه به 31 گونه و زیرگونه شناسایی شده و گسترش چینه شناسی آنها، تعداد نه زیست زون کنودونتی به سن ژیوتین میانی تا فامنین پیشین شناسایی شد. گونه کنودونتی Polygnathus ansatus که تعیین کننده بایوزون کنودونتی ansatus Zone است و همچنین گونهIcriodus arkonensis arkonensis ، سن ژیوتین میانی را برای قاعده سازند بهرام مشخص می کند که قدیمی‏ترین سن مشخص شده برای سازند بهرام است. براساس توزیع فراوانی کنودونت ها و رخساره های کنودونتی، زیست رخساره پلی گناتید- ایکریودید، فراوان ترین رخساره موجود در برش است و محیط شلف میانی برای نهشته های مطالعه شده پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: دونین، کنودونت، سازند بهرام، ژیوتین، فرازنین، فامنین
 • رضا امیدی، عباس صادقی*، محبوبه حسینی برزی، نرگس اکبر بس کلایه صفحات 23-44

  مطالعات زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در چاه های شماره 1 و 14 میدان نفتی آب تیمور به تشخیص 6 گونه از روزنه داران برای نخستین بار از دو سازند یادشده منجر شد. در این پژوهش از زیرراسته MILIOLINA Delage and Herouard 1896 گونه های Fischerina carinata و Spiroloculina cenomana در سازند سروک و گونه های Palaeosigmoilopsis apenninica و Sigmomassilina ottadunensis در سازندهای سروک و ایلام و از زیرراسته ROTALIINA Delage and Herouard 1896 گونه ‏های Rotorbinellasp. nov.وPararotaliaboixaeدر سازندهای سروک و ایلام شناسایی و توصیف شد. این گونه ها تاکنون از سازندهای سروک و ایلام گزارش نشده اند. براساس مجموعه فسیلی شناسایی شده، سن سازند سروک با ضخامت 98/812 و 238 متر به ترتیب در چاه های شماره 1 و 14، سنومانین- تورونین و سن سازند ایلام با ضخامت 72/151 و 136 متر به ترتیب در چاه های شماره 1 و 14، سانتونین- کامپانین؟ تعیین شده است.

  کلیدواژگان: سازند ایلام، سازند سروک، یافته های جدید روزنه داران، روتالیدا، میدان نفتی آب تیمور
 • محمد شلالوند، محمدحسین آدابی*، افشین زهدی صفحات 45-66

  در پژوهش حاضر تکامل زیستی پلتفرم کربناته سازند تله زنگ به سن پالیوسن در ناحیه کرمانشاه با تمرکز بر اجزای فسیلی (نظیر جلبک ها، مرجان ها و فرامینیفرهای بنتیک) در دو مرحله (بازه زمانی) بررسی شده است. بدین منظور دو برش چینه شناسی مناسب از این سازند، یکی در جنوب (برش کبوتربالا) و دیگری در جنوب غرب (برش باریکه) کرمانشاه، انتخاب، نمونه برداری و مطالعه شد. برای دستیابی به دیدی وسیع تر، نتایج به دست آمده از این پژوهش با دیگر بخش های حوضه تتیس در سرتاسر دنیا نیز مقایسه شد. محیط رسوبی نهشته های بررسی شده از سازند تله زنگ، یک رمپ کربناته است که به دلیل نبود ساختارهای ریفی گسترده و پیوسته، احتمالا به صورت یک رمپ کربناته کم شیب است. شیب این پلتفرم کربناته از بخش های شمال غرب (برش باریکه) به سمت جنوب شرق (برش کبوتربالا) افزایش می یابد. در برش های بررسی شده، چهار رخساره زیستی شناسایی شد که به ترتیب عبارت اند از: رخساره زیستی جلبک سبز، رخساره زیستی مرجانی، رخساره زیستی جلبک سبز و فرامینیفر بنتیک و درنهایت رخساره زیستی فرامینیفر بنتیک و جلبک سبز. در بخش های پایینی سازند تله زنگ، حضور رخساره های جلبکی و مرجانی (ریف های وصله ای) بیان کننده نخستین مرحله از تکامل زیستی کربنات های این سازند است. نظیر چنین رخساره هایی در توالی های پالیوسن دیگر مناطق تتیس نیز شناسایی شده است. در طول زمان و در بخش های بالایی سازند تله زنگ، مرجان ها حذف می شود و فراوانی جلبک های سبز به شدت کاهش می یابد که با حضور فرامینیفرهای بنتیک همراه با مقادیر کم جلبک های سبز، دومین مرحله از تکامل زیستی پلتفرم کربناته سازند تله زنگ در منطقه کرمانشاه شکل می گیرد. در منطقه کرمانشاه و در برش های مطالعه شده، در زمان ایوسن پیشین، درنتیجه پس روی آب دریا، تشکیل کربنات های سازند تله زنگ به طور کامل متوقف و رسوبات تخریبی قرمزرنگ سازند کشکان جایگزین کربنات های سازند تله زنگ می شود؛ هرچند تشکیل کربنات های این سازند در دیگر مناطق حوضه رسوبی زاگرس (استان لرستان) تا ایوسن میانی ادامه می یابد.

  کلیدواژگان: رخساره زیستی، تکامل زیستی پلتفرم کربناته، سازند تله زنگ، پالئوسن، کرمانشاه
 • ابراهیم محمدی* صفحات 67-94

  چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند قم (در دو برش چینه شناختی) در منطقه سیرجان- آباده مطالعه شده است. سازند قم در منطقه سیرجان (برش بوجان) با سن روپلین- شاتین و 156 متر ضخامت عمدتا شامل سنگ های آهک متوسط تا ضخیم لایه و توده ای و مارن است که با ناپیوستگی روی کنگلومرایی با سن نامعین قرار گرفته و در انتها با آبرفت پوشیده شده است. نهشته های این سازند در شمال آباده با 85 متر ضخامت متشکل از سنگ های آهک توده ای و لایه بندی شده، شیل و کنگلومراست که به طور هم شیب سازند قرمز زیرین را می پوشاند و با آبرفت های کواترنری پوشیده شده است. 11 رخساره مختلف مربوط به محیط های دریای باز (رمپ میانی)، لاگون (رمپ داخلی)، ساحل و رودخانه های گیسویی شناسایی شده است. براساس مشاهدات صحرایی، الگوهای عمیق و کم عمق شدگی رخساره ها، الگوهای انباشتگی و پراکندگی فرامینیفرها، چهار سکانس درجه سوم در برش بوجان و پنج سکانس رسوبی درجه سوم در برش آباده شناسایی شده است که با مرزهای سکانسی نوع 1 و 2 محصور شده اند. مرزهای سکانسی عمدتا با تغییر ناگهانی لیتولوژی و تشکیل دهندگان زیستی مشخص می شوند. در برش بوجان فقط دسته رخساره های پیش رونده (TST) و تراز بالا (HST) شناسایی شده اند، ولی در برش آباده دسته رخساره تراز پایین سطح آب (LST) نیز شناسایی شده است.

  کلیدواژگان: سازند قم، روپلین- شاتین، چینه نگاری سکانسی، مرزهای سکانسی
 • طیبه احمدی* صفحات 95-126

  نهشته های کربناته ایوسن میانی- پسین به صورت نواری کم ستبرا در میان سنگ های ولکانیکی طاقدیس شان آباد (غرب رفسنجان) گسترش یافته اند. پشته های نومولیتی (Nummulite banks) از جالب ترین ته نشست های این نوار رسوبی اند که به‎ صورت ساختارهای برآمده کم ارتفاع و کوچک از اجتماعی از نومولیت ها تشکیل شده اند. در پژوهش حاضر، سه رخنمون از نهشته های این نوار در یال شرقی طاقدیس شان آباد ازنظر زیست چینه نگاری و محیط رسوبی مطالعه شده است. مجموعه گوناگونی از روزنبران کف زی بزرگ و تعداد محدودی از روزنبران شناور از نهشته های این رخنمون ها شناسایی و براساس گسترش و فراوانی آنها، محیط رسوبی دیرینه بازسازی شده است. سه زون زیستی از زون های کف زی کم ژرفای حوضه تتیس (SBZ 17-19 Biozones) برمبنای روزنبران کف زی بزرگ به سن ایوسن میانی و پسین تشخیص داده شده است؛ همچنین براساس مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی، یازده ریزرخساره متعلق به زیرمحیط های پهنه جزر و مدی تا دریای باز شناسایی و تفسیر شد که درون یک رمپ کربناته نهشته شده اند. براساس گسترش ریزرخساره های رسوبی و پالیواکولوژی محتوای زیستی رخنمون ها، نهشته های بررسی شده در بخش های داخلی، میانی تا ابتدای بخش خارجی مدل رمپ کربناته نهشته شده اند. رمپ داخلی شامل دو بخش نزدیک (Proximal inner ramp) و بخش دور (Distal inner ramp) است. سه کمربند رخساره ای پهنه جزر و مدی، لاگون و پشته در محیط نزدیک رمپ داخلی و کمربند رخساره ای پشته نومولیتی در زون دور رمپ داخلی نهشته شده اند. کمربند رخساره ای دریای باز در محدوده رمپ میانی تا ابتدای رمپ بیرونی نهشته شده است.

  کلیدواژگان: بارتونین، پری ابونین، ریزرخساره، روزن بران، پشته های نومولیتی، رفسنجان
 • سید ناصر رئیس السادات، *عبدالمجید موسوی نیا، احمدرضا خزایی، شهرام اسدی صفحات 127-146

  برش قومنجان با 125 متر ضخامت شامل توالی سنگ‌های آهک‌ ماسه‌ای خاکستری با میان‌لایه‌های مارن و سنگ‌های آهک‌ ضخیم‌لایه خاکستری است. مطالعات زیست‌چینه‌نگاری در تعیین سن و تطابق واحدهای سنگی حوضه‌های مختلف رسوبی استفاده می‌شود. ناحیه مطالعه‌شده در حاشیه شرقی بلوک لوت قرار دارد. به‌منظور چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه پایینی- بالایی در جنوب غرب شهر قاین (استان خراسان جنوبی)، یک برش چینه‌شناسی در این منطقه انتخاب و اندازه‌گیری شده است. آمونیت‌های شناسایی‌شده 8 جنس شامل Anisoceras, Calycoceras, Hyphoplites, Hypoturrilites, Hysteroceras, Mantelliceras, Puzosia, Scaphites و 13 گونه وابسته به آنهاست. براساس مجموعه فسیلی شناسایی‌شده و مقایسه آنها با بایوزون‌های جهانی، زیرزون Hysetroceras orbignyi به‌مثابه شاخص بخش زیرین آلبین پسین، زون Mantelliceras mantelli به‌مثابه شاخص بخش پایینی سنومانین پیشین، زون Mantelliceras dixoni به‌مثابه شاخص بخش بالایی سنومانین پیشین و زون Turrilites costatus به‌مثابه شاخص سنومانین میانی پیشنهاد شده است. براساس جنس‌ها و گونه‌های شناسایی‌شده، سن آلبین پسین- سنومانین میانی برای برش مطالعه‌شده پیشنهاد می‌شود. اولین حضور Mantelliceras mantelli، قاعده سنومانین را مشخص می‌کند. مقایسه آمونیت‌های شناسایی‌شده نشان می‌دهد حوضه شرق ایران طی آلبین پسین- سنومانین میانی قسمتی از قلمرو تتیس بوده است.

  کلیدواژگان: زیست چینه نگاری، آمونیت، آلبین، سنومانین، قائن، شرق ایران
|
 • Fattaneh Zamani, Mehdi Yazdi *, Ali Bahrami, Hameh Ameri, Cathrin Girard, Claudia Spalletta Pages 1-22

  Devonian deposits of the Bahram Formation with a thickness of 300 m were studied based on conodont fauna in Shahzadeh Mohammad section (33 km east of Zarand, 95 km north of Kerman city) in central Iran structural Zone. According to 31 identified species and subspecies and their stratigraphic development, nine conodont biozones belonging to the middle Givetian to the lower Famennian age were identified. The presence of Polygnathus ansatus  determines the ansatus Zone and Icriodus arkonensis arkonensis, determines the age of middle Givetian for the base of the Bahram Formation, which is the oldest age determined for the base of the Bahram Formation. Based on conodont distributions and conodont biofacies, polygnathid-icrodid biofacies are the most abundant biofacies in the section, indicating the middle shelf environment for the studied deposits.

  Keywords: Devonian, Conodont, Bahram formation, Givetian–Famennian, Biofacies
 • Reza Omidi, Abbas Sadeghi *, Mahboobeh Hosseini Barzi, Narges Akbar Bas Kelayeh Pages 23-44

  Biostratigraphic studies of the Sarvak and Ilam formations in wells No. 1 and 14 of the Abteymour Oil Field led to the recognition of six species of foraminifers from the two mentioned formations for the first time. In this research, the species of Fischerina carinata and Spiroloculina cenomana in the Sarvak Formation and the species of Palaeosigmoilopsis apenninica and Sigmomassilina ottadunensis in the Sarvak and Ilam formations belonging to the suborder of MILIOLINA Delage and Herouard (1896) and the species Rotorbinella sp. nov. in the Sarvak and Ilam formation and Pararotalia boixae in the Sarvak and Ilam formations belonging to the suborder of ROTALIINA Delage and Herouard (1896) were identified and described. These species are not yet reported from the Sarvak and Ilam formations. Based on the identified fauna, the Sarvak Formation with a thickness of 812.98 and 238 meters in wells No. 1 and 14 respectively is Cenomanian–Turonian in age, and the Ilam Formation with a thickness of 151.7 and 136 meters in wells No. 1 and 14 respectively is Santonian–Campanian? in age.

  Keywords: Abeteymour Oil Field, Ilam Formation, Foraminifera, Rotaliidae, Sarvak Formation
 • Mohammad Shalalvand, Mohammadhossein Adabi *, Afshin Zohdi Pages 45-66

  In this paper, the biological evolution of the carbonate platform of the Taleh Zang Formation with Paleocene age in the Kermanshah region has been investigated in two stages (time interval) concentrating on fossil debris (such as algae, corals, and benthic foraminifera). For this purpose, two suitable stratigraphic of this formation in the south (Kaboutar Bala section) and southwest (Barikeh section) of Kermanshah were selected, sampled, and studied. For a broader view, the results of this study have been compared with other parts of Tethys basin around the world. The depositional environment of the studied deposits of the Taleh Zang Formation is a carbonate ramp and is probably a form a low gradient ramp due to underdeveloped coral constructions. The gradient of this platform increases from the northwest (Barikeh section) to the southwest (Kaboutar Bala section). Four biofacies were recognized in the studied successions, which include green algae, coral, green algae and benthic foraminifera as well as benthic foraminifera and green algal biofacies. In the lower parts of the Taleh Zang Formation, the presence of algal and coral biofacies (patch reefs) indicates the first stage of carbonate biological evolution of this formation, in that such biofacies has been identified in the Paleocene sequences of other Tethys sectors. Throughout the time and in the upper parts of the Taleh Zang Formation, corals have disappeared and the abundance of green algae is greatly reduced. By the presence of benthic foraminifera with low amounts of green algae, the second stage of the biological evolution of the carbonate platform of the Taleh Zang Formation in the Kermanshah region is formed. In the Early Eocene in Kermanshah region and in the studied successions, due to the seawater regression, the production of carbonates in the Taleh Zang Formation stopped and the detrital red sediments of the Kashkan Formation replaced the carbonates of the Taleh Zang Formation. However, the carbonate production of this formation continued in other areas of the Zagros sedimentary basin (Lorestan province) until the Middle Eocene.

  Keywords: Biofacies, Carbonate platform biological evolution, Taleh Zang Formation, Paleocene, Kermanshah
 • Ebrahim Mohammadi * Pages 67-94

  Sequence stratigraphy of the Qom Formation deposits (in two stratigraphic sections) in the Sirjan–Abadeh region has been studied. This formation in the Sirjan area (Bujan section; with Rupelian–Chattian age and 156 m thickness), consists mainly of medium- to thick-bedded and massive limestones and marls. They are unconformably underlain by the polygenetic conglomerate with indeterminate age, and unconformably overlain by the quaternary alluvium. The Qom Formation outcrops in northern Abadeh (with Rupelian–Chattian age and 85 m thickness) consist mainly of massive and bedded limestones, shales, and conglomerates. They are conformably underlain by the Lower Red Formation and unconformably overlain by the quaternary alluvium. Eleven different microfacies, belonging to open marine (middle ramp), lagoon (inner ramp), beach, and braided streams were recognized. Based on the field investigations, deepening and shallowing patterns in microfacies, stacking patterns, and the distribution of foraminifers, four third-order depositional sequences in the Bujan section and five third-order depositional sequences in the Abadeh section have been identified. These depositional sequences are bounded by both type 1 and 2 sequence boundaries. Sequence boundaries are mainly characterized by the abrupt change in lithology and biotic components.

  Keywords: Qom Formation, Rupelian–Chattian, Sequence stratigraphy, Ramp
 • Tayebeh Ahmadi * Pages 95-126

  The Middle–Late Eocene carbonate deposits have developed in the Shan-Abad anticline as a thin belt among volcanic rocks. The nummulite banks are one of the most interesting deposits in this belt and composed of nummulite accumulations in the form of small, low-relief build-ups. Investigating three outcrops of these deposits were carried out at the eastern flank of Shan-Abad anticline in the present study. A high diversity of larger benthic foraminifera (LBF) and a small number of planktonic foraminifera are recognized, and the sedimentary environment is reconstructed.Based on LBF, three Tethyan foraminiferal biozones (SBZ 17–SBZ 19) spanning the Middle to Late Eocene interval are identified. The textural analysis and faunal assemblages reveal eleven microfacies types. These microfacies types (MFT) are deposited on a carbonate ramp model from tidal to open marine settings. Analysis of the Bartonian–Priabonian deposits based on facies distribution and paleoecology of the biotic components suggest deposition in the inner, middle and proximal outer ramp settings. The inner ramp includes proximal and distal parts. The proximal part of inner ramp is characterized by tidal flat, lagoon, and shoal belts. The distal part of inner ramp includes the nummulite banks. The open marine microfacies were deposited in mid to proximal outer ramp settings.

  Keywords: Bartonian, Priabonian, Microfacies, Foraminifera, Nummulite accumulations, Rafsanjan
 • Seyed Naser Raisossadat *, Abdolmajid Mosavinia, Ahmadreza khazaei, Shahram Asadi Pages 127-146

  Ammonite biostratigraphy could be used in age determination and correlation of rock units in different sedimentary basins. Qumenjan section with 125 meters thickness is mainly formed by grey sandy limestone with grey and thick-bedded limestone intercalations. The study area is located in the eastern margin of the Lut Block. For a stratigraphical study of Lower–Upper Cretaceous deposits in southwestern of Qayen area, a stratigraphic section was selected and measured. Eight ammonites, including Anisoceras, Calycoceras, Hypoturrilites, Hysteroceras, Mantelliceras, Puzosia, and Scaphites genera and thirteen representative species were identified. Based on the identified assemblage fossils and comparison with international biozones, Hysteroceras orbignyi subzone for Late Albian age, Mantelliceras mantelli biozone for the lower part of Early Cenomanian age, Mantelliceras dixoni biozone for the upper part of Early Cenomanian age, and Turrilites costatus biozone for Middle Cenomanian age is suggested. According to identified genera and species a Late Albian–Middle Cenomanian age is assigned for ammonite bearing of the section. The first occurrence of Mantelliceras mantelli is taken as the base of Cenomanian. Compression of the identified ammonites with other basins shows that the east Iran basin was a part of Tethys Realm during late Albian–middle Cenomanian.

  Keywords: Biostratigraphy, Ammonite, Albian, Cenomanian, Qayen, East Iran