اثر نانو کود ها بر عملکرد و ویژگی های کیفی ارقام برنج (Oryza sativa L.) تحت شرایط مختلف آبیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تا کنون تلاش های محققان جهت افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی در کشور از طریق بهبود فرمولاسیون کودهای شیمیایی مرسوم با موفقیت اندکی همراه بوده است. به منظور بررسی بهینه سازی در کیفیت غذایی برنج تحت اثر نانو کودها در شرایط مختلف آبیاری، این آزمایش به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دو سال زراعی 96-1395 در ساری اجرا گردید. تیمارها شامل دو رقم برنج (شیرودی و هاشمی) به عنوان عامل اسپلیت و چهار مرحله قطع آبیاری (شاهد یا آبیاری دایم در طول دوره رشد، یک روز پس از ناپدید شدن آب از سطح خاک، سه روز پس از ناپدید شدن آب از سطح خاک و پنج روز پس از ناپدید شدن آب از سطح خاک) و سه سطح محلول پاشی نانوکود (نانو سیلیکون، نانو اکسید روی و نانو سیلیکون+ نانو اکسید روی) به عنوان عامل فاکتوریل بود. نتایج نشان داد که صفات انرژی تولیدی دانه، رطوبت، کربوهیدرات، چربی، ویتامین B1، ویتامین B2، ویتامین B3 تحت اثر محلول پاشی نانو کود در سطح احتمال یک و پنج درصد معنی دار شد. نتایج مقایسه میانگین اثر سه گانه عملکرد دانه نشان داد در رقم شیرودی با تیمار آبیاری دایم در طول دوره رشد به همراه مصرف نانو اکسید روی برابر با 529/7 تن در هکتار و کم ترین میزان در رقم هاشمی درمرحله پنج روز پس از ناپدید شدن آب از سطح خاک به همراه مصرف نانو سیلیکون برابر با 243/4 تن در هکتار به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که کاربرد نانو اکسید روی و نانو سیلیکون در شرایط قطع آبیاری اثر مثبتی بر ویژگی های کمی و کیفی برنج دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2259912 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!