فهرست مطالب

نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی
پیاپی 59 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابتسام باوی، سعید ذاکرنژاد*، خوشناز پاینده صفحات 5-17

  به منظور بررسی اثر محلول پاشی عناصر میکرو بر صفات کمی و کیفی هیبریدهای ذرت بهاره، این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای واقع در شهرستان ویس در سال زراعی 97-1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول پاشی عناصر میکرو در پنج سطح محلول پاشی با آب خالص (شاهد)، محلول پاشی با آهن، محلول پاشی با مس، محلول پاشی با منگنز و محلول پاشی با آهن، مس و منگنز  به عنوان فاکتور اول و دو هیبرید سینگل کراس 704 و سینگل کراس مبین به عنوان فاکتور دوم انجام شد. نتایج نشان که برهمکنش محلول پاشی عناصر میکرو و هیبربد بر تعداد دانه در ردیف، عملکرد دانه، عملکرد زیستی و عملکرد پروتئین، طول بلال و شاخص سطح برگ در سطح احتمال یک درصد و بر وزن هزاردانه، شاخص برداشت و درصد پروتئین در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد. بیش ترین عملکرد دانه (9700 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد زیستی (22030 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد پروتئین (979 کیلوگرم در هکتار) از تیمار محلول پاشی آهن، مس و منگنز در هیبرید مبین حاصل شد که نسبت به تیمار بدون محلول پاشی (شاهد) در هیبرید 704، به ترتیب 35، 26 و 46 درصد افزایش نشان دادند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که محلول پاشی عناصر میکرو می تواند سبب افزایش عملکرد کمی و کیفی در هیبرید مبین شود و هیبرید سینگل کراس 704 از قابلیت کودپذیری پایین تری برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: درصد پروتئین، طول بلال، عملکرد دانه، محلول پاشی آهن و مس و وزن هزاردانه
 • رضوان زندی، افراسیاب راهنما*، موسی مسکرباشی صفحات 19-40

  کم آبیاری یک راهبرد مدیریت آب است که کاربرد آب را تا مراحل رشد حساس به خشکی کاهش می دهد. به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر ویژگی های فتوسنتزی، مورفولوژیک و عملکردی دو رقم گلرنگ زراعی، آزمایشی مزرعه ای به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 97- 1396 در مزرعه آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. چهار سطح رژیم کم آبیاری شامل: شاهد (آبیاری در 80 درصد ظرفیت زراعی)، کم آبیاری ملایم (آبیاری در 60-80-80-40 درصد ظرفیت زراعی)، کم آبیاری متوسط (آبیاری در 60-60-60-60 درصد ظرفیت زراعی) و کم آبیاری شدید (آبیاری در 40-60-60-40 درصد ظرفیت زراعی) در کرت های اصلی و دو رقم گلرنگ زراعی پدیده و گلدشت در کرت های فرعی قرار گرفتند. رژیم های آبیاری با توجه به رسیدن میزان رطوبت خاک به مقادیردرصد  ظرفیت زراعی مورد اشاره به ترتیب در مراحل رشد سریع ساقه، آغاز تکمه دهی، آغاز گلدهی و آغاز پر شدن دانه اعمال شد. بین ارقام تفاوت معنی داری از نظر صفات مورد مطالعه وجود داشت و رژیم های کم آبیاری به طور متفاوتی باعث کاهش معنی دار هدایت روزنه ای، سرعت فتوسنتز، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، قطر طبق، ارتفاع اولین شاخه فرعی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، عملکرد زیست توده، شاخص برداشت و عملکرد دانه و روغن شد. رژیم های کم آبیاری ملایم، متوسط و شدید منجر به کاهش معنی دار عملکرد دانه در هر دو رقم به ترتیب به میزان 26، 39 و 63 درصد در مقایسه با رژیم آبیاری مطلوب شد. مقادیر این کاهش برای عملکرد روغن به ترتیب برابر با 31، 42 و 63 درصد بود. رقم گلدشت در مقایسه با رقم پدیده به دلیل عملکرد دانه بالاتر دارای مقادیر عملکرد روغن بالاتری بود. اعمال رژیم کم آبیاری متوسط با توجه به کاهش 20 درصدی مصرف آب در مراحل مختلف رشدی گیاه در مقایسه با آبیاری مطلوب به عنوان راهبرد مناسب کاهش مصرف آب با حفظ عملکرد قابل قبول و کشت رقم گلدشت در این منطقه تعیین شد.

  کلیدواژگان: تنش رطوبتی، هدایت روزنه ای، عملکرد دانه و عملکرد روغن
 • سعادت ده پهلوان، امین فرنیا*، مجتبی جعفرزاده کنارسری، شهرام نخجوان صفحات 41-61

  امروزه کاربرد کودهای آلی وزیستی در جهت بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی و همچنین افزایش کیفیت محصول تولیدی و حفظ حاصلخیزی خاک در نظام های پایدار کشاورزی، اهمیت ویژه ای پیداکرده است. به منظور بررسی اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی ،آلی وشیمیایی بر عملکرد وکیفیت ذرت دانه ای سینگل کراس سیمون، آزمایشی بصورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با چهار تکرار و دو سال متوالی 1398 و 1397 اجراشد. تیمار مایکوریزا در دو سطح کاربرد وعدم کاربرد عامل فرعی و تیمار ورمی کمپوست در سه سطح صفر، 6  و 12 تن در هکتار عامل فرعی فرعی و تیمار نیتروژن در سه سطح صفر، 150 و 300 کیلوگرم در هکتارعامل اصلی بودند. برپایه نتایج بدست آمده، مصرف مایکوریزا ،12 تن ورمی کمپوست و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتارشاخص های رشد نسبت به بقیه سطوح برتری داشته است و سطوح مختلف مایکوریزا بر روی عملکرد و وزن 100 دانه و میزان نیترات معنی دار شده است، و ورمی کمپوست ونیتروژن بر روی همه شاخص ها درسطح 1درصد اثر معنی داری داشت. بررسی برهم کنش تیمارها نیزنشان داد که بیشترین میزان نیترات به دست آمده در عدم کاربرد مایکوریزا، ورمی کمپوست صفر تن و با مصرف 300 کیلوگرم ازت خالص در هکتار به میزان 77/142 میلی گرم در کیلوگرم دانه به دست آمد و بیشترین عملکرد به میزان 96/16 تن در هکتار در کاربرد مایکوریزا ومصرف 12تن ورمی کمپوست و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به دست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف 6 تن در هکتار ورمی کمپوست به همراه مایکوریزا و با 50 درصد کود نیتروژن بدون کاهش چشمگیر عملکرد85/14تن در هکتار ، میزان انباشت نیترات در دانه را به مقدار 65/46 میلی گرم در کیلوگرم دانه رساند که نشان داد که مصرف تلفیقی کود شیمیایی نیتروژن و ورمی کمپوست به همراه مایکوریزا باعث تعدیل اثرات زیانبار کودهای شیمیایی  می باشد و بهترین ترکیب کودی به دست آمده است.

  کلیدواژگان: شاخص های رشد، مایکوریزا، نیترات دانه، نیتروژن، ورمی کمپوست
 • رئوف سید شریفی*، فرزاد عادل ساربانلار صفحات 63-84

  به منظور ارزیابی تاثیر نیتروژن استارتر و محلول پاشی با متانول بر گره زایی، مولفه های پرشدن دانه و عملکرد کمی و کیفی سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ایی در پارس آباد مغان استان اردبیل در سال 1401 اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی کاربرد متانول در سه سطح)محلول پاشی با آب به عنوان شاهد، کاربرد 15 و 30 درصد حجمی) و سه سطح نیتروژن استارتر (عدم استفاده به عنوان شاهد، کاربرد 25 و 50 کیلوگرم نیتروژن استارتر در هکتار از منبع اوره) شامل می شدند. کاربرد مقادیر بالایی از نیتروژن استارتر (50 کیلوگرم در هکتار) تعداد گره در بوته (139 درصد)، تعداد نیام در بوته (37 درصد)، شاخص برداشت (9 درصد)، طول دوره پر شدن دانه (8 درصد) و محتوای اسیدهای چرب اولئیک، لینولئیک و لینولنیک را به ترتیب 7/14، 3/16 و 6/20 درصد در مقایسه با عدم کاربرد نیتروژن استارتر افزایش داد. هر چند که اختلاف آماری معنی داری در محتوای اسیدهای چرب غیر اشباع بین مقادیر 25 تا 50 کیلوگرم نیتروژن استارتر وجود نداشت. محلول پاشی 30 درصد حجمی متانول تعداد گره در بوته (2/15  درصد)، تعداد نیام در بوته (47 درصد)، شاخص برداشت (12 درصد) و طول دوره پرشدن دانه (پنج درصد) را در مقایسه با عدم کاربرد متانول افزایش داد. همچنین کاربرد مقادیر بالایی از نیتروژن استارتر و متانول، وزن خشک گره در بوته (2/26 درصد)، ارتفاع بوته (6/54 درصد)، تعداد دانه در بوته (109 درصد)، حداکثر وزن دانه (3/45 درصد)، سرعت پرشدن دانه (1/14 درصد)، دوره موثر پر شدن دانه (28 درصد) و عملکرد دانه (61 درصد) را در مقایسه با عدم کاربرد نیتروژن استارتر و متانول افزایش داد. در این بررسی به نظر میرسد کاربرد 50 کیلوگرم نیتروژن استارتر و محلول پاشی 30 درصد حجمی متانول برای بهبود گره زایی، عملکرد دانه و اسیدهای چرب غیر اشباع میتوان پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: اسیدهای چرب، اوره، دوره پر شدن دانه، تثبیت زیستی نیتروژن، لینولئیک اسید.
 • جبرئیل برادری باجه باج، محمد نصری*، فرشاد قوشچی، حمیدرضا توحیدی مقدم، حمیدرضا لاریجانی صفحات 85-106

  به منظور بررسی اثر مقادیر سیلیس و کلسیم و تاریخ های برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای آزمایشی در منطقه آفتاب استان تهران در دو سال زراعی 98-1397 و 99-1398 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل تاریخ برداشت در سه سطح یک هفته پس از شروع زرد شدن خورجین ها، دو هفته پس از شروع زرد شدن خورجین ها و زمان زرد شدن کامل خورجین ها، سیلیس در سه سطح صفر (شاهد)، 3 و 6 درصد از منبع سیلیکات سدیم و کلسیم در سه سطح 2، 4 و 6 درصد از منبع سولفات کلسیم  بود. نتایج نشان داد که اثر سال بر ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و آنتوسیانین معنی دار بود و سال دوم بیش ترین میزان این صفات را به خود اختصاص داد. مشاهده شد که بهترین عملکرد دانه به مقدار 02/2477 کیلوگرم در هکتار و شاخص برداشت به میزان 83/24 درصد مربوط به برداشت یک هفته پس از شروع زرد شدن خورجین ها بود و با تاخیر در برداشت، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت کاهش و آنتوسیانین افزایش پیدا کرد. بر اساس نتایج، محلول پاشی سیلیس با افزایش 81/32 درصدی ارتفاع بوته، 8/11 درصدی تعداد خورجین در بوته، 48/31 درصدی تعداد دانه در خورجین، 2/17 درصدی وزن هزار دانه، 31/24 درصدی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت و کاهش آنتوسیانین و نشت الکترولیت همراه بود، بیش ترین اثر مثبت بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد و اجزای عملکرد در محلول پاشی 6 درصد سیلیس به دست آمد. با افزایش غلظت کلسیم، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت افزایش و آنتوسیانین و نشت الکترولیت کاهش پیدا کرد، حداکثر اثر مثبت در صفات مذکور در محلول پاشی 6 درصد کلسیم مشاهده گردید. نتایج بیانگر آن بود که سیلیس و کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد اثر افزایشی روی هم داشتند و بهترین عملکرد دانه در مصرف 6 درصد سیلیس با 6 درصد کلسیم و برداشت یک هفته پس از شروع زرد شدن خورجین ها حاصل شد.

  کلیدواژگان: تاریخ برداشت، کلزا، کلسیم، خورجین، سیلیس
 • طاهره رحمانی، ماشاالله دانشور*، امیدعلی اکبرپور، مجید شریفی پور صفحات 107-124

  به منظور بررسی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی دو رقم لوبیا قرمز تحت سیستم های مختلف آبیاری در شهرستان الیگودرز استان لرستان این پژوهش در طی سال های زراعی 98-1397 و 99-1398 انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عامل آبیاری در دو سطح (جوی و پشته ای و قطره ای) در کرت های اصلی و تلفیق عوامل رقم در دو سطح (اختر و یاقوت) و کود در سه سطح (1- NPK ، 2- ترکیب کودهای زیستی-شیمیایی و 3- نیتروژن خالص) در کرت های فرعی بودند. مقایسه میانگین ها نشان داد بیش ترین درصد پروتئین دانه در رقم اختر با کاربرد کودهای زیستی-شیمیایی و آبیاری جوی و پشته ای و در سال اول به دست آمد. هم چنین بیش ترین وزن هزار دانه در رقم اختر و بیش ترین تعداد دانه در غلاف در رقم یاقوت به دست آمد.  بیش ترین تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه در رقم یاقوت با کاربرد کودهای زیستی-شیمیایی و آبیاری قطره ای در سال اول حاصل شد. بر اساس نتایج تجزیه مرکب دو ساله داده ها، تلفیق سه جانبه رقم یاقوت، ترکیب کودهای زیستی-شیمیایی و آبیاری قطره ای به دلیل حصول بیش ترین درصد پروتئین دانه (4/26 درصد) و میزان عملکرد دانه (8/112 درصد) نسبت به رقم اختر، کود NPK و آبیاری جوی و پشته ای در لوبیا برترین تیمار بودند.

  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای، درصد پروتئین دانه، عملکرد دانه، کارآیی مصرف آب
|
 • Ebtesam Bavi, Saeed Zajernejad*, Khoshnaz Payandeh Pages 5-17

  In order to investigate the effect of foliar application of microelements on the quantitative and qualitative traits of spring corn hybrids, this factorial experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with three replications on a farm located in Weiss County in the 2016-17 crop year. Experimental treatments include foliar application of microelements in five levels of pure water foliar application (control), foliar application of iron, foliar application of Cu, foliar application of manganese and foliar application of iron, Cu and manganese as the first factor and two hybrids SC704 and single cross Mobin were performed as the second factor. The results show that the foliar interaction of micro and hybrid elements on grain number per row, grain yield, biological yield, protein yield, ear length and leaf area index were significant at the level of 1% probability and on 1000-grain weight, harvest index and protein percentage at the level of 5% probability. The highest grain yield (9700 kg/ha), biological yield (22030 kg/ha) and protein yield (979 kg/ha) were obtained from foliar application of Cu, Iron and Manganese in hybrid compared to the treatment without foliar application (Control (SC704) showed an increase of 35%, 26% and 46%, respectively. According to the results, it seems that foliar application of micro elements could increase the quantitative and qualitative performance of Mobin hybrid and KSC704 had lower fertilizer capability.

  Keywords: 1000-grain weight, ear length, iron, cu sprayed, protein content, seed yield
 • Rezvan Zandi, Rahnama Afrasyab*, Mousa Meskarbashi Pages 19-40

  Deficit irrigation is a water management strategy that reduces water use to the drought sensitive growth stages. In order to study of different deficit irrigation regimes on photosynthetic, morpho-physiological and yield traits of two safflower cultivars, a field experiment was carried out in a split plot arrangement in randomized complete block design with three replications in the research farm of Shahid Chamran University of Ahvaz in 2017-2018. Main plots consisted of four irrigation regimes including; Control (irrigation treatments: 80%, 80%, 80%, and 80% of field capacity), mild deficit irrigation (irrigation treatments: 60%, 80%, 80%, and 40% of field capacity),  moderate deficit irrigation (irrigation treatments: 60%, 60%, 60%, and 60% of field capacity) and severe deficit irrigation (irrigation treatments: 40%, 60%, 60%, and 60% of field capacity), and sub plots consisted of two safflower cultivars including; Padideh and Goldasht. Deficit irrigation treatments were applied at stem elongation, branching, flowering, and grain-filling stages. There was a significant difference between cultivars in terms of most traits and irrigation regimes differently caused a significant reduction in stomatal conductance, photosynthetic rate, number of head per plant, number of grain per head, number of grain per plant, 1000 grain weight, head diameter, height of first secondary branch, plant height, number of secondary branch per plant, biomass yield, harvest index, and grain and oil yield. The grain yield of the both cultivars significantly reduced under mild, moderate and severe water-deficit stresses by 26, 39 and 63%, respectively, relative to the control. The reductions were 31, 43 and 63%, respectively, compared to the control in oil yield. Goldasht showed higher oil yied due to it’s higher grain yield compared to Padideh. Totally, moderate deficit regime as a suitable strategy  of water management to reduce water use and Goldasht cultivar cultivation is defined in this area.

  Keywords: Grain yield, oil yield, photosynthetic rate, stomatal conductance, water stress
 • Saadat Dahpahlavan, Amin Farnia*, Mojtaba Jafarzadeh Kenarsari, Shahram Nakhjavan Pages 41-61

  These days, the application of organic and biological fertilizers to optimize the use of chemical fertilizers as well as improve crop quality and maintain soil fertility in sustainable agricultural systems, has gained special significance. A split-split-plot experiment was carried out in a randomized complete block design with 4 replications and two consecutive years in 2018 and 2019, to investigate the effect of combined application of biological, organic, and chemical fertilizers on yield and quality of single-cross Simon corn grain. Nitrogen treatment was used in three levels of zero, 150 and 300 kg/ha or by using 46% urea fertilizer and vermicompost treatment was used in three levels of 0, 6 and 12 tons per hectare and mycorrhiza treatment was considered in two levels of application and non-application. Results showed that Muse V12ton/hecN150kg/hec it has been superior to other levels in terms of growth indicators. and the effect of mycorrhiza fertilizer on final yield and nitrate and Weight 100seeds was significant and The effect of application of vermicompost and  nitrogen fertilizer on all items was significant. Findings show that the highest amount of nitrate (142.77 mg/kg of grain) was obtained in non-application of mycorrhiza, vermicompost and 300 kg of pure nitrogen per hectare, and the highest yield of 16.96 tons per hectare was obtained in application of mycorrhiza, 12 tons of vermicompost, and 300 kg of pure nitrogen. Also, by consuming 6 tons of vermicompost per hectare with mycorrhiza and 50% nitrogen fertilizer, without significant reduction in yield (14.85 tons per hectare), the amount of nitrate accumulation in the grain is 44.65 mg/kg. It was shown that the application of organic and biological fertilizers along with chemical fertilizers also modulates the harmful effects of chemical fertilizers.

  Keywords: Growth indicators, Mycorrhiza, Nitrogen, Seed nitrat, Vermicompost
 • Raouf Seyed sharifi *, Farzad Adel sarebanlar Pages 63-84

  In order to study the effects of starter nitrogen and foliar application with methanol on nodulation, grain filling components and quantitative and qualitative yield of soybean (Glycine max L.), an experiment was carried out as factorial based on randomized complete block design with three replications at the farm at Parsabad of Mogan from Ardabil province in 2022. Factors experimental were included application of methanol at three levels (foliar application with water as control, application 15 and 30 volume percent) and three levels of starter nitrogen (no application as control, application of 25 and 50 kg/ha) by urea. The highest rate of nitrogen application (50 kg/ha) increased the number of nodules per plant (139%), number of pod per plant (37%), harvest index (9%), grain filling period (8%), oleic acid, linoleic acid and linolenic acid (14.7, 16.3 and 20.6% respectively) in comparison with no application of starter nitrogen. Hovewer, there were no significant difference in oleic acid, linoleic acid and linolenic acid between 25 and 50 kg/ha starter nitrogen. Foliar application of 30 volume percent of methanol increased the number of nodules per plant (15.2%), number of pod per plant (47%), harvest index (12%) and grain filling period (5%) in comparison no foliar application of methanol. Also, the highest rate of starter nitrogen and methanol application increased dry weight of nodules per plant (26.2%), plant height (54.2%), number of grain per pod (109%), maximum of grain weight (45.3%), grain filling rate (14.1%), effective grain filling period (28%) and grain yield (61%) in comparison no application of starter nitrogen and methanol. In this study, it seems that application of 50 kg/ha starter nitrogen and foliar application of 30 volume percent of methanol can be suggested for improve of nodulation, grain yield and unsaturated fatty acids.

  Keywords: Biological nitrogen fixation, grain filling period, fatty acids, linoleic acid, urea
 • Jebreil Baradari Bajebaj, Mohammad Nasri*, Farshad Ghoshchi, Hamidreza Tohidi Moghadam, Hamidreza Larijani Pages 85-106

  In order to investigate the effect of silica and calcium content and harvest dates on yield and yield components of rapeseed as a factorial split in a randomized complete block design with three replications in experimental farms in Aftab region of Tehran province in two cropping years 2018-2019 and 2019-2020 were implemented. Experimental factors include harvest date in three levels one week after the start of yellowing of pods, two weeks after the beginning of yellowing of pods and time of complete yellowing of pods, silica in three levels of zero (control), 3 and 6% of the source was sodium and calcium silicate at three levels of 2, 4 and 6% of the source of calcium sulfate. The results showed that the effect of year on plant height, number of pods per plant, number of seeds per pod and anthocyanin was significant and the second year had the highest amount of these traits. It was observed that the best grain yield of 2477.02 kg / ha and harvest index of 24.83% was related to harvest one week after the start of yellowing of pods and with delay in harvest, 1000-seed weight, grain yield, Biological yield and harvest index decreased and anthocyanins increased. According to the results, silica foliar application with 32.81% increase in plant height, 11.8% number of pods per plant, 31.48% number of seeds per pod, 17.2% weight per thousand seeds, 24.31% grain yield, Biological yield and harvest index and reduction of anthocyanin and electrolyte leakage were associated. The most positive effect on physiological characteristics and yield and yield components was obtained in 6% silica spray. With increasing calcium concentration, plant height, number of pods per plant, number of seeds per pod, 1000-seed weight, grain yield, biological yield and harvest index decreased and anthocyanin and electrolyte leakage decreased, the maximum positive effect on these traits in foliar application 6% calcium was observed. The results showed that silica and calcium had an additive effect on yield and yield components and the best grain yield was obtained by consuming 6% silica with 6% calcium and harvesting one week after the start of yellowing of pods.

  Keywords: Date of harvest, rapeseed, calcium, pods, silica
 • Tahere Rahmani, Mashallah Daneshvar*, Omidali Akbarpour, Majid Sharifipour Pages 107-124

  The research was conducted during the agricultural years 2019-2020 and 2020-2021 to investigate the impact of biological and chemical fertilizers on the quantitative and qualitative traits of two red bean varieties under different irrigation systems in the Aligudarz City of Lorestan Province. The experiment was designed as a factorial split-plot in a randomized complete block design with three replications. The experimental treatments included irrigation methods at two levels (Furrow and Drip) in main plots, the combination of varieties at two levels (Akhtar and Yaghout) and fertilizers at three levels (1- NPK, 2- combination of biological and chemical fertilizers and 3- pure nitrogen) in sub-plots. The results of the average comparison showed that the highest grain protein content was recorded in the Akhtar variety with the application of biological and chemical fertilizers and furrow irrigation in the first year. Additionally, The highest thousand grain weight was obtained in the Akhtar variety and the highest number of seeds in pods was obtained in Yaghout variety. The highest number of pods per plant, grain yield were obtained in the Yaghout variety with the application of biological and chemical fertilizers and drip irrigation in the first year. Based on the results of the two-year composite analysis of the data, the tripartite integration of the Yaghout variety, the combination of biological and chemical fertilizers and drip irrigation due to the highest percentage of seed protein (26.4%) and the seed yield (112.8%) compared to the Akhtar variety, NPK fertilizer and furrow irrigation were the best treatments in bean.

  Keywords: Drip irrigation, Percentage of seed protein, Grain yield, Water use efficiency