ارتباط بین مدت زمان شرکت در مسابقات با میزان بالیدگی، ظرفیت هوازی، توان بی هوازی، توان انفجاری، هورمون رشد و فاکتور شبه انسولین و عوامل پیش بینی کننده مدت زمان شرکت در مسابقات در بازیکنان فوتبال نخبه زیر 15 سال پسر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

هدف از این مطالعه بررسی میزان همبستگی بین مدت زمان شرکت در مسابقات با وضعیت بالیدگی، قابلیت های آمادگی جسمانی، سطح هورمونی و توضیح چگونگی تاثیر این عوامل بر مدت زمان شرکت در مسابقات بود.

مواد و روش ها

در پژوهس حاضر 30 بازیکن فوتبال نخبه پسر زیر 15 سال در طول فصل مسابقات برای بررسی میزان ارتباط بین مدت زمان شرکت در مسابقات با سن اسکلتی، اکسیژن مصرفی بیشینه، شاخص خستگی، آزمون CMJ، هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین  تحت نظر قرار گرفتند و پس از پایان فصل، طی 4 روز در آزمون های آنتروپومتریک، وضعیت بالیدگی، سطح هورمونی و قابلیت های آمادگی جسمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها

هورمون رشد با حداکثر اکسیژن مصرفی (52/0=r) و پرش عمودی (53/0=r) همبستگی بالایی (01/0=P) داشت به علاوه، شاخص خستگی (44/0-=r) و فاکتور رشد شبه انسولین (39/0=r) با مدت زمان شرکت در مسابقات همبستگی متوسط (05/0=P) داشت. بعد از انجام رگرسیون خطی مشخص شد که شاخص خستگی (19/0=R2) و فاکتور رشد شبه انسولین (15/0=R2) به طور معناداری (05/0=P) قابلیت پیش بینی مدت زمان شرکت در مسابقات را دارند. همچنین رگرسیون خطی چندگانه 49% از مدت زمان شرکت در مسابقات را توضیح داد.

نتیجه گیری

متغیرهای مستقل شاخص خستگی و فاکتور رشد شبه انسولین قادر به تعیین زمان شرکت در مسابقات بودند، و هنگام ورود همه متغیرها، بطور معناداری مدل مدت زمان شرکت در مسابقات توضیح داده شد. بنابراین، به نظر می رسد میزان بالیدگی، آمادگی جسمانی و سطح هورمونی نقش تعیین کننده ای در توضیح مشارکت در مسابقه در بازیکنان فوتبال جوانان را دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 170
لینک کوتاه:
magiran.com/p2273903 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!